spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Fle­re bre­sprek­ker på Sval­bards isbre­er

Fle­re bre­sprek­ker på Sval­bards isbre­er

Først og fremst: godt nytt år!

Man­ge av Sval­bards isbre­er har «i alle tider» hatt man­ge bre­sprek­ker, mens and­re ble tenkt om som godt tur­ter­reng. Det­te er – var? – til­fel­let spe­sielt ved man­ge av Spitsbergen’s mind­re isbre­er som ender på land, i mot­set­ning til store bre­er som kal­ver i sjøen. Mind­re bre­er som ender på land beve­ger seg ofte mind­re raskt, noe som gjør at isen har mind­re meka­nisk belast­ning og der­med fær­re og mind­re bre­sprek­ker.

Fle­re bre­sprek­ker på hyp­pig bruk­te «tur­bre­er»

Men det har åpen­bart forand­ret seg i hvert fall ved en del av Spits­ber­gens isbre­er, som en luft­in­speks­jon av Sys­sel­man­nen vis­te i okto­ber 2020. Noen av isbree­ne had­de da langt fle­re bre­sprek­ker enn før.

Bretur

Man­ge av Spits­ber­gens isbre­er gjaldt som godt tur­ter­ren med bare få bre­sprek­ker …

Snø er en annen fak­tor som er av stor betyd­ning for sik­ker­het under ferd­sel på isbre­er. Den kan dan­ne snø­broer som kan være godt for å krys­se bre­sprek­ker, men tyn­ne snølag kan også gjem­me bre­sprek­ker, noe som gjør dem abso­lutt livs­far­lig med mind­re man bru­ker egnet sik­ker­he­ts­uts­tyr og god rele­vant erfa­ring. Som­me­ren i 2020 var del­vis vel­dig varm, noe som gjor­de av mye snø smel­tet også på isbree­nes høyt­lig­gen­de deler. Man­ge snø­broer må byg­ge seg helt opp igjen.

Sik­ker­het og ans­var

I pres­se­mel­din­gen gjør Sys­sel­man­nen det klart at alle som fer­des på isbre­er (og ellers i ark­tisk natur) er sev ans­var­lig for egen sik­ker­het. Det har vært sånt i alle tider, men det ser ut til å være enda vik­ti­ge­re å være klar på det nå.

Bresprekker

… men det har nok forand­ret seg i hvert fall i noen til­fel­ler. Bre­sprek­ker som her er livs­far­lig, spe­sielt hvis de er gjemt under et tynt snølag.

Sys­sel­man­nen har lagt ut en pdf-fil med bil­der og kart med noen rele­van­te breom­rå­der.

Det er et åpent spørs­mål hva som årsa­ken til dis­se foran­drin­ge­ne er. Det er natur­lig å ten­ke at has­ti­ghe­ten til min­ken­de isbre­er avtar. Man kan spe­ku­le­re at den store meng­den av smel­tevann etter de var­me dage­ne i 2020 har levert eks­tra smø­re­mid­del som redu­se­rer isbree­nes intern friks­jon, slik at de kan beve­ge seg ras­ke­re, noe som vil føre til dan­nel­sen av fle­re bre­sprek­ker.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php