spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Fle­re isbjørn i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en

Fle­re isbjørn i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en

Det var man­ge obser­vasjo­ner av isbjørn over hele som­me­ren i Isfjor­den, både på nordsi­den, i Trygg­ham­na, Ymer­buk­ta og Borebuk­ta, i Bill­efjor­den i nær­he­ten av Pyra­mi­den, men også rundt omk­ring Lon­gye­ar­by­en.

Og det­te er fort­satt til­fel­let. Det har vært fle­re obser­vasjo­ner de sis­te dage­ne i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en, som Sval­bard­pos­ten skri­ver. Isbjørn ble sett i Cole­s­da­len og Bjørn­da­len vest for byen og i Mälarda­len, på nordsi­den av Advent­da­len, bare noen få kilo­me­ter fra byen og vei­en. Bjør­nen som ble sett i Cole­s­da­len og Bjørn­da­len kan ha vært det sam­me dyret, men den i Mälarda­len må ha vært et annet indi­vid.

På man­dag så en mann som opp­hold seg på ei hyt­te på Dia­ba­sod­den, omt­rent 20 kilo­me­ter nor­døst for Lon­gye­ar­by­en, seg nødt til å avfy­re et skudd mens han var inne i hyt­ta for å skrem­me bort en nær­gåen­de bjørn. Epi­so­den gikk over uten vide­re pro­ble­mer, men Sys­sel­man­nen valg­te å hen­te man­nen med helikt­oper for å unn­gå fle­re far­li­ge situas­jo­ner.

Det er helt klart at man må ta risi­ko­en å møte bjørn alvor­lig, også i Lon­gye­ar­by­ens nærom­rå­der.

Eisbär Hiorthhamn ved Longyearbyen

Isbjørn i Hior­th­hamn ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en (arkiv­bil­de).

I Sval­bard­pos­tens ukent­li­ge gal­lup er spørsmå­let den­ne gan­gen om folk er bekym­ret over den nåvæ­ren­de situas­jon med mye bjørn i nær­he­ten av byen. I skri­ven­de stund har 790 blitt gitt, noe som er et høyt tall for Sval­bard­pos­tens gal­lu­per. 500 av dis­se er ikke bekym­ret: «når vi bor på Sval­bard må vi til­pas­se oss.» Men ikke mind­re enn 241 stem­te for «Det er på tide å dis­ku­te­re isbjørn­jakt igjen.» Nå bærer både spørsmå­le­ne i Sval­bard­pos­tens gal­lu­per og sva­re­ne som er gitt gje­r­ne en viss preg av sati­re og humør, noe som muli­gens kan for­kla­re det høye ant­al­let av stem­mer som kre­ver poten­si­ell åpning for jakt på isbjørn.

Arten ble total­fre­det på Sval­bard i 1973. Øknin­gen i ant­all bjør­ner på Sval­bard som man ser i de sis­te åre­ne er fort­satt en reaks­jon på fred­nin­gen etter man­ge år med intens jakt og fangst.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php