spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home → juli, 2023

Måneds-Arkiv: juli 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Isfjor­den: Ymer­buk­ta & Coles­buk­ta

Tiden fly­er, det er aller­e­de den sis­te dagen av en vel­dig lang tur rundt hele Spits­ber­gen. Vi er til­ba­ke i Isfjor­den. Det blås­te gans­ke kraft­ig i Ymer­buk­ta, men vi fant ly vest for fjel­le­ne og kun­ne dra på tur uten van­skel­i­ghe­ter. Ymer­buk­ta er ikke så langt bor­te fra sivi­li­sas­jo­nen som man­ge av stede­ne vi had­de vært til i løpet av den­ne rei­sen, her er det en del båt­tra­fikk og mobi­len fun­ge­rer igjen som van­lig. Men lik­e­vel er det vak­ker og stors­lått natur her, fra 300 mil­lio­ner år gam­le fos­si­ler til Esmark­be­en.

Den sis­te ilands­tign­in­gen tok sted i Coles­buk­ta, for et inn­trykk av den rus­sis­ke his­to­ri­en på Sval­bard i det 20. århund­re. Fulgt av en vak­ker liten tur inno­ver Coles­da­len.

En vel­dig vak­ker sis­te (full) dag. Den hele turen gikk på en vel­dig hel­dig måte for seg … vær, dyre­liv … alt var på sin plass. Stem­nin­gen ombord var vel­dig godt og alt fun­ger­te helt utmer­ket, og jeg tak­ker alle som har bidratt til det. Først og fremst Mario, kapt­ein og eier av seil­bå­ten Mean­der, og hans dyk­tig beset­ning. Jeg ser frem til å kom­me ombord igjen mot slut­ten av august!

Foto­gal­le­ri – Isfjor­den: Ymer­buk­ta & Coles­buk­ta, 17. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Recher­chefjor­den

Det blås­te fort­satt over­alt hvor den øst­li­ge vin­den kun­ne blå­se gjen­nom, og der­med var Recher­chefjor­den et natur­lig valg. Her lå for­hol­de­ne til ret­te for å begyn­ne med en liten kveld­stur. Vak­ker tun­dra og til­knyt­tet dyre­liv og mye lokal­his­to­rie.

Dagen deret­ter var det vel­dig vak­kert med sol­skinn og blå him­mel. En klar oppford­ring til å dra på fot­tur, noe som vi gjor­de i Cham­ber­lind­a­len og på Obser­va­to­rief­jel­let.

Et besøk til Recher­che­breen måte vi avbry­te gans­ke tid­lig for­di tåka kom sigen­de inn med stor has­ti­ghet slik som den gjer­ne gjør. Med ver­den bak et grått for­h­eng var det bare å sei­le nord­o­ver, mot Isfjor­den.

Foto­gal­le­ri – I Recher­chefjor­den, 15.-16. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Den søre ves­t­kys­ten

Til­ba­ke til ves­t­kys­ten! Det er godt å ha Sør­kapp bak seg, det er jo all­tid litt av en milepæl under en slik tur og det kan være en «smer­te i ræva», i hvert fall for en liten seil­båt hvor man må ta hen­syn til vind og vær. Men nå er det gjort.

Mens vin­den hol­der fort­satt på med å blå­se fra øst­li­ge ret­nin­ger kas­tet vi anke­ren uten­for ves­t­kys­ten sør for Horn­sun­det – et lite besøkt områ­de. Det fin­nes gode grun­ner for det­te: det er en vel­dig utsatt og vær­hard kyst­lin­je med man­ge grun­ner og et gener­elt ureint far­vann, så van­lig­vis plei­er man å hol­de seg unna. Men den­ne dagen vår det­te områ­det en god venn, og vi kun­ne dra på flot­te turer og se mye både vak­kert og spen­nen­de som ikke man­ge har fått se.

Seil­a­sen nord­o­ver uten­for Horn­sund var igjen pre­get av kraft­ig vind, men det var jo bare et kort stykke og så kun­ne vi nyte en fan­tas­tisk kveld i Hyt­te­vi­ka med noen fjell­rev og man­ge tusen alke­kon­ger.

Bil­de­gal­le­ri – den søre ves­t­kys­ten, 14. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp

Nå var saken å kom­me seg søro­ver og rundt Sør­kapp mens været var på var side. Spe­sielt på en gans­ke liten båt som ikke sei­ler så fort som stør­re skip bør en være inn­stilt på en dag på havet uten å kom­me i land. Og hvis anled­nin­gen lik­e­vel er til stede så sier man selv­føl­ge­lig ikke nei. Vi fikk sjan­sen i Ham­berg­buk­ta, på øst­siden av Spits­ber­gen på høy­de av Horn­sund. Ham­berg­buk­ta er et av stede­ne hvor bree­ne fors­vin­ner så raskt at det fak­tisk er sjok­ker­en­de å kom­me dit med noen års mel­lom­rom. Slik det ser ut nå er det vel ikke man­ge år unna til det blir en pas­sa­ge mel­lom Ham­berg­buk­ta og Horn­sund.

Lik­e­vel nytet vi anled­nin­gen å gå i land for en liten tur. Noe stør­re var det ikke snakk om med tan­ke på vær og ter­reng, men det ble noen fasi­ne­ren­de nærinn­trykk av en isbree og dens omgi­vel­ser.

Så ble det tid å ta fatt i seil­a­sen rundt Sør­kapp, noe som tok res­ten av dagen og en god del av nat­ten.

Bil­de­gal­le­ri – Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp, 13. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Barent­søya

En dag i Free­man­sun­det, på Barent­søya. Litt av en grå dag med lav sky­dek­ke. Men det spil­ler ingen stor rol­le om man har fle­re tusen krykkjer og fle­re fjell­rev i nær­he­ten.

Eller når du vand­rer i tun­draen i en stor, vids­trakt dal og ser på eld­gam­le hval­bein og struk­turer som iski­ler, men en del reins­dyr i områ­det.

Sene­re var det å set­te kurs søro­ver. Det blir tid å kom­me rundt Sør­kapp og til ves­t­kys­ten.

Bil­de­gal­le­ri – Free­man­sund: Barent­søya, 12. Juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fle­re turis­ter fikk bot for dron­e­flyv­nin­ger

Det kan være gøy å se på ver­den fra lufta og det kan åpne helt nye per­spek­ti­ver. Men det fin­nes reg­ler, noe som ser ut til å være uvi­ten­de om eller til å igno­re­re rett og slett. Blant annet fin­nes det fly­ve­for­buds­soner i en omkrets av 5 km rundt fly­plas­sen i Lon­gye­ar­by­en, et områ­de som inklu­de­rer det mes­te av byen. Det kan fort bli dyrt å fly ei dro­ne i den­ne sonen: fle­re turis­ter fikk sine dro­ner innd­ratt og en kraft­ig bot i til­legg, gjer­ne i høy­de av 12000 kro­ner.

Drone Svalbard

Dro­ne på Sval­bard: ikke umu­lig – men det fin­nes reg­ler.

Hvis du vil fly ei dro­ne på Sval­bard er det nød­ven­dig å set­te seg inn i regel­ver­ket på Sys­sel­mes­ter­ens hjem­mesi­de. Det kan være restriks­jo­ner uto­ver grens­e­ne som sta­ten set­ter hvis du del­tar i et orga­nis­ert tur­opp­legg, spe­sielt innen crui­se.

Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen

Også i dag var det lite som gikk etter plan, men også i dag ble resul­ta­tet vel­dig bra. Det var tjukk tåke hele vei­en mot Brås­vell­breen, så å sei­le dit ville vært mye bort­kas­tet tid. Tid som vi da hel­ler bruk­te på å kom­me oss vide­re søro­ver, for den­ne vei­en må vi jo bare kom­me oss en gang uan­sett.

Vi had­de ikke reg­net med mye, men vi fikk fak­tisk gå i land hele to gan­ger den­ne dagen også. Det ble ikke noen lan­ge og store van­drin­ger, men spen­nen­de ilands­tig­ni­ger på steder som man ellers nep­pe får se i det hel­le tatt. Det er klart at man drar ikke på lang­tur på en øy som Kie­per­tøya når det er tåke i områ­det og den nes­te isbjør­nen nep­pe er langt unna. Da er det bare å hol­de seg i nær­he­ten av lett­bå­te­ne som lig­ger klar til avgang til enhver tid det skul­le bli nød­ven­dig. Men det er jo mye vak­kert og spen­nen­de på en liten hal­vøy på en sånn øy som den­ne. Det er er en del dra­ma­tikk i Kie­per­tøya in his­to­rie (trykk her for å se fle­re bil­der og for å lese mer om øya).

Sene­re fikk vi fak­tisk også gå en tur på Kapp Zie­hen. Noen som vet hvor Kapp Zie­hen er? Jo, på nor­døst­siden av Barent­søya. Lik­e­vel er lands­ka­pet der ikke helt som på Barent­søya og Edgeøya ellers. Det ligner mer på polarør­ken­lands­ka­pet på sør­si­den av Nord­aus­t­lan­det, som i Vibe­buk­ta. Og det er ingen til­fel­let det hel­ler, det har med geo­lo­gien å gjø­re.

Bil­de­gal­le­ri – Kie­per­tøya & Kapp Zie­hen, 12. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Wahl­enberg­fjor­den

For en dag! Utro­lig!

Det var fak­tisk ingen­ting som gikk etter plan.

Vi begyn­te dagen med en solid fot­tur på Idun­nes­et, en liten hal­vøy i Wahl­enberg­fjor­den. Idun­nes­et er del­vis omkran­set av store bre­er, deler av Ves­t­fon­na. Et utro­lig vak­kert og impon­e­ren­de pan­ora­ma. Og det had­de fak­tisk ikke vært tan­ken å dra den­ne vei­en, det skjed­de bare på en måte. Is og vær, som så ofte i isha­vet.

Sene­re sat­te vi kur­sen mot Pal­an­der­buk­ta, men dit skul­le vi aldri nå. Det var to isbjør­ner – en mor med en and­reår­sun­ge – som krys­set vei­en vår. Det var akku­rat det de gjor­de, de bare tok seg fork­jørs­ret­ten og lå seg rett foran oss (vi had­de selv­føl­ge­lig stan­set båten full­sten­dig). De bryd­de seg lite om oss og kos­te seg tyde­lig­vis i van­net.

Det ble helt klart gode mate­ria­ler til den nye Sval­bard-kalen­de­r­en 2024 som vi snart skal få på plass eller et bil­de med en Spits­ber­gen-driv­ve­d­ram­me.

Bil­de­gal­le­ri – I Wahl­enberg­fjor­den, 10. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­re Hin­lo­pen

Vi had­de hatt så mye sol­skinn de sis­te dage­ne at det fak­tisk nes­ten kom som en lettel­se å ha noen lave sky­er i dag. Selv­føl­ge­lig er det all­tid en gle­de med en full og uhind­ret utsikt over helet lands­ka­pet, men det er jo lik­e­vel tåke­hei­men her oppe, så litt av hvert er jo en del av opp­le­vel­sen med tan­ke på været.

Men det var ikke noe pro­blem å dra på tur og få noen inn­trykk av polarør­ken­lands­ka­pet på nord­vest­siden av Nord­aus­t­lan­det. Et til­syn­e­la­ten­de tomt og goldt lands­kap, men det er jo fak­tisk så mye spen­nen­de å se.

Sene­re ble tåka vir­ke­lig tett i hele områ­det, så det var bare å set­te seil og kom­me seg vide­re. Alkef­jel­let med sine utalli­ge polar­lom­vier ble kvel­dens høy­de­punkt.

Bil­de­gal­le­ri – Nord­re Hin­lo­pen, 09. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Mean­der i isen

Det var en tid­lig start for å nå frem til iskan­ten nord for Hin­lo­pens­tre­tet i løpet af for­mid­da­gen. Det ble en utro­lig vak­ker dag med knall­vær … bare se på bil­de­ne!

Bil­de­gal­le­ri – Mean­der i isen, 08. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ves­le Raud­fjor­den og Vel­komst­var­den

Det er dei­lig å lig­ge forank­ret om nat­ten og nyte still­he­ten. Som den­ne nat­ten i Ves­le Raud­fjor­den.

Etter gårs­da­gens vand­re­tu­rer var det greit å begyn­ne dagen med en liten spa­ser­tur på stran­den. Rus­le litt rundt og sam­le for­skjel­li­ge vak­re og spen­nen­de inn­trykk langs fjæra.

Sene­re ble det anled­ning å strek­ke på bei­na ved å ta en tur opp på Reins­dyr­fly­as høy­es­te fjell. Hele 96 meter 🤪 men utsik­ten er abso­lutt upåkla­ge­lig.

Reins­dyr­flya var i sin tid for­res­ten en del av Stock­holm Svens fang­s­tom­rå­de. Det fin­nes nå en bok om Stock­holm Sven, som er nevnt i Chris­tia­ne Rit­ter sin bok «Kvin­ne i polar­nat­ten». Den nye boka heter «The Memoirs of Stock­holm Sven». Den lig­ger klar og jeg ser frem til å lese den så snart jeg har tid til slikt.

Sene­re på kvel­den krys­set vi 80 gra­der nord. Begi­ven­he­ten ble selv­føl­ge­lig fei­ret tra­dis­jo­nen tro.

Bil­de­gal­le­ri – Ves­le Raud­fjor­den og Vel­komst­var­den, 07. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Raud­fjor­den

Det ble en tid­lig start på dagen når styr­man­nen så en isbjørn ved Smee­ren­burg på Ams­ter­damøya. For en vak­ker opp­le­vel­se! Isbjør­nen ble så nysgjer­rig at den til og med svøm­te mot og langs ski­pet. Det er abso­lutt ingen hver­dags­opp­le­vel­se!

Sene­re star­ted vi dagen på nytt 🙂 den­ne gan­gen i Raud­fjor­den. Og igjen, rett plass og rett tid … utro­lig vær! Vi gjor­de noen vak­re fot­tu­rer i det­te områ­det. De som øns­ket seg en skikke­lig tur lå ut på en tur tvers over Bis­ka­yar­hal­voya.

Bil­de­gal­le­ri – Raud­fjor­den, 06. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Kongsfjor­den

Og igjen var vi på rett plass i rett tid. Ikke bare for­di været var helt kon­ge­lig her i Kongsfjor­den, men også vi kun­ne nyte Ny-Åle­sund i ro og fred, uten and­re skip. Flott!

Sene­re ble det en tur til Ossi­an Sars­fjel­let. For en etter­mid­dag! Vi fant noen vel­dig vak­re og sjeld­ne blom­s­ter, et fuglef­jell og en utro­lig vak­ker utsikt over Kongsfjor­den. Dagen kun­ne ikke ha vært bed­re!

Gal­le­ri – Kongsfjor­den, 05. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

For­lands­und

Dagen begyn­te med en liten vand­ring med en vel­dig impon­e­ren­de utsikt mot en stor bre. For en mor­gen!

Men det skul­le bli enda bed­re (hvis over­ho­det mulig). I For­lands­un­det fant vi hval­ros­ser, over 100 av dem. Akti­vi­te­ten i grup­pen var begren­set, noe vi kun­ne forsto med tan­ke på det vel­dig var­me været.

Vi avs­lut­tet dagen med en hel del hva­ler i inn­gan­gen til Kongsfjor­den, blant dem fle­re finnhva­ler og minst en blåh­val.

Gal­le­ri – For­lands­und, 04. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Trygg­ham­na til Eidem­buk­ta

Det var vel ment som en spøk når de kal­te den­ne buk­ta for Trygg­ham­na i hval­fan­ger­nes dager. «Safe har­bour» var det den­ne gan­gen.

Og vi som tenk­te det skul­le bli en god natts sovn der inne. Kas­t­evin­de­ne kom vek­sel­vis fra breen på den ene siden eller fjel­le­ne på den and­re siden. Det var bare å hive opp anke­ren og flyt­te seg fle­re gan­ger i løpet av nat­ten. Også turen som vi had­de plan­lagt var det bare å glem­me, med syn­et av skyp­um­per på van­no­ver­fla­ten. Vel­kom­men til Sval­bard.

Da var det bare å hive sei­le­ne opp. Mer enn 9 knopp fart under seil­a­sen ves­to­ver mot Daud­manns­od­den. Ikke verst!

Også i For­lands­un­det var det en del trekk, men vi fant en bruk­bar plass i Eidem­buk­ta og kun­ne nyte en god tur i den grøn­ne tun­draen, langs en innskjæ­ret elv og opp noen more­nehau­ger med vak­kert utsikt over et impon­e­ren­de lagu­n­e­lands­kap.

Gal­le­ri – Fra Trygg­ham­na til Eidem­buk­ta, 03. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.07.2024 klokken 23:05:14 (GMT+1)
css.php