spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­der → Ark­ti­sk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­reks­pe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­ti­s­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Hyt­tevi­ka – 07. juli 2019

Nå har været ende­lig bedret seg og vi får en pau­se mel­lom lav­trykke­ne som trek­ker gjen­nom her. Iføl­ge vær­mel­din­ga bør vi få noen stil­le dager fra i mor­gen, så vi tar anled­nin­gen og set­ter kurs sør, mot Sør­kapp og øst­siden av Sval­bard.

Havet var rolig og stil­le og him­me­len blå, så vi vil­le ikke gå glipp av muli­ghe­ten å hop­pe i land i Hyt­tevi­ka. Et av Sval­bards vak­res­te steder! Lands­ka­pet er helt nyde­lig og natu­ren er en per­le. Titus­en­vis av alke­kon­ger hek­ker i fjel­l­u­re­ne. Tund­ra­en er grønn og det er mas­se­vis av reins­dyr i god form.

Gal­le­ri – Hyt­tevi­ka – 07. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Her står også hyt­ta hvor Wan­ny Wold­stad over­vin­tret fle­re gan­ger fra 1932. Sene­re skrev hun boka „Førs­te kvin­ne som fangst­mann på Sval­bard“ om sine even­tyr­li­ge opp­le­vel­ser.

Nå har vi satt kurs mot Sør­kapp og øst­siden av Sval­bard.

Isfjor­den – 06. juli 2019

Til­ba­ke til Isfjor­den – nok en gang. Gjem­mes­pil­let vårt med vin­den. Slik har vi nå gjort det i man­ge dager på strek. Vi har vin­ds­tyr­ke 7 mot oss på vei­en inn i Ymer­buk­ta. Inne mot breen er det bed­re, så vi opp­hol­der oss en stund ved Esmark­breen. Sene­re kas­ter vi anke­ren. Det er kraf­ti­ge kas­t­evind fra fjel­le­ne og anke­ren hol­der dår­lig, så det er noen mind­re jord­skjelv som går gjen­nom båten mens jeg snak­ker om geo­lo­gi inne i salon­gen.

Gal­le­ri – Isfjor­den – 06. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fyl­ler vin­den sei­le­ne mens vi drar mot Bar­ents­burg, hvor vi har en spen­nen­de rund­tur i byen og sene­re en mor­som kveld i baren til bryg­ge­riet.

For­landsund – 05. juli 2019

Det er ikke van­lig å besø­ke det sam­me stedet to gan­ger under én tur. Men i dag var vi til­ba­ke ved Sar­stan­gen. Her begy­n­te det hele, lik­som for to måne­der siden … den­ne gan­gen had­de vi to isbjør­ner her. Det var jo helt fan­tas­ti­sk i seg selv, men samt­idig var det selvføl­ge­lig ikke mulig å besø­ke hval­ros­se­ne. Men det fikk vi gjø­re i dag.

Gal­le­ri – For­landsund – 05. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

I til­legg tok vi anled­nin­gen til å pluk­ke en del plast­søp­pel på stran­den. Det er så utro­lig mye av den­ne dr!//en i natu­ren på Sval­bard. Nå er det i hvert fall litt mind­re enn før.

Sene­re kas­tet vi anke­ren i Sel­vå­gen på Prins Karls For­land. Med noen regn­drå­per nå og da, men ikke noe far­lig. Det var en flott stem­ning med skye­ne, vel­dig stil­le og frede­lig. Nes­ten litt melan­kol­sk. Vi del­te opp i grup­per og gjor­de noen fine turer i slet­telan­det og opp på noen hau­ger for å nyte uts­ik­ten.

Også her i Sel­vå­gen forsvant fle­re svæ­re fis­ke­garn under opp­hol­det vårt. Det begy­n­ner å bli fullt på decket på Anti­gua.

Isfjord – 04. juli 2019

Rett sted, rett tid – igjen! Vi kan nyte det vak­re lands­ka­pet på og rundt Cor­a­hol­men i full sol­skinn. Det ble nes­ten alt­for varmt!

Iføl­ge vær­mel­din­ga skul­le Isfjor­den ha vært helt stil­le i dag. Det er ikke akku­rat til­fel­let, men like­vel går det greit med en ilands­tigning på Bohe­man­nes­et, som lig­ger vel­dig utsatt i mid­ten av den store Isfjor­den. Et vel­dig vak­kert sted med far­ge­rik tun­dra, spen­nen­de geo­lo­gi og impo­ne­ren­de uts­ik­ter.

Gal­le­ri – Isfjord – 04. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Selv om det har begy­nt å blå­se litt er det fort­satt fint, så vi tar anled­nin­gen til en liten kveld­stur til Sveab­reen.

Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Vi har seilt inn i noen av Isfjor­dens inners­te for­gre­n­in­ger for å nyte det fan­tas­ti­s­ke lands­ka­pet selv om været er litt trist i dag. Like­vel er det utro­lig vak­kert her i Dick­son­fjor­den, og vi stø­ter på en stor flokk hvith­val som duk­ker opp i det rød­bru­ne smel­tevan­net.

Kapp Smith var en av stede­ne hvor nor­ske forske­re først drev med sys­te­ma­ti­sk vitenskap. Det var her den nor­ske luft­fo­to-eks­pe­dis­jo­nen holdt til i 1936. Fly isteden­for hun­de­s­le­de. I dag er det stein­ven­de­re og rød­nebb­ter­ner som bor her.

Gal­le­ri – Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Man­ge av oss tok turen fra Dick­son­fjor­den over til Ekmanfjor­den til fots. Det er en utro­lig far­ge­full tun­dra på Blo­mes­let­ta. Man­ge fos­si­ler og spen­nen­de geo­lo­gi. Kort­nebb­gås hek­ker på tund­ra­en og et små­lom svøm­mer lang­sømt på en liten inns­jø.

Det er flott å lig­ge rolig og stil­le for­ankret mens skye­ne leg­ger seg over fjel­le­ne.

St. Jonsfjord – 02. juli 2019

Hove­d­po­en­get i dis­se dager er fort­satt å hol­de seg unna områ­de­ne med sterk vind som her­jer over store deler av Sval­bard. Et lav­tryk­kom­rå­de føl­ger etter det and­re, uten pau­se.

Men det går jo vel­dig bra så langt. I dag kom­mer vi på den­ne måten til St. Jonsfjor­den, som ser ut til å være stedet i dag. Vak­re uts­ik­ter over fjell og fjord, bre­er og bloms­ter.

Gal­le­ri – St. Jonsfjord – 02. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re pas­ser vi en stor og ganske så aktiv isb­re før vi, iføl­ge noen til­fel­di­ghe­ter, går i land på et sted hvor en isb­re på til­ba­ke­gang har skapt et impo­ne­ren­de lagu­ne­lands­kap. Det går en kraf­tig tide­vanns­strøm i kana­len mel­lom lagu­nen og fjor­den. Fra 288 meters høy­de nyter vi pan­ora­ma­et over hele St. Jonsfjor­den.

Krossfjor­den – Kongsfjor­den – 01. juli 2019

Vi had­de satset på en fin tur i Krossfjor­den, men det ble det ikke noe av. Isteden­for en tur fikk vi vind, vind og enda mer vind.

Det var litt bed­re ved Lil­lie­höök­breen – og vel­dig impo­ne­ren­de, med den fle­re kilo­me­ter lan­ge bre­fron­ten og fle­re kraf­ti­ge kal­vin­g­er.

Gal­le­ri – Krossfjor­den – Kongsfjor­den – 01. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Også i Möl­lerfjor­den blås­te det opp til storm, så nes­te for­søk ble i Kongsfjor­den. Her var det bed­re, så vi fikk gå en tur på Blom­strand. Fint kyst­lands­kap med en liten hule.

Iskan­ten – 30. juni 2019

Vi har god vind og det blir en fin sei­las nordover. Vi kas­ter anker i Mag­da­le­n­efjor­den, hvor vi våk­ner til sol­skinn og med 2 isbjør­ner i nær­he­ten. Sene­re fort­set­ter vi nordover, til iskan­ten. Det er ikke langt. Alle­re­de i Smee­ren­burg­jor­den møter vi dri­vi­sen. Spis­se fjell rundt oss og sol­skinn. Det er bare så flott!

Gal­le­ri – Iskan­ten – 30. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Så pas­se­rer vi Smee­ren­burg og Virgo­ham­na og så snart vi har nådd det åpne havet drar vi nordover igjen. Vi får se hvor langt vi rek­ker. Det blir ikke langt. Ikke enda til 80 gra­der nord. Det er mye is, vind og dår­lig sikt.

Snart set­ter vi seil igjen og kurs søro­ver.

Kongsfjord – 29. juni 2019

Igjen, en vak­ker dag – noe som er ingen selvføl­ge her i nord i dis­se dager, med tan­ke på vær­mel­din­ga. Det er lav­trykk i nord­at­lan­ter­ha­vet, og mye vind. Men Kongsfjor­den var stedet i dag. I fle­re timer sat­te vi oppe på et fuglef­jell, med vak­ker uts­ikt og en flott og vel­dig liv­lig kon­sert av polar­lom­vier og krykkjer.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 29. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Liv­lig var det også i Ny-Åle­sund, spe­sielt i og rundt Kongsfjor­dbu­tik­ken. Her var det en stor grup­pe turis­ter fra asia­ti­s­ke land. Vel­dig liv­lig. En litt for­skjel­lig måte å rei­se på i Ark­tis. Det lig­ger til­syn­ela­ten­de i natu­ren deres å være … effi­si­ent. Med and­re ord: snart ble det rolig og stil­le igjen, og vi kun­ne bru­ke res­ten av dagen til en spa­ser­tur til den luft­skips­masta og en liten prat om Amund­sens og Nobi­les berøm­te nord­pol­fer­der.

Engelskbuk­ta, Fjor­ten­de Juli­buk­ta – 28. juni 2019

En liv­lig bris fyll­te sei­le­ne på turen nordover. For noen år siden frems­tøt­te Com­fort­less­breen i Engelskbuk­ta slik at hele lands­ka­pet rundt den for­an­d­ret seg vold­somt. Geo­mor­fo­lo­gi live! Og en anled­ning til en fin, lett bre­tur.

Noen timer sene­re er vi i Krossfjor­den. Her fin­nes det sol­skinn, blå him­mel, brat­te fjell, opp­sprek­ke­de bre­er, tall­ri­ke sjø­fug­ler – polar­lom­vi, lun­de­fugl, for å nev­ne bare noen få – grøn­ne lier og vak­re bloms­ter.

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta, Fjor­ten­de Juli­buk­ta – 28. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Og mye vind. Etter en vak­ker pas­sas­je langs den impo­ne­ren­de Blom­strand­breen kas­ter vi anke­ren i ly av Blom­strand­hal­vøya.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php