spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Års-Arkiv: 2020 − Reiseblogg


Tur i sko­gen ved Pyra­mi­den

Til­ba­ke til Spits­ber­gens vak­re sider, som syner enda mer avsi­des­lig­gen­de i år enn ellers. Det tok fle­re anløp til vi kom oss til Pyra­mi­den den­ne gan­gen. Været skal pas­se hvis båten er på den­ne stør­rel­sen. Sjø­vei­en til Pyra­mi­den er mer enn 50 kilo­me­ter. Men den ret­te dagen kom og etter en kort lunsj­pau­se i Skans­buk­ta var vi alle­re­de i Bill­efjor­den.

Pyra­mi­den

I Pyra­mi­den kun­ne vi nyte litt luksus i Hotel Tuli­pan, som har fått en bety­de­lig oppus­sing de sis­te åre­ne: baren er stør­re nå men fort­satt vel­dig fin og maten er vel­dig bra. Bare litt synd at de gam­le rom­me­ne – «Sov­jet style» – fin­nes ikke mer. Men det er vel tidens gang. Og de hol­der på og pus­ser her og der i den gam­le byen. Litt liv er kom­met til­ba­ke til kul­tur­huset, hvor de har alle­re­de hatt film­fes­ti­va­ler. Vi får være spent hvor­dan det blir i frem­tiden.

Pyramiden: den gamle kantinen

Mye gjø­res i Pyra­mi­den. Her får den gam­le kan­ti­nen en oppus­sing.

Sko­gen fra devon­ti­den i Mun­inda­len

Men det var natu­ren som fris­tet. Vi vil­le gjø­re en skogstur. Det er noe som du fak­ti­sk kan gjø­re i Pyra­mi­dens omgi­vel­ser! I Mun­inda­len, ret­te­re sagt. Du kan ikke gå inne i sko­gen, men du kan gå til sko­gen og se den. Den­ne sko­gen grod­de i devon­ti­den, for mer enn 350 mil­lio­ner år siden! Da var lands­ka­pet nok en elves­let­te (litt som i dag!). En flom begra­vet trær­ne med sand og lei­re og så ble de til stein i etterti­den. Og sånt står de fort­satt i dag, lodrett som den­ne gan­gen («in situ», som geo­lo­ge­ne sier). En av ver­dens elds­te sko­ger.

Tre fra devontiden, Munindalen

Avtrykk av et tre fra devon­ti­den i Mun­inda­len.

Det fan­tes ingen trær før devon­ti­den. Og i til­fel­le du har sett lignen­de fos­si­ler i Pyra­mi­den: de stammer fra kar­bon­ti­den (som kul­let der), noe som betyr at de er mye yng­re enn den fors­te­ne­te sko­gen i Mun­inda­len. Da løn­ner det seg å få våte og vel­dig kal­de føt­ter (eller ta gum­mi­støv­ler med, men det had­de vi dess­ver­re glemt) for­di du kan see den fos­si­le sko­gen i en liten fjell­ve­gg rett ved siden av elva.

Pyramiden: Mimerdalen, hester

Til og med reins­dy­re­ne var stør­re i Pyra­mi­dens omgi­vel­ser enn and­re steder 😉
Seriøst: de had­de hes­ter.

Og så kom tåka og skjæ­ret Lon­gye­ar­by­en av fra omver­den i fle­re døgn uten flyt­ra­fikk, og GPS’en ble truk­ket frem under til­ba­ke­tu­ren til Lon­gye­ar­by­en.

I til­fel­le du har lyst på en online tur til Pyra­mi­den: det er mas­se stoff på Pyra­mi­den-pan­ora­ma-siden her på den­ne hjem­mesi­den.

Gal­le­ri: Pyra­mi­den og Mun­inda­len

Noen inn­trykk fra turen til Pyra­mi­den og Mun­inda­len.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tur­blogg: Svens­ke­hu­set ved Kapp Thord­sen

Etter så man­ge dår­li­ge og til og med for­fer­de­li­ge nyhe­ter i de sis­te uke­ne kun­ne man nes­ten glem­me at Sval­bard fort­satt er et vel­dig vak­kert sted, og det vil det jo all­tid være. Det er kanskje på tid med noen fine bil­der.

Det var nå alle­re­de for fle­re uker siden, men det gjør jo kanskje ingen­ting. Det var blikkstil­le på Isfjor­den så det var bare å ta anled­nin­gen for en tur med gum­mi­bå­ten fra Lon­gye­ar­by­en til Svens­ke­hu­set på Kapp Thord­sen.

Gal­le­ri: Svens­ke­hu­set

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Det er ikke noe vits i å gjen­gi hele his­to­ri­en til Svens­ke­hu­set her en gang til. Jeg har en side spe­sielt tileg­net Svens­ke­hu­set (så langt bare på engelsk, men snart også på nor­sk) og der står hele his­to­ri­en (sam­men med en del pan­ora­ma­bil­der slik at du kan ta en tur gjen­nom hele huset). Jeg kan bare anbe­fa­le å ta en titt på den­ne siden. Blant grun­nene å ta den­ne turen net­topp til Kapp Thord­sen var at jeg øns­ket å sam­le bil­de­ma­te­ri­al­et til den­ne siden. Så nå fikk jeg det ende­lig gjort.

Men uto­ver det­te er det jo bare en flott opp­le­vel­se å være ute på et vak­kert sted, med uts­ikt over store deler av Isfjor­den og man­ge fine inn­trykk og opp­le­vel­ser.

Vi bruk­te også litt tid på å ta bil­der av blom­stre­ne. Jeg har ofte opp­levd det som litt skuf­fen­de for­di på grunn av den begren­se­te dyb­des­kar­phe­ten er det jo bare en liten del av bloms­ten som er fokus­sert. Men her kun­ne vi nå gå et stykke vide­re tak­ket dagens tekno­lo­gi. Nøk­kel­or­det heter «focus stacking». Det kre­ver litt uts­tyr, inn­sa­ts i fel­tet og behand­ling av bil­de­ne på data­en sene­re, men jeg syn­es at det løn­ner seg:

Kantlyng, Svenskehuset

Kant­lyng ved Svens­ke­hu­set.
Focus stacking gjør det mulig å få nes­ten hele blomst i fokus.

Sval­bard-blog­gen 2020: Sas­sen­fjor­den

Sval­bard-seson­gen 2020, slik som vi kjen­ner den, gikk stort sett rett i vasken. Men isteden­for å hyle og jam­re er jeg hel­ler glad for at det uan­sett ble noen fine Sval­bard-opp­le­vel­ser. Litt anner­le­des, men fint. Båten var litt mind­re enn det som vi ellers plei­er å bru­ke, og ture­ne gikk ikke til Nord­aus­t­lan­det og Edgeøya, men til vak­re steder i Isfjor­den.

Så her er den førs­te blog­gen i en liten serie fra som­merens turer. Noen fer­s­ke Sval­bard­bil­der … vi begy­n­ner med en zodiac­tur inno­ver Sas­sen­fjor­den. Vak­kert lands­kap, still­het, nysgjer­ri­ge Sval­bard­rein, bloms­ter – inklu­dert noen av de mer sjeld­ne som øster­surt og polar­flokk og fos­si­ler som mus­lin­ger og ammo­nit­ter fra jurati­den. Og det hele kryd­dret med mye tid og fin­vær. Hva ellers skul­le man øns­ke seg 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sval­bard med SV Anti­gua i sep­tem­ber: kan­sel­lert pga koro­na

Dess­ver­re, men nep­pe over­ras­ken­de, er vi nødt til å avly­se også den sis­te av årets plan­lag­te Sval­bard-turer med seilski­pet Anti­gua (08.-18. sep­tem­ber 2020). Det er van­ske­lig å oppf­yl­le kra­ve­ne som er satt for å sik­re manns­kap og pas­sas­je­rer mot koro­na-smit­te­fa­ren ombord et lite skip.

Del­ta­ker­ne vil nå bli kon­tak­tet av Geo­gra­fis­ke Rei­se­ge­sels­ka­pet.

Korona-viruset, Svalbard

Med SV Anti­gua på Sval­bard: blir ikke noe av i år pga koro­na-virus­et.

Det sam­me gjel­der foto- og vand­re­tu­ren i og rundt Pyra­mi­den i sep­tem­ber. Også den­ne turen kan­sel­le­res og del­ta­ker­ne kon­tak­tes sna­rest.

Sval­bard med seilskip og kon­junk­tiv

Van­lig­vis skri­ver jeg på den­ne siden i nøk­ter­ne ord om ting som fak­ti­sk har skjedd.

I mot­set­ning til det­te er det her snakk om noe som har ald­ri skjedd og vil hel­ler ikke skje, og jeg må inrøm­me at det er latent emo­s­jo­nalt.

I går, 9. juli, skul­le vi ha satt i gang med årets lang­tur på SV Anti­gua i Lon­gye­ar­by­en. Omt­rent 30 pas­sas­je­rer, spent på alt som må kom­me, i god humør og med mye og store håp og for­v­ent­nin­ger. Et manns­kap på ti, med cap­tain (mest sann­syn­lig han Robert), styr­menn, matros, kokk og ser­vice og tre gui­der – Alex, Kris­ti­na og jeg. Alle sam­men had­de vi gle­det oss til den­ne turen til den ble spist av koro­na­vi­rus­et for noen uker siden, som så mye i det­te vran­ge året. 19 dager Sval­bard – bor­te for godt. Ikke bare noen som helst dager. Sval­bard med seilskip, det er noe helt spe­sielt, med mas­se spen­nen­de og vak­re opp­le­vel­ser. På hver enes­te tur ser og opp­le­ver vi ting som jeg har ikke sett eller opp­levd før – i snart 25 år med man­ge, man­ge turer i Sval­bards far­vann.

Antigua, Spitzbergen

Sval­bard med seilski­pet Anti­gua: begy­nn­te ikke i går (9. juli).

Nå er det ingen som vet hva som vi gå glipp av den­ne som­me­ren, på den­ne turen og and­re som går tapt. Men det er lov å la tan­ke­ne dra på rei­se og det er all­tid spen­nen­de å sjek­ke vær­mel­din­ga og iskart:

Værmelding Svalbard

Nau­ti­sk vær­mel­ding for Sval­bard, lør­dag (11 juli).

I dag (fre­dag) blå­ser det sik­kert en del ute på ves­t­kys­ten, men i Isfjor­den er det fint og godt. Kanskje litt regn her og der, spe­sielt tid­lig på lør­dag skal det bli ganske våt. Jeg reg­ner med at vi skul­le brukt de førs­te en eller to dage­ne i Isfjor­den. Tem­pel­fjor­den, Bill­efjor­den, Nordfjor­den med Ekmanfjor­den og Cor­a­hol­men, Bohem­an­flya … det fin­nes så man­ge flot­te steder ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. (Og ved å trykke på lin­ke­ne kan du all­tid ta en tur dit, i hvert fall på net­tet).

På lør­dag skal vin­den snu og blå­se fra sør uten­for ves­t­kys­ten. Da vil­le vi sik­kert satt seil og kurs nordover, med flott seil­vind! På nord­kys­ten skal det iføl­ge vær­mel­din­ga bli noen stil­le og fine dager nes­te uke, og da står den­ne fan­tas­ti­s­ke ver­den åpent.

Værmelding Svalbard

Marin vær­mel­ding for Sval­bard, søn­dag (12 juli).

Og så iskar­tet. Det er noe vir­ke­lig litt spe­sielt. Det er fort­satt mye is i øst og nor­døst på Sval­bard og til og med fas­tis i man­ge fjor­der, spe­sielt på Nord­aus­t­lan­det. Slik som det ser ut nå vil­le den­ne turen nok ikke ta oss run­dom Sval­bard nå. Noe som er ganske uvan­lig på den­ne årst­iden i kli­ma­en­drin­gens tid, men ikke umu­lig. Det skul­le jo vært spen­nen­de bare å dra og se på saken selv, men slik saken står til må vi bare nøye oss med å føl­ge med på iskar­tet de nes­te uke­ne.

Iskart Svalbard

Sval­bard iskart, 09 juli (© Nor­sk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt).

Bare se på Lief­defjor­den og Woodfjor­den! Åpen dri­vis, som stort sett skul­le la seg navi­ge­re, med noen stør­re felt med tett dri­vis, som den gule prik­ken på vest­siden av Reins­dyr­flya, og fas­tis (grå) innerst i Woodfjor­den! Der skul­le vi godt og gje­r­ne ha brukt noen ufor­glem­me­li­ge dager. Og så vide­re mot Nord­aus­t­land og Hin­lo­pen. Kom­bi­nasjo­nen av dri­vis, utro­lig vak­re lands­kap og dyre­li­vet, fra polar­lom­vi til hval­ross, isbjørn og muli­gens hval, skul­le vært fan­tas­ti­sk å opp­le­ve.

Isfjor­den

Hvem hvet hva vi vil­le gjort og sett i Isfjor­den? Her er noen bil­der fra tils­va­ren­de turer der i de sis­te åre­ne. Slikt kun­ne det ha blitt, eller helt anner­le­des …

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

For­landsun­det

Vi bruk­te en del tid her i For­landsun­det også i fjor, som de som var der vil gje­r­ne hus­ke 😉 bil­de­ne i den­ne sam­lin­gen er alle fra 2019.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Woodfjor­den og Lief­defjor­den

Bare noen få inn­trykk som en kan få i Woodfjor­den og Lief­defjor­den på Spits­ber­gens nord­kyst. Og den er jo fak­ti­sk enda mye stør­re. Det fin­nes jo også Raudfjor­den, Wij­defjor­den, Sorgfjor­den, … javel.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Mye kon­juk­tiv. Bare tan­ker og drøm­mer. Ikke opp­levd, ikke sett – i år. De 40 som skul­le nå sei­le i lag ombord Anti­gua i Sval­bards fjor­der i mer enn 2 uker vil nå ald­ri møte nøyak­tig i den­ne kom­bi­nasjo­nen.

Da får vi bare satse på å møte sene­re, til nes­te år eller 2022, på Sval­bard eller et eller annet sted mel­lom nord­pol og sør­pol.

Sval­bard med seilski­pet Anti­gua i juli avlyst

Det er nå nep­pe en over­ras­kel­se men nå er det offi­sielt: Sval­bard­tu­ren med SV Anti­gua i juli er avlyst på grunn av Coro­na-kri­sen og inns­kren­k­nin­ger som føl­ger med. Del­ta­ker­ne vil bli kon­tak­tet sna­rest.

Antigua, Svalbard: avlyst pga korona-krisen

SV Anti­gua på Sval­bard: ikke til og med juli 2020. I det mins­te.

Jeg må nå bare inrøm­me at det er også litt emo­s­jo­nalt. Tan­ken på alt som går tapt, det hele «arc­tic soul food» som Peter, skip­pe­ren på Arc­ti­ca II, sa det, er trist. Min førs­te tur den­ne som­mer­se­son­gens skul­le være gåen­de nå, i den­ne uken. Det er fort­satt mye is og snø så tid­lig på seson­gen, og det er fan­tas­ti­sk flott. Men i rea­li­te­ten er Anti­gua fort­satt langt bor­te fra Sval­bard og man får tvi­le på om hun kom­mer opp i det hele tatt i år, i lik­het med man­ge and­re skip. Vi får se hva res­ten av som­me­ren brin­ger.

For noen få uker siden skul­le vi ha seilt opp fra fast­lan­det og til Sval­bard. Vi skul­le ha pas­sert Bjørnøya på den­ne turen og kanskje sett den som ald­ri før i sene­re år, med tett dri­vis rundt hele øya. Det skul­le vært både spen­nen­de og flott! Men nei, sånt skul­le det alt­så ikke bli. Trist. Her ten­ker og skri­ver jeg sik­kert på veg­ne av hele gjen­gen som skul­le ha vært med, pas­sas­je­rer og manns­kap.

Iskart Svalbard, tidlig mai

Iskart av Sval­bards sør­li­ge strøk tid­lig i mai: is rundt Sør­kap­pøya, Bjørnøya og i Storfjor­den. Bellsund er fort­satt islagt. Det skul­le vært fint å sei­le der …
Iskart © Nor­sk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt.

Uto­ver det gode, ark­ti­s­ke livet i Sval­bards vill­mark som skjer ikke i store peri­oder i år, har det jo også med øko­no­mi å gjø­re, og det­te går så klart hardt over en liten bedrift. I den­ne sam­men­hen­gen er det sik­kert lov til å nev­ne at Sval­bard-nett­bu­tik­ken har åpen hele tiden, med den berøm­te Sval­bard-bibelen, den mind­re berøm­te men like fine foto­bo­ka med luft­bil­der fra man­ge steder på hele Sval­bard, eller, med Sval­bard-driv­ved-bil­der­ram­me­ne eller skjæ­ref­jø­le­ne, et ekte stykke Sval­bard som du kan ha på stue­ve­g­gen eller på fro­kost­bor­det, for å nev­ne bare noen få eks­emp­ler av mye fint som du kan kjø­pe der.

Nå har alt­så rei­se­li­vet på Sval­bard begy­nt å star­te opp igjen, men det går lang­somt. Det er hel­ler ingen over­ras­kel­se for­di så langt er det bare folk fra det nor­ske fast­lan­det som får rei­se til Sval­bard. 15. juni vil døren åpnes for Dan­mark, og reg­je­rin­gen har lovd å utta­le seg om «nær­lig­gen­de europeis­ke land» til og med 20. Juli. Vi får se.

Men vi kan uan­sett ikke for­ven­te kyst­crui­se over fle­re dager til å bli til­latt i en god stund fre­mo­ver.

Tilbake

Nyhetene er i fra 01.12.2021 klokken 01:19:51 (GMT+1)
css.php