spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ned­re Avent­da­len skal bli natur­re­ser­vat

Ned­re Avent­da­len skal bli natur­re­ser­vat

Ned­re Advent­da­len skal bli natur­re­ser­vat. Saken lig­ger nå ute på høring på Sys­sel­mes­ter­ens hjem­mesi­der. Alle inter­es­ser­te par­ter kan gi inns­pill til og med 15. okto­ber.

Saken drei­er seg om 62 qua­drat­ki­lo­me­ter i ned­re Advent­da­len, fra Hel­ve­tia­da­len og Jans­sonhau­gen i øst til Advent­fjor­den i vest. Områ­det består for det mes­te av tun­dra og elves­let­ta til Adven­tel­va og sideel­ve­ne.

Naturreservat nedre Adventdalen

Ned­re Advent­da­len skal bli natur­re­ser­vat.
Kart © Norsk Polar­in­sti­tutt.

Advent­da­len er et av Sval­bards størs­te isfrie dal­strøk med store tun­draa­re­a­ler og mye våt­mark. Det er man­ge plan­te- og dyre­ar­ter som hol­der til i områ­det eller bru­ker det peri­ode­vis, inklu­dert noen sjeld­ne arter og noen som står på rød­lis­ten. Det nye ver­neom­rå­det skal først og fremst vik­ti­ge sam­men­hen­gen­de habit­atom­rå­der for det­te bio­lo­gis­ke mang­fol­det.

For folk flest vil den nye loven vel nep­pe inklu­de­re store foran­drin­ger, og det er kan­skje net­to­pp poen­get: å beva­re den nåvæ­ren­de sta­tus­sen. Ny infra­struk­tur som vei­er eller bygg vil ikke til­la­tes. Det vil ikke bli stør­re lov­li­ge end­rin­ger for eksis­ter­en­de bygg, spe­sielt hyt­ter. Dis­se vil fort­satt kun­ne repa­re­res og ved­like­hol­des innen­for den git­te ram­men. Selv­føl­ge­lig vil det i fremt­iden fort­satt være mulig å ta vare på Isdam­men, som er Lon­gye­ar­by­ens drikk­evann­kil­de, etter behov.

Tundra i Adventdalen

Tun­dra i Advent­da­len.

Det nye ver­neom­rå­det vil ikke inklu­de­re store nye inns­kren­knin­ger for tur­folk. Det gjel­der både pri­va­te og orga­nis­er­te tur­opp­legg. Det mes­te av tra­fikk som fore­går i områ­det uten­for veiene er snøs­ku­ter­tra­fikk, som aller­e­de per i dag er til­latt ute­luk­ken­de i vin­ter­se­son­gen på fros­sen og snø­dekt mark (anmer­k­ning: her kun­ne det kan­skje være på sin plass med bed­re kon­troll i ter­ren­get). Det sam­me områ­det blir brukt av man­ge fug­ler som ras­te­plass spe­sielt etter vårtrek­ket og som hek­ke­om­rå­det, men det skjer ikke før vår­løs­nin­ga er godt i gang, det vil si etter avs­lut­tet vin­ter­se­song. Beg­ge typer bruk er der­med aller­e­de separ­ert i tid, noe som sik­rer at det fin­nes ingen kon­flikter på det­te områ­det.

And­re typer tra­fikk på hjul vil ikke være til­latt med mind­re mar­ken er fros­sen og snø­dekt. Det­te kor­re­spon­de­rer med dagens reg­ler og pra­kis. Det kan muli­gens inns­kren­ke bru­ken av Fat­Bikes i noen grad, som har blitt brukt på snøfri mark i elves­let­ter hvor det er ingen vege­tas­jon.

Svømmesnipe, Adventdalen

Svøm­mes­ni­pe i Advent­da­len:
en av de mer sjeln­de arte­ne som fin­nes i ned­re Advent­da­len.

Per i dag er det aller­e­de båndt­vang for hun­der. Det­te vil stram­mes litt inn ved at det kre­ves at bån­den skal ha en maks leng­de på 5 meter i hek­ke­se­son­gen.

Det vil bli restriks­jo­ner for luft­tra­fikk: ingen flyv­nin­ger lave­re enn 300 meter og ingen landin­ger i ter­ren­get, med unn­tak for bereds­kapsstyr­ker (poli­tik, SAR-tje­nes­ter, …). Dron­e­flyv­nin­ger vil bli for­budt med mind­re det fore­lig­ger spe­si­ell til­l­atel­se.

Saken er nå under høring til og med 15. okto­ber og vil deret­ter gå sin van­lig gang gjen­nom instan­se­ne.

Kom­men­tar

Man kan få inn­trykket at det nye ver­neom­rå­det vil ikke med­fø­re store foran­drin­ger. Det stem­mer, og det er bra: basert på inn­syn­et at den nåvæ­ren­de sta­tus­sen fak­tisk er gans­ke bra – mye av det aktu­el­le områ­det er intakt, del­vis urørt ark­tisk natur – er poen­get net­to­pp at ting skal få bli slik som de er nå. Akti­vi­te­ter som ikke ska­der sta­tus­sen skal fort­satt være til­latt, selv om de som raskt er ute og roper etter ferd­sels­for­bud og and­re kraft­i­ge inns­kren­knin­ger ikke vil være langt bor­te. Det var ikke få i Lon­gye­ar­by­en som var redd for at de nye reg­le­ne for Advent­da­len ville føl­ge den­ne lyds­ter­ke fraks­jo­nen. Advent­da­len betyr mye for man­ge, både pri­va­te tur­folk og rei­se­li­vet, og det er mye tra­fikk in områ­det – i vin­ter­se­son­gen, men ikke i hek­ke­se­son­gen, som kom­mer sene­re. Det er bra at de som står bak ver­ne­fors­la­get har nok fors­tått det. Det er ikke nød­ven­dig å løse pro­blemer som rett og slett ikke eksis­te­rer på offent­li­ghe­tens bekost­ning, slik som det ellers gjer­ne gjø­res på Sval­bard.

Det er helt klart at det fin­nes typer tra­fikk i Advent­da­len, både pri­vat og i rei­se­li­vet, som man ikke nød­ven­dig­vis må ha mye sym­pa­ti for. Men det tren­ger mer enn mån­gel på sym­pa­ti for å inn­fø­re kraft­i­ge til­tak som ferd­sels­for­bud eller and­re vid­gåen­de inns­kren­knin­ger.

Men det som vir­ke­lig kan utgjø­re en fare for mil­jøet – habi­tat, bio­lo­gisk mang­fold, … – som ny infra­struk­tur, vei­er, byggn­in­ger, … det vil det nye ver­neom­rå­det set­te en stop­per for. Og det er bra.

Det er godt å se at rele­van­te myn­di­ghe­ter fort­satt har evne å set­te seg in i vir­ke­li­ghe­tens detal­jer og utvi­k­ler en fors­tåel­se for hva som saken er på lokalt nivå, hva som skal til for å ver­ne mil­jøet, hva av akti­vi­te­ter man fort­satt godt kan aksep­te­re fra et mil­jø­per­spek­tiv og hva lokal­be­fol­knin­gen øns­ker og tren­ger.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.06.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php