spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → En kveld i Advent­da­len

En kveld i Advent­da­len

En kveld­stur i Advent­da­len i juni kan være et besøk i para­di­set, spe­sielt om man er inter­es­sert i fug­ler. Det er bare å sit­te stil­le en stund i nær­he­ten av ærfu­gl­ko­lo­nien ved hun­de­går­den helt i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en. Dit kan man gå til fots uten våpen og uten stor fare å bli spist av stør­re dyr, i hvert fall på den­ne års­ti­den når fug­le­ne hek­ker.

Et stykke vide­re inno­ver Advent­da­len står saken litt anner­le­des til. Det er bare et inn­trykk, men det ser ut til å være fær­re gjess en det plei­de å være tid­li­ge­re i ned­re Advent­da­len.

Et bil­de fra juli 2022

Gjess i Adventdalen, 2022

Gjess i Advent­da­len, 2022.

… og et bil­de fra sis­te man­dag (10. juni 2024).

Gjess i Adventdalen, 2024

Gjess (eller ikke) i Advent­da­len, juni 2024.

Fug­lein­fluen­sa?

Bil­de­ne ble ikke helt nøyak­tig tatt på sam­me sted, det lig­ger noen få kilo­me­ter mel­lom beg­ge to (men beg­ge steder plei­de å ha man­ge gjess tid­li­ge­re). Juni er ikke juli og 2024 og 2022 er to for­skjel­li­ge år. Det er helt klart ikke snakk om data eller viten­skap, det er bare et inn­trykk. Men inn­trykket er lik­e­vel at det er fær­re gjess enn i tid­li­ge­re år. Kan­skje de dro direk­te vide­re til hek­ke­om­rå­de­ne? Det var lite snø i mai i år, så det kan jo hen­de at det har å gjø­re med det. Eller er det fug­lein­fluen­saen som står bak det? Det er jo også en muli­ghet, når man ten­ke på at virus­et skal ha drept ikke mind­re enn en tred­je­del av hvitkinn­gå­sens Sval­bard­po­pu­las­jon, i abso­lu­te tall 13.200 fug­ler, som Scotland’s Natu­re Agen­cy skrev i okto­ber 2023.

Man­ge arter av mind­re fug­ler

Men lik­e­vel er det liv over­alt i tun­draen, spe­sielt med tan­ke på mind­re fuglarter, som den­ne lil­le bil­de­sam­lin­gen kan­skje viser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Øverst, fra venst­re: hvit hvitkinn­gås. Det er ikke man­ge av dem, men de blir sett hvert år i Lon­gye­ar­by­en-områ­det. I mid­ten: myrs­ni­pe. Til høy­re: små­lom.
Nederst, fra venst­re: krik­kand. I mid­ten: svøm­mes­ni­pe. Til høy­re: snø­spurv.

Det var også noen prak­tær­fugl i områ­det, men den­ne gan­gen fikk jeg ikke tatt bil­det av dem.

Spe­sielt krik­kand og svøm­mes­ni­pe er blant arte­ne som man ikke får se hver dag eller over­alt på Sval­bard. Ned­re Advent­da­len har helt klart et impon­e­ren­de spek­ter av fug­le­ar­ter, og en tur dit tid­lig på som­me­ren løn­ner seg nok altid for folk inter­es­sert i fug­ler eller natur ellers.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php