spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Sval­bard­som­mer: kyl­lin­ger, sjam­pa­gne­glas­set, snø­spur­ven

Sval­bard­som­mer: kyl­lin­ger, sjam­pa­gne­glas­set, snø­spur­ven

Tors­dag var den lengs­te dagen på nord­halv­ku­len. Denn gan­gen falt den­ne astro­no­mis­ke situas­jo­nen på den 20. juni for­di 2024 er et skud­dår. Vang­lig­vis er det den 21. juni som er den­ne store dagen (eller den 22. eller til og med den 23., det kan varie­re litt fra år til år)

Ærfugl i Adventdalen

Ærfugl på rei­ret ved hun­de­går­den i Advent­da­len.

Nå er som­me­ren kom­met til Sval­bard. Ærfug­le­ne og gjess hol­der på med å ruge og det er mye liv i kolo­niene. Her og der kan man aller­e­de se de førs­te kyl­lin­ge­ne som begyn­ner å opp­dage den store ver­den uten­for rei­ret.

Det er som­mer når stet­ten er gått

Det er «offi­sielt» snakk om som­mer i Lon­gye­ar­by­en når stet­ten til sjam­pa­gne­glas­set er gått. «Sjam­pa­gne­glas­set» er et snø­felt på ves­t­siden av Ope­raf­jel­let i Advent­da­len. Det er 8 km øst for Lon­gye­ar­by­en men godt syn­lig fra byen.

Sjampagneglasset, et snøfelt på Operafjellet

Sjam­pa­gne­glas­set, et snø­felt på Ope­raf­jel­let, på Søn­dag (16.6.) …

Når snøs­mel­tin­ga går framo­ver løs­ner stet­ten seg fra kal­ken og så snart det har skjedd er det snakk om som­mer på Sval­bard. Det er populært å ved­de på datoen til den­ne vik­ti­ge begi­ven­he­ten. I år gikk stet­ten på tirs­dag, det vil si gans­ke tid­lig; ellers skjer det gjer­ne sene­re i juli, helt avhen­gig av vær or snø­mel­tin­gens fram­gang.

Sjampagneglasset, et snøfelt på Operafjellet

… og på fre­d­ag (21.6.).

Vår­bu­det i år mind­re tall­rik: snø­spur­vens til­ba­ke­gang

Man­ge i Lon­gye­ar­by­en har i år fått inn­trykket at det er mind­re snø­spurv enn det ellers plei­er å være. Snø­spur­ven er Sval­bards enes­te sang­fugl og så snart den ankom­mer etter vårtrek­ken i mid­ten av april brin­ger han­nens san­gen gle­de til men­nes­kene som net­to­pp har opp­levd en vel­dig lang vin­ter.

Nå ble inn­trykket at tal­le­ne er mind­re bekref­tet av for­ske­re i NINA (Norsk Insti­tutt for Natur­forsk­ning), som Sval­bard­pos­ten skri­ver. For­sker­ne har en lang data­se­rie som nå dek­ker hele 27 år. Pros­jek­tet omfat­ter 100 fugl­kas­ser. Dis­se inne­hol­der van­lig­vis mel­lom 40 og 60 reir, men i år var det fak­tisk vare 9.

Snøspurv i Adventdalen

Snø­spurv i Advent­da­len i begyn­nel­sen av juni: i år er det mind­re av dem.

Grun­ne for den­ne tris­te utvi­k­lin­gen er van­skel­ig å fast­slå, men for avveks­lings skyld kan den, iføl­ge NINAs eks­per­te­ne, ikke skyl­des på kli­ma­ein­drin­ge­ne. En muli­ghet er at en del av popu­las­jo­nen buk­ket under for ekstrem­vær under høst­trek­ken i fjor. Det var kraft­i­ge stor­mer rundt omkring Nova­ya Zem­lya i okto­ber 2023, noe som pas­ser med tan­ke på sted og tid. Fug­lein­fluen­sa og uvan­lig kraft­ig kul­de i gren­seom­rå­det mel­lom Russ­land og Kasakh­stan er and­re fak­to­rer som kan være med.

Hvis det er snakk om en for­bi­gåen­de hen­del­se er det jo kan­skje håp at popu­las­jo­nen tar seg opp igjen snart.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php