spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Isfjord – 04. juli 2019

Rett sted, rett tid – igjen! Vi kan nyte det vak­re lands­ka­pet på og rundt Cora­hol­men i full sol­skinn. Det ble nes­ten alt­for varmt!

Iføl­ge vær­mel­dinga skul­le Isfjor­den ha vært helt stil­le i dag. Det er ikke akku­rat til­fel­let, men lik­e­vel går det greit med en ilands­tig­ning på Bohe­man­nes­et, som lig­ger vel­dig utsatt i mid­ten av den store Isfjor­den. Et vel­dig vak­kert sted med far­ge­rik tun­dra, spen­nen­de geo­lo­gi og impon­e­ren­de utsik­ter.

Gal­le­ri – Isfjord – 04. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Selv om det har begynt å blå­se litt er det fort­satt fint, så vi tar anled­nin­gen til en liten kveld­stur til Sveab­reen.

Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Vi har seilt inn i noen av Isfjor­dens inners­te for­gre­nin­ger for å nyte det fan­tas­tis­ke lands­ka­pet selv om været er litt trist i dag. Lik­e­vel er det utro­lig vak­kert her i Dick­son­fjor­den, og vi stø­ter på en stor flokk hvith­val som duk­ker opp i det rød­bru­ne smel­tevan­net.

Kapp Smith var en av stede­ne hvor nor­ske for­ske­re først drev med sys­te­ma­tisk viten­skap. Det var her den nor­ske luft­fo­to-ekspe­dis­jo­nen holdt til i 1936. Fly isteden­for hun­de­sle­de. I dag er det stein­ven­de­re og rød­nebb­ter­ner som bor her.

Gal­le­ri – Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Man­ge av oss tok turen fra Dick­son­fjor­den over til Ekm­anfjor­den til fots. Det er en utro­lig far­gefull tun­dra på Blo­mes­let­ta. Man­ge fos­si­ler og spen­nen­de geo­lo­gi. Kort­nebb­gås hek­ker på tun­draen og et små­lom svøm­mer lang­sømt på en liten inns­jø.

Det er flott å lig­ge rolig og stil­le forank­ret mens skyene leg­ger seg over fjel­le­ne.

St. Jons­fjord – 02. juli 2019

Hoved­poen­get i dis­se dager er fort­satt å hol­de seg unna områ­de­ne med sterk vind som her­jer over store deler av Sval­bard. Et lav­trykkom­rå­de føl­ger etter det and­re, uten pau­se.

Men det går jo vel­dig bra så langt. I dag kom­mer vi på den­ne måten til St. Jons­fjor­den, som ser ut til å være stedet i dag. Vak­re utsik­ter over fjell og fjord, bre­er og blom­s­ter.

Gal­le­ri – St. Jons­fjord – 02. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re pas­ser vi en stor og gans­ke så aktiv isb­re før vi, iføl­ge noen til­fel­di­ghe­ter, går i land på et sted hvor en isb­re på til­ba­ke­gang har skapt et impon­e­ren­de lagu­n­e­lands­kap. Det går en kraft­ig tide­vanns­strøm i kana­len mel­lom lagu­nen og fjor­den. Fra 288 meters høy­de nyter vi pan­ora­ma­et over hele St. Jons­fjor­den.

Kross­fjor­den – Kongsfjor­den – 01. juli 2019

Vi had­de satset på en fin tur i Kross­fjor­den, men det ble det ikke noe av. Isteden­for en tur fikk vi vind, vind og enda mer vind.

Det var litt bed­re ved Lil­lie­höök­breen – og vel­dig impon­e­ren­de, med den fle­re kilo­me­ter lan­ge bre­fron­ten og fle­re kraft­i­ge kal­vin­g­er.

Gal­le­ri – Kross­fjor­den – Kongsfjor­den – 01. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Også i Möl­lerfjor­den blås­te det opp til storm, så nes­te for­søk ble i Kongsfjor­den. Her var det bed­re, så vi fikk gå en tur på Blom­strand. Fint kyst­lands­kap med en liten hule.

Iskan­ten – 30. juni 2019

Vi har god vind og det blir en fin seil­as nord­o­ver. Vi kas­ter anker i Mag­da­le­nefjor­den, hvor vi våk­ner til sol­skinn og med 2 isbjør­ner i nær­he­ten. Sene­re fort­set­ter vi nord­o­ver, til iskan­ten. Det er ikke langt. Aller­e­de i Smee­ren­burg­jor­den møter vi dri­vi­sen. Spis­se fjell rundt oss og sol­skinn. Det er bare så flott!

Gal­le­ri – Iskan­ten – 30. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så pas­se­rer vi Smee­ren­burg og Vir­go­ham­na og så snart vi har nådd det åpne havet drar vi nord­o­ver igjen. Vi får se hvor langt vi rek­ker. Det blir ikke langt. Ikke enda til 80 gra­der nord. Det er mye is, vind og dår­lig sikt.

Snart set­ter vi seil igjen og kurs søro­ver.

Kongsfjord – 29. juni 2019

Igjen, en vak­ker dag – noe som er ingen selv­føl­ge her i nord i dis­se dager, med tan­ke på vær­mel­dinga. Det er lav­trykk i nord­at­lan­ter­ha­vet, og mye vind. Men Kongsfjor­den var stedet i dag. I fle­re timer sat­te vi oppe på et fuglef­jell, med vak­ker utsikt og en flott og vel­dig liv­lig kon­sert av polar­lom­vier og krykkjer.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 29. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Liv­lig var det også i Ny-Åle­sund, spe­sielt i og rundt Kongsfjord­bu­tik­ken. Her var det en stor grup­pe turis­ter fra asia­tis­ke land. Vel­dig liv­lig. En litt for­skjel­lig måte å rei­se på i Ark­tis. Det lig­ger til­syn­e­la­ten­de i natu­ren deres å være … effi­si­ent. Med and­re ord: snart ble det rolig og stil­le igjen, og vi kun­ne bru­ke res­ten av dagen til en spa­ser­tur til den luft­skips­mas­ta og en liten prat om Amund­sens og Nobi­les berøm­te nord­pol­fer­der.

Engelskbuk­ta, Fjor­ten­de Juli­buk­ta – 28. juni 2019

En liv­lig bris fyll­te sei­le­ne på turen nord­o­ver. For noen år siden frems­tøt­te Com­fort­less­breen i Engelskbuk­ta slik at hele lands­ka­pet rundt den forand­ret seg vold­somt. Geo­mor­fo­lo­gi live! Og en anled­ning til en fin, lett bre­tur.

Noen timer sene­re er vi i Kross­fjor­den. Her fin­nes det sol­skinn, blå him­mel, brat­te fjell, opp­sprek­ke­de bre­er, tall­ri­ke sjø­fug­ler – polar­lom­vi, lun­de­fugl, for å nev­ne bare noen få – grøn­ne lier og vak­re blom­s­ter.

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta, Fjor­ten­de Juli­buk­ta – 28. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Og mye vind. Etter en vak­ker pas­sas­je langs den impon­e­ren­de Blom­strand­breen kas­ter vi anke­ren i ly av Blom­strand­hal­vøya.

Bell­sund – 27. juni 2019

Søro­ver – det skul­le jo bety Horn­sund for oss. Men vi ombe­stem­te oss etter å ha sjek­ket den sis­te vær­mel­dinga. Det skal bli gans­ke stygg vær på sørøst­siden de nes­te dage­ne.

Da hol­der vi oss gjer­ne bor­te, og der­med blir Bell­sund stedet for oss. Det er litt grå, med en lav sky­dek­ke, men ellers fint, stil­le og rolig, når anke­ren går ned etter fro­kos­ten.

Det er mye his­to­rie i Recher­chefjor­den, mye å fortel­le fra fle­re fle­re hundre år. De førs­te over­vin­ter­ne, Tsjitsjagov’s dår­lig plan­lagt ekspe­dis­jon, den vel­lykke­de Recher­che-ekspe­dis­jo­nen, den ulykke­li­ge seil­a­sen til Mon­te Cer­van­tes og den litt mys­te­riø­se Gjæ­ver-vil­laen.

And­re his­to­ri­er går lengre til­ba­ke i tiden. Den fos­si­le more­nen som vi fin­ner sør for Renard­breen er nes­ten 600 mil­lio­ner år gam­mel!

Sene­re drar vi ut på en nyde­lig tun­dra-tur i Van Keu­len­fjor­den. Her er det man­ge nysgjer­ri­ge reins­dyr. Vi når frem til noen flot­te utsikts­punk­ter og nyter det vak­re og spen­nen­de lands­ka­pet før vi ven­der til­ba­ke til båten, litt sent for mid­da­gen.

Gal­le­ri – Bell­sund – 27. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Jeg kan nes­ten ikke tro hva som jeg ser når kap­tain Robert viser meg den sis­te vær­mel­dinga. Sørøst Sval­bard, hvor vi had­de egent­lig tenkt oss hen, vil snart bli et lite hyg­ge­lig sted. Sør­kap­pet er jo kjent som et vær­hard sted, og det blir det i alle fall i fle­re dager framo­ver. Da er det bare å være flek­si­bel og så set­ter vi kurs mot nord igjen. Det ser kan­skje litt rart ut på kar­tet, men det må vi jo ikke bry oss om.

For­lands­und – 26. juni 2019

De sis­te to ukene i Lon­gye­ar­by­en gikk vel­dig fort for­bi … og nå er vi aller­e­de på tur igjen. Det er 2 ½ uker med SV Anti­gua kryss og tvers over hele Sval­bard. Vel, så langt vi rek­ker. Nord­kys­ten er fort­satt pak­ket med tett dri­vis. Så vi kom­mer nok til å utfor­ske sør­si­den og sørøst­kys­ten litt mer. Men til å begyn­ne med tar vi en liten tur nord­o­ver. Vi fikk bekref­tet at det er en god del hval­ros­ser i For­lands­un­det. Vær­mel­dinga pas­ser bra. En dag med vind­stil­le for å dra ut på tur og så litt nord­lig vind som vil fyl­le sei­le­ne på vei­en søro­ver sene­re. Det pas­ser utmer­ket.

Den førs­te dagen på turen våk­ner vi godt forank­ret ved en land­tan­ge i For­lands­un­det. Her lig­ger 40-50 hval­ros­ser og hvi­ler … og to isbjør­ner! Ei bin­ne med en toår­sun­ge spa­se­rer mot hval­ros­se­ne.

Det ble en vel­dig spen­nen­de mor­gen. Med gum­mi­bå­te­ne kom vi inn i en god posis­jon til å være „flue på veg­gen“. Bjør­nene prøv­de å lage panikk blant hval­ros­se­ne men lykke­des ikke med det og så truk­ket de seg til­ba­ke etter hvert for så å spa­se­re litt frem og til­ba­ke langs stran­den. En fan­tas­tisk opp­le­vel­se å føl­ge med på slikt!

Gal­le­ri – For­lands­und – 26. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re gikk vi en liten tun­dra-tur ved Mur­ray­pyn­tenPrins Karls For­land.

Da alle var til­ba­ke om bord heis­te vi sei­le­ne. Mas­ki­nen kan få hvi­le litt, nå over­tar vin­den og det blir en fin seil­as søro­ver.

Isfjor­den – 08. juni 2019

Det er bare utro­lig hvor fort tiden går. Det var jo ingen kort tur, men dage­ne var ful­le og spen­nen­de. Nå er vi til­ba­ke i Isfjor­den og sola kom­mer frem igjen. Det er noe som vi har fort­jent, ville jeg mene; vi har ikke sett mye sol de sis­te dage­ne.

Alle har lyst å få set litt mer av det fan­tas­tis­ke dyre­li­vet, så vi crui­ser buk­te­ne på Isfjor­dens nordsi­de. Vak­kert lands­kap over­alt. Og så er det liv av en eller annen slags man­ge steder. Hval­ros­ser i Bore­buk­ta. Og til og med en isbjørn ved Sveab­reen. Han (eller hun) hol­der på med å spi­se en sel. En fan­tas­tisk opp­le­vel­se.

Det er mye is rundt omkring oss, noen isflak og mind­re isfjell som dri­ver rundt, fas­tis mel­lom oss og breen, og mye snø på fjel­le­ne. Vi nyter det hele med tid og still­het. Og til syven­de og sist hop­per vi i gum­mi­bå­ten for å ta avskjed fra isen for den­ne gan­gen.

Gal­le­ri – Isfjor­den – 08. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så blir det tid å set­te kurs mot Lon­gye­ar­by­en.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php