spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

For­lands­un­det & Isfjor­den

Som­me­ren er over og over­gangs­pe­ri­oden som tils­va­rer høs­ten kan være vel­dig vak­ker, men det fin­nes dager hvor det er best å hol­de seg inne, med en god kopp te og en bok på sofaen. Da kan det være van­skel­ig å fin­ne et sted å kom­me seg ut i Sval­bards natur som er jo vak­ker i all slags vær, selv om net­to­pp det i enkel­te tider kan være litt mer van­skel­ig å se. Den­ne dagen måt­te vi si oss fornøy­de med en liten run­de i Ny-Åle­sund og en liten strand­vand­ring på Poo­le­pyn­ten på Prins Karls For­lan­det. Men det er jo ikke verst …

Og så kom rei­sens sis­te dag i Isfjor­den, og da var været klart på vår side igjen. Vel­dig vak­re lands­kap i Trygg­ham­na og ved Bore­breen, til og med litt sol­skinn her og der.

Og så var vi til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en og rei­sen var plut­se­lig over. For en vak­ker tur, så man­ge flot­te opp­le­vel­ser! Tusen takk til skip­per og skipsei­er Mario og det gode manns­ka­pet ombord SV Mean­der og alle som har bidratt til å gjø­re den­ne rei­sen så godt og opp­le­vel­ses­rik!

Bil­de­gal­le­ri – For­lands­un­det & Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kross­fjor­den & Kongsfjor­den

Vi våk­net i Kross­fjor­den, i hvert fall iføl­ge moder­ne navi­gas­jons­me­to­der – det var ingen­ting å se av lands­ka­pet der ute. Tett tåke. Men vi fant et sted hvor for­hol­de­ne var såvidt bra nok at det lot seg gjø­re med en kort ilands­tig­ning i Ebelt­oft­ham­na. Der fin­nes en del spen­nen­de kul­tur­min­ner, blant annet res­ter etter en tysk værst­as­jon fra 1912-14.

Etter en liten run­de til Fjor­ten­de Juli­breen bes­lut­tet vi at Ny-Åle­sund var stedet i dag. Grei sak å kun­ne besøke butikk og muse­um når det er regn og tåke ute.

Bil­de­gal­le­ri – Kross­fjor­den & Kongsfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Wood­fjor­den: Wors­leyne­set & Mus­ham­na

Det var på tid å kom­me ves­to­ver igjen. Etter en natts seil­as var vi kom­met frem til Wood­fjor­den. Det var en vel­dig vak­ker polar­him­mel og mykt lys over det vids­trak­te lands­ka­pet på Reins­dyr­flya og omkring­lig­gen­de øyer ved Wors­leyne­set.

Sene­re gikk turen til Mus­ham­na, fra fang­sthyt­ta til den godt bes­kyt­te­te lagu­nen.

Bil­de­gal­le­ri – Wood­fjor­den: Wors­leyne­set & Mus­ham­na

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­o­ver til Sjuøya­ne

Og igjen en dag med knall­bra vær! Vær­vin­duet åpnet seg enda mer og vi tok anled­nin­gen til å set­te kurs nord­o­ver, mot Sjuøya­ne. Og igjen snakk om en hel­dig kom­bi­nas­jon av rett plass og rett tid. En gyl­den mor­gen på Phippsøya. Og så under seil til Ros­søya, det nord­ligs­te stykke Sval­bard …

Bil­de­gal­le­ri – Sjuøya­ne: Phippsøya & Ros­søya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

In Wahl­enberg­fjor­den

Det var vel­dig fint å se sola igjen etter fle­re dager med grå­vær. Nå ble det knall­vær i fle­re døgn. Vi ble i Wahl­enberg­fjor­den i nes­ten to dager, på ves­t­siden av Nord­aus­t­lan­det, eller ret­te­re sagt midt i hjer­tet til den­ne magis­ke øya (den­ne blog­gen bes­kri­ver to dager, jeg må ta litt inn­på).

Vak­re dager. Per­fekt vær. Det vak­res­te lands­ka­pet man kan bare ten­ke seg. En uglem­me­lig kveld på en ensom strand og en lang vand­ring i tun­draen og på hau­ge­ne innerst i Wahl­enberg­fjor­den, med utsik­ter av den sjeld­ne sor­ten over ensom­me inns­jøer og uts­trak­te isfon­ner.

Bil­de­gal­le­ri – Wahl­enberg­fjord

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pens­tre­tet

Dagen i Murch­ison­fjor­den var litt grå. Vi valg­te steder hvor man ikke er avhen­gig av å ha en full pan­ora­ma­utsikt. Den gam­le forsk­nings­s­tas­jo­nen i Kinn­vi­ka, eks­em­pel­vis. Eller det gam­le rus­se­kor­set på Kros­søya.

Bil­de­gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet (1)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Været ble bed­re etter hvert, og så vis­te Hin­lo­pens­tre­tet oss litt av områ­dets utro­lig dyre­liv. Titusen­vis av polar­lom­vi ved Alkef­jel­let – antal­let på stedet begyn­ner å bli mind­re nå, man­ge har aller­e­de dratt og er på vei mot sør. Og vi var hel­di­ge igjen og fikk se en del isbjør­ner …

Bil­de­gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet (2)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Sorg­fjor­den: Cro­zier­pyn­ten & Eolus­ne­set

En dag i Sorg­fjor­den er noe for de his­to­risk inter­es­ser­te. Ja, og så er det noe for dem som els­ker vak­re lands­kap. Eller en god fot­tur.

Ja, det er fak­tisk noe for alle sam­men 🙂

Det her er ikke plas­sen for å fortel­le his­to­rie­ne. Det er mye som skjed­de her i gam­le dager. På Cro­zier­pyn­ten over­vin­tret den svens­ke avde­lin­gen av den svensk-rus­sis­ke grad­må­lings­ek­spe­dis­jo­nen. På Eolus­ne­set fin­nes grav­plas­ser fra hval­fangst­tiden. Hver­dens nord­ligs­te sjøs­lag tok sted her, og så var det jo Schrö­der-Stranz-ekspe­dis­jo­nen som ble tvun­get til å over­vint­re her.

Dagens vær var kan­skje ikke det bes­te, men lik­e­vel var det bra nok til å dra på fjell­tur, det fikk vi også gjort.

Bil­de­gal­le­ri – Sorg­fjor­den: Cro­zier­pyn­ten & Eolus­ne­set

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Spits­ber­gens nord­ves­th­jør­ne: fra Mag­da­le­nefjor­den til Hol­miabuk­ta

Spits­ber­gens nord­ves­th­jør­ne: bratt, goldt, bre­dek­ket, ugjes­t­mildt … vak­kert. Fra Mag­da­le­nefjor­den, hvor vi had­de ankret sis­te natt, til Dan­s­køya, hvor det ble fot­tur, til den stors­låt­te Fuglefjor­den og så Hol­miabuk­ta.

Vi så ikke mind­re enn sju isbjør­ner den­ne dagen, inklu­dert fle­re som lå på svøm.

Bil­de­gal­le­ri – Spits­ber­gens nord­ves­th­jør­ne: fra Mag­da­le­nefjor­den til Hol­miabuk­ta

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I For­lands­un­det: Sar­stan­gen & Fug­le­hu­ken

Etter en natts seil­as var vi langt oppo­ver i For­lands­un­det. Her satset vi på å fin­ne hval­ros­ser. Vi skul­le ikke bli skuf­fet.

Sene­re var tan­ken å gå en tur ved Fug­le­hu­ken, på nordspis­sen av Prins Karls For­land. Men det skul­le det ikke bli noe av: en isbjørn holdt på og jak­tet stein­kob­be

Bil­de­gal­le­ri – For­lands­un­det: Sar­stan­gen & Fug­le­hu­ken

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Star­ten på en ny tur med SV Mean­der i Ekm­anfjor­den

Etter en glim­ren­de tur med SY Arc­ti­ca II leg­ger vi ut igjen, den­ne gan­gen med SV Mean­der. Det skal nog også bli glim­ren­de, den­ne turen også 😎

Den førs­te dagen tok sola en liten pau­se. Sky­er og tåke tren­ger jo også en dag for å gjø­re sitt. Og ingen tri­ves i 2 meter sjø, spe­sielt ikke den førs­te kvel­den. Der­for had­de vi bes­lut­tet å bli i Isfjor­den den førs­te dagen, nær­me­re bestemt Ekm­anfjor­den. Den førs­te turen ble på Flin­thol­men, en fasi­ne­ren­de øy med ster­ke kon­tras­ter i lands­ka­pet på beg­ge sider. Rød more­ne her, grønn tun­dra der. Som på Cora­hol­men som lig­ger helt i nær­he­ten.

Sene­re gikk vi en tur på Blo­mes­let­ta, et vak­kert tun­draom­rå­de med flot­te utsik­ter fra lav­lig­gen­de hau­ger. Noen tåkeben­ker rundt fjell­veg­ge­ne gjor­de sitt for å gjø­re atmos­fe­ren litt trollsk.

Sent på kvel­den seil­te vi ut av Isfjor­den og nord­o­ver.

Bil­de­gal­le­ri – Isfjor­den: Ekm­anfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php