spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Sval­bard med seilski­pet Anti­gua i juli avlyst

Sval­bard med seilski­pet Anti­gua i juli avlyst

Det er nå nep­pe en over­ras­kel­se men nå er det offi­sielt: Sval­bard­tu­ren med SV Anti­gua i juli er avlyst på grunn av Coro­na-kri­sen og inns­kren­knin­ger som føl­ger med. Del­ta­ker­ne vil bli kon­tak­tet sna­re­st.

Antigua, Svalbard: avlyst pga korona-krisen

SV Anti­gua på Sval­bard: ikke til og med juli 2020. I det mins­te.

Jeg må nå bare inrøm­me at det er også litt emo­s­jo­n­alt. Tan­ken på alt som går tapt, det hele «arc­tic soul food» som Peter, skip­pe­ren på Arc­ti­ca II, sa det, er trist. Min førs­te tur den­ne som­mer­se­son­gens skul­le være gåen­de nå, i den­ne uken. Det er fort­satt mye is og snø så tid­lig på seson­gen, og det er fan­tas­tisk flott. Men i rea­li­te­ten er Anti­gua fort­satt langt bor­te fra Sval­bard og man får tvi­le på om hun kom­mer opp i det hele tatt i år, i lik­het med man­ge and­re skip. Vi får se hva res­ten av som­me­ren brin­ger.

For noen få uker siden skul­le vi ha seilt opp fra fast­lan­det og til Sval­bard. Vi skul­le ha pass­ert Bjørnøya på den­ne turen og kan­skje sett den som aldri før i sene­re år, med tett dri­vis rundt hele øya. Det skul­le vært både spen­nen­de og flott! Men nei, sånt skul­le det alt­så ikke bli. Trist. Her ten­ker og skri­ver jeg sik­kert på vegne av hele gjen­gen som skul­le ha vært med, pas­sas­je­rer og manns­kap.

Iskart Svalbard, tidlig mai

Iskart av Sval­bards sør­li­ge strøk tid­lig i mai: is rundt Sør­kap­pøya, Bjørnøya og i Storfjor­den. Bell­sund er fort­satt islagt. Det skul­le vært fint å sei­le der …
Iskart © Norsk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt.

Uto­ver det gode, ark­tis­ke livet i Sval­bards vill­mark som skjer ikke i store peri­o­der i år, har det jo også med øko­no­mi å gjø­re, og det­te går så klart hardt over en liten bedrift. I den­ne sam­men­hen­gen er det sik­kert lov til å nev­ne at Sval­bard-nett­bu­tik­ken har åpen hele tiden, med den berøm­te Sval­bard-bibelen, den mind­re berøm­te men like fine foto­bo­ka med luft­bil­der fra man­ge steder på hele Sval­bard, eller, med Sval­bard-driv­ved-bil­der­ram­mene eller skjæ­ref­jø­le­ne, et ekte stykke Sval­bard som du kan ha på stue­veg­gen eller på fro­kost­bor­det, for å nev­ne bare noen få eks­emp­ler av mye fint som du kan kjø­pe der.

Nå har alt­så rei­se­li­vet på Sval­bard begynt å star­te opp igjen, men det går lang­somt. Det er hel­ler ingen over­ras­kel­se for­di så langt er det bare folk fra det nor­ske fast­lan­det som får rei­se til Sval­bard. 15. juni vil døren åpnes for Dan­mark, og reg­je­ri­n­gen har lovd å utta­le seg om «nær­lig­gen­de europei­s­ke land» til og med 20. Juli. Vi får se.

Men vi kan uan­sett ikke for­ven­te kyst­crui­se over fle­re dager til å bli til­latt i en god stund fre­mo­ver.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.06.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php