spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home → august, 2022

Måneds-Arkiv: august 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Det var jo litt av en grå dag i går. Sent på kvel­den kun­ne vi såvidt skim­te en isbjørn på en småøy, man han fors­vant rett i tåka. Men så klar­net det opp igjen. Været var klart på vår side, og sånt skul­le det bli i fle­re dager framo­ver. Snakk om en hel­dig kom­bi­nas­jon av rett områ­de og rett tid!

Det var også grun­nen til at det ble ingen blogg i fle­re døgn. Det var rett og slett ingen tid å skri­ve noe.

Vi bruk­te den­ne fre­da­gen (12. august) på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det, i Nor­dens­ki­öld­buk­ta og Rijpfjor­den. Utro­lig vak­re lands­kap av den kar­ri­ge, høyark­tis­ke typen. Det er fort­satt ikke man­ge men­nes­ker som har sett dis­se plas­se­ne og man er inne på tan­ken at det fak­tisk ikke er umu­lig at man er den førs­te på et sted. Van­skel­ig å si, og klart er det rime­lig å anta at geo­lo­ger eller and­re har nok vært der før. Geo­lo­ger og and­re forsk­nings­folk har jo vært over­alt. Men lik­e­vel, det at sel­ve tan­ken er ikke helt uri­me­lig er jo aller­e­de fan­tas­tisk.

Bil­de­ne får fortel­le res­ten av his­to­ri­en av den­ne dagen.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lengst mot nord – 11. august 2022

Etter en vær­mel­ding som spåd­de dår­lig vær spe­sielt på nord­vest­siden var det bare å kom­me seg unna fra det­te områ­det. Etter lang seil­as nåd­de vi frem til Sjuøya­ne. Vi pass­erte Wal­denøya i tåke og vind men kun­ne snart deret­ter gå i land på Phippsøya.
 

220811b_Phippsoya_03

Nord­vest Spits­ber­gen – 10. august 2022

Nord­ves­th­jør­nest av Spits­ber­gen er et vel­dig vak­kert og variert områ­de, med man­ge spen­nen­de steder som man kan besøke. Været var litt grått men ellers fullt på vår side, og der­med ble det en vel­dig opp­le­vel­ses­rik dag. Vi begyn­te med en flott fot­tur på Dan­s­køya og så besøk­te vi noen hval­ros­ser på Ams­ter­damøya, ved siden av gam­le spek­kov­ner fra hval­fangst­tiden i Smee­ren­burg. Så til­ba­ke til Dan­s­køya. Det var en del stein­kob­be der på fjæ­re­st­ei­ne­ne, og ikke langt der­fra lig­ger fort­satt kul­tur­min­ner fra Andrée og Well­man sine nord­pol­fer­der i Vir­go­ham­na. På turen vide­re nord­o­ver gjor­de vi en avs­tik­ker inn i den utro­lig vak­re Fuglefjor­den. For en flott dag!

Gal­le­ri – Nord­vest Spits­ber­gen – 10. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Engelskbuk­ta, Ny-Åle­sund – 09. august 2022

Vi gjor­de en fin tur i Engelskbuk­ta, med vak­re utsik­ter over For­lands­un­det og bre­lands­ka­pet i inn­lan­det øst for Engelskbuk­ta selv om det var gans­ke lave sky­er.

Sene­re kom vi til Ny-Åle­sund.

Mye kun­ne skri­ves om den­ne dagens man­ge vak­re opp­le­vel­ser, men det er igjen blitt sent nå …

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta, Ny-Åle­sund – 09. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ulykke med isbjørn i Ekm­anfjor­den

I dag (ons­dag, 08. august) skjed­de et ulykke ved Sve­a­ne­set i Ekm­anfjor­den. En isbjørn kom inn i et teltleir hvor 25 frans­ke turis­ter opp­hold seg. En kvin­ne ble ska­det, men det ser ikke ut til å være liv­struen­de.

Bjør­nen ble skutt mot og ble sene­re rap­por­tert død.

Isfjord – 07. august 2022

Da er vi på tur igjen, den­ne gan­gen med Arc­ti­ca II. En bra start. Men det må sies at det er ikke mye som skal til for å være fornøyd med star­ten i dis­se dager. Turen går i det hele tatt, den begyn­ner som plan­lagt og med alle som skal være med. Det er mer en vi stort sett har hatt de sis­te åre­ne.

Etter noen timer er vi frem­me i Trygg­ham­na og tar anled­nin­gen til en førs­te tur i land. Vi fin­ner oss i mid­ten av res­ter etter et tropi­sk hav. Koral­ler og and­re fos­si­ler over­alt. Men det er over 300 mil­lio­ner år siden at de lev­de, og på den­ne tiden lå Sval­bard på ekva­to­ria­le bred­de­gra­der!

Gal­le­ri – Isfjord – 07. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sval­bard med SV Anti­gua: bil­der & rei­se­fortel­ling

For en ukes tid siden kom vi til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en med SV Anti­gua etter en fan­tas­tisk opp­le­vel­ses­rik 18 (!) dagers tur på Sval­bard. Nå har jeg lagt ut sider med bil­de­gal­le­ri­er og kor­te fortel­lin­ger som beret­ter om den­ne rei­sen. Det er et pri­vi­le­gi­um å være en del av slikt og det er abso­lutt ver­dt å føl­ge med online i (kort) tekst og (man­ge) bil­der. Trykk her for å kom­me i gang.

Antigua, Magdalenefjorden

Anti­gua i Mag­da­le­nefjor­den, på en vak­ker kveld i mid­ten av juli.

God tur!

P.S. hvis du foretrek­ker å opple­ve noe sånt selv (hvem skul­le ikke øns­ke det?) kan du være med oss i sep­tem­ber – en lugar er tilg­jen­ge­lig igjen for­di noen måt­te avly­se. Trykk her for mer informas­jon eller ta kon­takt, gjer­ne direk­te med rei­se­ar­ran­gø­ren Geo­gra­phi­sche Rei­se­ge­sell­schaft (tysk tal­en­de grup­pe, så du bør i det minds­te kun­ne føl­ge litt med på tysk).

Sis­te fly­tur til Sveagru­va

Reg­je­ri­n­gen bes­lut­tet i 2017 å nedl­eg­ge Sveagru­va, den gam­le gru­ve­by­en i Van Mijenfjor­den. Siden ble et stort oppryd­ding­s­pros­jekt begynt og det er nå i sin sis­te fase. En milepæl ble nådd på man­dag, 1. august, med den aller­sis­te flyv­nin­gen fra Lon­gye­ar­by­en til Sveagru­va og til­ba­ke. Den 20 minut­ters fly­tur had­de vært Sveagru­vas hoved­for­bin­del­se med ver­den i fle­re årtier, med omt­rent 40.000 flyv­nin­ger som ble ope­rert uten stør­re ulykker.

Flyplass, Sveagruva

Fly­plas­sen i Sveagru­va i polar­nat­ten.

Nå vil sel­ve fly­plas­sen bli ryd­det og fjer­net. Det er omt­rent 70 som vil gjø­re det­te arbei­det og and­re igjens­tåen­de deler av oppryd­ding­s­pros­jek­tet. Manns­ka­pet bor ikke lengre i den gam­le gru­ve­by­en, men på for­sy­nings­skip.

Nes­te år vil en grup­pe på 8 avs­lut­te pros­jek­tet, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Den gam­le gru­ve­by­en Sveagru­va samt kull­gru­ve­ne Lun­ckef­jel­let og Svea Nord er doku­men­tert på den­ne hjem­mesi­den (trykk her).

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 02:19:28 (GMT+1)
css.php