spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guidebok pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2022

Da er vi på vei ut igjen, et Sval­bard-even­tyr til som ven­ter på oss! Den­ne gan­gen er vi på tur igjen med gode, gam­le, vak­re Anti­gua. Det blir seson­gens sis­te tur for meg. 13 dager av ark­tisk høst, med solo­pp­gan­ger og -ned­gan­ger, som kan brin­ge utro­lig vak­re far­ger.

Men far­gen som vi fikk den førs­te kvel­den var et mørkt grå. Som ble blåst bort av en frisk bris den nes­te dagen i Ekm­anfjor­den. Helt per­fekt for å set­te noen seil og dra rund om Dick­son Lan­det, hvor vi fant le og ly på sør­si­den. Gode for­hold for å besøke Svenske­hu­set, noe som skjer for­holds­vis sjel­dent for­di egent­lig lig­ger stedet jo gans­ke eks­po­nert i mid­ten av Isfjor­den. Vak­kert lands­kap, grønn tun­dra, man­ge reins­dyr og dra­ma­tis­ke his­to­ri­er. Det fin­nes en hel side innen­for den­ne hjem­mesi­den om Svenske­hu­set (trykk her).

Gal­le­ri – Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den – Isfjor­den – 06.-07. sep­tem­ber 2022

Til­ba­ke til sivi­li­sas­jo­nen – Ny-Åle­sund, i alle fall. Fulgt av vak­re, lan­ge fot­tu­rer på Blom­strand­hal­vøya, med hul­er, utsiker og Ny London/Marble Island.

Og så til­ba­ke til Isfjor­den. Og tåka. Man kun­ne nes­ten ha glemt at været kan også være dår­lig her oppe. Da var det bare å avrun­de turen i den store byen i Advent­fjor­den. Og bra var det. Det var for­res­ten den førs­te turen rundt hele Spits­ber­gen som SV Mean­der har lagt bak seg nå. Sik­kert ikke den sis­te turen av den­ne sor­ten!

Og turen var vel­dig, vel­dig bra! Tusen takk til alle som har bidratt til det, først og fremst til kapt­ein Mario og beset­nin­gen og ski­pet hans, SV Mean­der!

Gal­le­ri – Kongsfjor­den – Isfjor­den – 06.-07. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen – 05. sep­tem­ber 2022

I Raud­fjor­den kun­ne vi nyte en vak­ker fjell­tur med flot­te utsik­ter over fjell og fjord.

Sene­re i Fuglefjor­den fant vi lands­ka­pet som gav Spits­ber­gen nav­net.
 
 

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 05. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Stor­stein­hal­vøya – 04. sep­tem­ber 2022

Vi kun­ne bru­ke en halv dag til på Nord­aus­t­lan­det før det ble tid til å si takk for den­ne gan­gen og på gjen­syn til den­ne spen­nen­de øya. Det ble en lang og vel­dig vak­ker tur på Stor­stein­hal­vøya og deret­ter ble det tid å set­te kurs mot vest.

Gal­le­ri – Stor­stein­hal­vøya – 04. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­aus­t­lan­det – 03. sep­tem­ber 2022

Nord­aus­t­lan­det er en utro­lig fasi­ne­ren­de øy og det er all­tid vel­dig spen­nen­de å fer­des her. Vi dro på tur på Bra­ge­ne­set, som nå er en liten øy og i store deler består av et stort more­ne­lands­kap med fan­tas­tisk utsikt på Ves­t­fon­na.

Sene­re så vi ei isbjørn­bin­ne med en før­s­teår­sun­ge. En vel­dig vak­ker opp­le­vel­se.

Nord­re Rus­seøya i Murch­ison­fjor­den fin­nes et av bare to Rus­se­kors som fort­satt står dagen i dag.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­lan­det – 03. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pens­tre­tet – 02. sep­tem­ber 2022

Det vids­trak­te polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det byr på gode turm­u­li­ghe­ter, med vak­re utsik­ter over isbre­er, kyst­lands­ka­pet og sel­ve Hin­lo­pens­tre­tet.

Alkef­jel­let er jo all­tid noe spe­sielt. Og i dag enda mer en van­lig, spe­sielt for dem som har sett stedet om som­me­ren. Men den er jo over nå, i hvert fall polar­lom­vi­ens hek­ke­se­song. Det var vel­dig få polar­lom­vier igjen på klip­pene. Men det var fort­satt godt med krykkjer og der­med også med liv på stedet. Og som man har sagt så man­ge gan­ger: sel­ve klip­pene skul­le være ver­dt en Zodiac­tur til og med uten fug­ler i det hele tatt. Og sant er det.

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – 02. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Brås­vell­breen – 01. sep­tem­ber 2022

En dag ved Brås­vell­breen sør på Nord­aus­t­lan­det, som er en del av Aus­t­fon­na. I går had­de vi ikke tenkt at vi skul­le kom­me hit i det hele tatt, på grunn av været, men det ble bed­re enn vi had­de tenkt og da var det bare å ta sjan­sen.

Brås­vell­breen er et helt utro­lig sted.

Gal­le­ri – Brås­vell­breen – 01. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sørøst Sval­bard – 31. august 2022

En utro­lig vak­ker dag, og alt gikk som plan­lagt, for avveks­lings skyld. På en sånn dag er vir­ke­li­ghe­ten på Sval­bard vak­re­re en alt man kan ten­ke seg. Høst­far­ge­ne i tun­draen i Rosen­berg­da­len. En stor flok hval­ros­ser på Kapp Lee (Dole­ritt­ne­set, for å være mer nøyak­tig). Blikk­stil­le på havet i Free­man­sun­det, med mas­se­vis av reins­dyr på beg­ge sider. Tusen­vis av krykkjer og en fjell­rev på Barent­søya.

Zeiløya­ne er en lands­kap­sopp­le­vel­se i sær­klas­sen, på en litt anner­le­des måte. Øyene er bare noen få meter vide, men fle­re kilo­me­ter lan­ge.

Gal­le­ri – Sørøst Sval­bard – 31. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Edgeøya – 30. august 2022

Det er sjel­dent at det går etter plan på en ark­tisk øy som Edgeøya. Det er gans­ke van­lig at en vand­ring blir kort­e­re enn plan­lagt for­di en isbjørn eller to duk­ker opp et sted hvor man had­de tenkt seg på tur. Slik som i dag, i nær­he­ten av Habe­nicht­buk­ta. Men det gjor­de ingen­ting. Vi gjor­de to kor­te turer isteden­for en lang en.

Og sene­re en isbjørn til, den­ne gan­gen en vi fak­tisk kun­ne se. Og sene­re en liten vand­ring til, i vak­kert kveldslys.

Gal­le­ri – 30. august 2022 – Edgeøya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sør­kapp – Isbuk­ta – 29. august 2022

Sør­kap­pet – vel, det fin­nes dager av den vel­dig sjeld­ne sor­ten og da kan det være et vel­dig spen­nen­de, vak­kert tur­om­rå­de.

Så har man dis­se dage­ne da man hel­ler ikke befin­ner seg i nær­he­ten.

Og så er det de man­ge dage­ne midt imel­lom. Da sei­ler man bare rundt og kom­mer seg fra den ene siden til den and­re, uten nevn­ever­di­ge hen­del­ser. Det var det som det ble i dag.

Det var gans­ke grå og tåke­te på øst­siden, men bra nok for å gå en liten tur i Isbuk­ta, hvor vi også sam­let en del plast­søp­pel på stran­den.

Gal­le­ri – Isbuk­ta – 29. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php