spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard Ski­ma­ra­thon

Sval­bard Ski­ma­ra­thon

I dag (Lør­d­ag, 27 april) kun­ne Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt fyre av start­s­kyd­det for Sval­bard Ski­ma­ra­thon 2019 som plan­lagt klok­ken 9.

Sysselmann Kjerstin Askholt skyter startskuddet Svalbard Skimarathon 2019

Sys­sel­mann Kjers­tin Askholt fyrer av start­s­kud­det for Sval­bard Ski­ma­ra­thon 2019.

Det kom sik­kert som litt av en lettel­se for dem som står bak begi­ven­he­ten. Mild­vær­s­pe­ri­oden før pås­ken had­de tært på snøen og ruten måt­te leg­ges om på kort var­sel. Dagens ski­ma­ra­thon gikk over Advent­da­len, og etter en avs­tik­ker innom Mälard­a­len fulg­te ruten kys­ten på nordsi­den av Advent­fjor­den via Hior­th­hamn og Advent City. Etter ven­de­punk­tet i Hanas­kog­da­len gikk løpet til­ba­ke sam­me vei.

Start Svalbard Skimarathon 2019

Start av den førs­te grup­pen i Sval­bard Ski­ma­ra­thon 2019.

I til­legg kom­mer strei­ken hos SAS. Man­ge had­de nok håpet at Lon­gye­ar­by­en ville bli spart for avlys­te fly for­di det er ingen alter­na­ti­ve trans­port­mid­ler for å kom­me seg hit og bort igjen, men slik skul­le det ikke bli. Det er ikke kjent hvor man­ge påmel­dte del­ta­ke­re ikke kun­ne kom­me pga strei­ken, men det er rime­lig å anta at det er fle­re enn bare noen få.

Uan­sett var antall påmel­dte med omt­rent 700 litt lave­re enn i fjorå­ret (800). Det­te tal­let kan ha ste­get litt i det sis­te døg­net før start for­di det er fast­bo­en­de i Lon­gye­ar­by­en som regis­tre­rer seg kvel­den før, etter dagens moti­vas­jon og vær­mel­ding.

Award ceremony Svalbard Skimarathon

Her blir pre­mieut­de­ling prøvd før sel­ve star­ten 🙂

Dagens ski­ma­ra­thon er num­mer 27. Der­med har den en gans­ke lang tra­dis­jon og er et av de størs­te regulæ­re arran­ge­men­tene i kalen­de­r­en i Lon­gye­ar­by­en. Det er man­ge del­ta­ke­re fra man­ge for­skjel­li­ge land.

God tur og lykke til!

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php