spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Fis­ke­båt i sei­lu­lykke i Hin­lo­pen­st­re­det

Fis­ke­båt i sei­lu­lykke i Hin­lo­pen­st­re­det

En fis­ke­båt hav­net i alvor­lig trøb­bel i Hin­lo­pen­st­re­det nord på Sval­bard, opp­ly­ser Søk- og Red­nings­sen­tra­len i Nord-Nor­ge. Det nor­ske ski­pet «Nor­th­gui­der» send­te inn et nød­si­gnal klok­ken 13:22 lokal tid fre­dag, og red­ningst­je­nes­ten i Lon­gye­ar­by­en og Nord-Nor­ge ble satt i aks­jon. Snart had­de beg­ge red­nings­he­li­ko­pter­ne fra Lon­gye­ar­by­en let­tet, og den førs­te ankom åstedet klok­ken 15:15, mind­re enn 2 timer etter nød­anro­pet had­de nådd red­nings­sen­tra­len i Nord-Nor­ge. Samt­idig ble luftf­ar­tøy­et Ori­on sendt fra Andøya. Avhen­gig av type kan dis­se luftf­ar­tøye­ne bru­kes til red­nings­opp­drag til for eks­em­pel å søke etter sav­ne­de far­tøy eller per­so­ner, eller til å over­vå­ke muli­ge olj­e­lek­kas­jer.

SAR helicopter Sysselmannen

Sys­sel­man­nens red­nings­he­li­ko­pte­re, her vist under en øvel­se.

Den gode nyhe­ten er at alle ser ut til å være i god behold. Manns­ka­pet på 14 var uts­tyrt i over­le­vel­ses­d­rak­ter og had­de gått til bau­gen for å bli hen­tet av red­nings­he­li­ko­pter­ne. Iføl­ge skipseie­ren er alle ved godt mot og i god fat­ning, oms­ten­di­ghe­te­ne tatt i betrakt­ning. Ingen ble ska­det eller til­brag­te tid i det kal­de van­net.

Ski­pet «Nor­th­gui­der» later til å ha truf­fet grun­nen på kys­ten langs Nord­aus­t­lan­det sør for Murchin­son­fjord. Ski­pet lig­ger nå på grun­nen med en ca. 20 gra­ders hel­ning, men stil­lin­gen ser ut til å være sta­bil enn så len­ge. Været, som med 18 minus­gra­der og ster­ke vin­der (Beau­fort 6) sam­men med mør­ket, gjør red­nings­opp­dra­get svært utford­ren­de, men det er ingen grunn til å tro at den nor­ske red­ningst­je­nes­tens pro­fes­jo­nel­le ikke skal få alt manns­kap av ski­pet snart.

Kalkstranda, Hinlopen Strait

Kalk­strand­ern i Hin­lo­pen­st­re­det, sør for Murchi­son­fjord: her skal ski­pet «Nor­th­gui­der» ha grun­net et sted. For­hol­de­ne her er svært for­skjel­lig fra slik det er vist på bil­det, med mør­ke, kul­de og sterk vind.

Kyst­vak­tens skip KV Bar­ents­hav har satt kur­sen for Hin­lo­pen­st­re­det, men er ikke for­ven­tet å nå områ­det før lør­dag. Polar­sys­sel, Sys­sel­man­nens tje­nes­teskip, er ikke tilg­jen­ge­lig til bruk på Sval­bard om vin­te­ren.

Opp­date­ring: Red­nings­sen­tra­len i Nord-Nor­ge har infor­mert om at alle 14 manns­ka­per har blitt frak­tet i heli­ko­pte­re til Lon­gye­ar­by­en, hvor de blir iva­re­tatt. Ski­pet «Nor­th­gui­der» lig­ger fort­satt grun­net, og tar inn vann.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php