spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Trom­sø-Finn­kro­ken

En nyde­lig vin­ter­d­ag i Trom­sø – været er kalt og klart, rolig og stil­le.

Sent på etter­mid­da­gen kom­mer grup­pen ombord SV Anti­gua. Det føles som sent på nat­ten, men det er fak­tisk bare sent på etter­mid­da­gen. Sola fors­vin­ner bak hori­son­ten rett etter kl. 3, og en time sene­re begyn­ner det å bli mørkt.

Sene­re blir lys­et slått på igjen. Nord­lys. Full fart! Vi nyter spek­ta­ke­let en stund i hav­na, med den store broa og den berøm­te ishavs­ka­the­dra­len i fore­grun­nen, og sene­re mens vi sei­ler nord­o­ver.

Etter to timers seil­as går vi langs kaia i Finn­kro­ken på Reinøya. En liten kveld­stur og anled­ning til å set­te sta­ti­vet opp på fast grunn – nord­ly­set hol­der fort­satt på med å dan­se på him­melen.

Gal­le­ri – Trom­sø – Finn­kro­ken

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til vår stor over­ras­kel­se blir vi møtt av vel­dig hyg­ge­li­ge folk. Jo Mar­tin er en av en dusin men­nes­ker som bor her (er det vir­ke­lig så man­ge?). Han eier en gam­mel han­dels­post fra 1802. Mye står som det var i gam­le dager og på den­ne måten blir stedet nes­ten til en rik­tig tids­mas­kin. Samt­idig er det anled­ning til en spa­ser­tur i sko­gen. Sti­en er mar­kert med fak­kler og på den­ne måten er det lett å fin­ne frem til en lav­vo som er fak­tisk oppv­ar­met med bål under nord­ly­set. Så vak­kert! En vel­dig flott begyn­nel­se til den­ne ukestu­ren fra Trom­sø til Bodø!

Trom­sø – 26. okto­ber 2019

Nå begyn­ner polar­nat­ten i Lon­gye­ar­by­en, årets sis­te solo­pp­gang og sol­ned­gang er fak­tisk i dag. Men her i Trom­sø har vi jo en del dags­lys igjen, så vi begyn­ner snart å sei­le i det­te områ­det, mel­lom Trom­sø – eller litt len­ger mot nord, til og med – og Bodø. Nor­dens lys, nord­lys, vak­re lands­kap og steder og spekkhog­ge­re, det er det som står på ønskel­is­ten for den nes­te uken.

Men det er jo en dag til vi set­ter i gang. I dag må jeg få noen ting gjort – blant annet er det årets sam­ling av nye Spits­ber­gen driv­ved bil­der­ram­mer og nye Sval­bard skjæ­ref­jøl som skal på tur søro­ver – og uto­ver det­te vil jeg møte noen ven­ner og på kvel­den er det litt av en show på nat­tehim­melen!

Gale­ri – Trom­sø – 26. okto­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bil­lefjor­den – 28. sep­tem­ber 2019

Bil­lefjor­den er en av Spits­ber­gens vak­res­te fjor­der. Her fin­nes det man­ge muli­ghe­ter for flot­te fjell- og and­re fot­tu­rer og man kan crui­se langs Nor­dens­ki­ölds­breens bre­front. Der håpet vi jo også å se en isbjørn, kan­skje litt nær­me­rere enn den som vi så for noen dager siden i Lief­defjor­den. Slik skul­le det ikke bli, men noen hvith­va­ler duk­ket opp, og i mid­ten av det­te vak­re lands­ka­pet had­de vi en helt upåkla­ge­lig mor­gen.

Gal­le­ri – Bil­lefjor­den – 28. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så kom den­ne turens sis­te ilands­tig­ning på Gips­huks­let­ta, rett på hjør­net mel­lom Bil­lefjor­den og Sassenfjorden/Tempelfjorden. Utro­lig vak­kert ark­tisk vin­ter­lands­kap i lys­et om man har noen uker før polar­nat­ten begyn­ner. En nyde­lig avskjed fra Sval­bards natur – for den­ne gan­gen.

Barents­burg – 27. sep­tem­ber 2019

Av og til er det helt klart bed­re å jus­te­re pla­nen med tan­ke på rea­li­te­ten, det vil si været. Dagens høst­storm had­de ikke vært i vær­mel­dinga i går, men nå begynn­te det å blå­se gans­ke så kraft­ig her i Isfjor­den. Vi nåd­de frem til Barents­burg uten pro­blemer og det­te var stedet å være på en sånn dag med mye vind og snø­fokk. I løpet av etter­mid­da­gen ble det fak­tisk litt bed­re slik at de som had­de lyst på en tur kun­ne set­te i gang. Fjell­re­ve­ne kom ut og kos­te seg med lek, sau­n­a­en var varm og fin, mens snøen gikk ute …

Gal­le­ri – Barents­burg – 27. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sal­ly­ham­na – Fuglefjor­den – 26. sep­tem­ber 2019

Igjen en rolig natt i en liten bukt på nord­vest­siden av Spits­ber­gen. Det førs­te vi ser ute er en isb­re og speil­bil­der på van­net.

Sal­ly­ham­na er en liten plass – det vil si, ikke mye til plass for en lett­vint tur – men vak­ker og spen­nen­de med stors­låt­te omgi­vel­ser, Wal­de­mar Kræ­mers gam­le fang­sthyt­te og spek­kov­ner og noen gra­ver fra hval­fangst­tiden.

Sene­re er vi i Fuglefjor­den. Svitjod­breen er en av de størs­te og mest akti­ve isbree­ne i områ­det. En stor­kob­be lig­ger på isen.

Gal­le­ri – Sal­ly­ham­na – Fuglefjor­den – 26. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så blir det på tide å dra søro­ver. Vi har en seil­as på godt over 120 sjø­mil foran oss før vi er Isfjor­den igjen. Ute er det uan­sett grått og vått nå. Men godt vær for å sei­le nedo­ver, med lett nord­lig vind.

(Ves­le) Raud­fjor­den – 25. sep­tem­ber 2019

Ves­le Raud­fjor­den lig­ger øst for den „ekte“ Raud­fjor­den. Der fin­nes det fle­re store lagu­ner gjemt bak vak­re strand­vol­ler og her kan en dra på tur så langt som en vil i fle­re ret­nin­ger. Også her lig­ger mye plast­søp­pel på stren­de­ne. Nå fle­re sek­ker mind­re enn før.

Ver­den fors­vin­ner i tåka mens vi sei­ler rundt Bis­ka­yar­hu­ken, men så snart vi drei­er inn i Raud­fjor­den strøm­mer sol­ly­set som fly­ten­de gull gjen­nom hull i sky­dek­ket.

Gal­le­ri – (Ves­le) Raud­fjor­den – 25. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Carrf­jel­let er bare 154 meter høy, men det lig­ger midt i Raud­fjor­den og utsik­ten er helt upåkla­ge­lig.

Lief­defjor­den – 24. sep­tem­ber 2019

Mona­co­b­reen er for tiden vel­dig aktiv, den gjør kraft­i­ge bre­frems­tøt og spe­sielt den ves­t­re delen av bre­fron­ten lig­ger sik­kert en kilo­me­ter len­ger ute i fjor­den enn den gjor­de for to år siden. Samt­idig er den vel­dig pro­duk­tiv og det lig­ger utro­li­ge meng­d­er av breis i fjor­den. Vel­dig impon­e­ren­de, også på en litt grå mor­gen som i dag.

Andøya­ne byr på en sterk kon­trast lands­kaps­mes­sig. Natur­skjøn­ne omgi­vel­ser, far­geful­le laver og fine stren­der. Dess­ver­re er det mye plast­søp­pel på dis­se stren­de­ne. Nå er det i hvert fall en del mind­re.

Gal­le­ri – Lief­defjor­den – 24. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re så vi en isbjørn på Reins­dyr­flya. Gans­ke langt bor­te. Den­ne stak­ka­rs bam­sen var gans­ke tynn, det er nok på tide at den er hel­dig med jak­ta eller at den fin­ner en reins­dyrs­krott eller noe annet.

Wood­fjor­den – 23. sep­tem­ber 2019

Det var aller­e­de gans­ke tykk is i lagu­nen i Mus­ham­na, så vi fore­trakk å kas­te anke­ret på uts­iden. Fan­tas­tisk kvelds- og måne­lys!

Nes­te mor­gen gikk vi ut på tur i det vak­re vin­ter­lands­ka­pet rundt Mus­ham­na. Snø og sol! Sene­re blås­te det kraft­ig opp i Wood­fjor­den, så vi flyt­tet til Bock­fjor­den for en etter­mid­dags­tur i snøen. Det var overs­ky­et da, en helt anner­le­des stem­ning. Et lands­kap som er som skå­ret ut av stein. Vel, det er nok det det er.

Gal­le­ri – Wood­fjor­den – 23. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen – 22. sep­tem­ber 2019

Vår sjan­se å sei­le opp til nord­kys­ten er i dag, så vi set­ter i gang tid­lig fra Ny-Åle­sund og bru­ker mor­ge­nen til seil­a­sen nord­o­ver langs ves­t­kys­ten. Sene­re får vi fint og klart vær i Smee­ren­burg­fjor­den. I Vir­go­ham­na ser vi på det som Andrée og Well­man har etter­latt seg hver på sine nord­pol­ek­spe­dis­jo­ner. Noen stein­kob­ber lig­ger på stei­ner langs fjæra. I Smee­ren­burg er det en stor grup­pe hval­ros­ser som tri­ves i snøen. Det er kaldt, og vin­te­ren er ikke langt bor­te.

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 22. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjord – 21. sep­tem­ber 2019

Kongsfjor­den – Det var flott å bli vek­ket av bråket lagd av isbreen ute. Vi lå forank­ret ikke langt fra Blom­strand­breen.

Blom­strand­hal­vøya var dagens førs­te mål. Val­get var en lett tur langs kys­ten eller en litt mer kre­ven­de tur tvers over øya inklu­dert Irgens­fjel­let (385 meter) og Bratt­li­kol­len (370). Ikke ver­dens høy­es­te fjell, men utsik­ten over Kongsfjor­den er lik­e­vel helt upåkla­ge­lig. Turen vide­re gikk langs den lil­le gam­le gru­ve­by­en Marb­le Island / Ny Lon­don. Det ble litt sent før vi kom til­ba­ke til ski­pet, men det er jo ver­dt hvert enes­te minutt som man får være ute på en sånn gyl­len sep­tem­ber­dag.

Lové­nøya­ne er jo fre­det som fug­le­re­ser­vat, men alle hek­ke­fug­ler har dratt for uker siden og nå er det hver­ken fug­ler eller lov­gi­ver som leg­ger hin­drin­ger i vei­en. Og småøy­er i ark­tis plei­er jo gjer­ne å være san­ne skat­te­kis­ter. Tusen­vis av år med intens gjøds­ling har skapt tykke tep­per av moser og lav. Det er mye breis i fjæra og noen nysgjer­ri­ge stein­kob­ber som leker i van­net. To reins­dyr, man­ge store flyt­te­bl­ok­ker og fan­tas­tisk lands­kap alle vei­er.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 21. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Ny-Åle­sund var de så venn­li­ge å åpne Kongsfjord­bu­tik­ken til og med lør­d­ags kveld for oss. Jeg tror det var ver­dt å gjø­re det for alle par­ter. Den lil­le bytu­ren og spa­ser­tu­ren til Amund­sens berøm­te luft­skips­mast ble til kveld­stu­rer. Sol­ned­gang var jo aller­e­de klok­ka 19.39.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php