spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nor­ge åpner for europei­s­ke turis­ter fra 15. juli

Nor­ge åpner for europei­s­ke turis­ter fra 15. juli

Reg­je­ri­n­gen i Oslo vil slip­pe turis­ter fra europei­s­ke land (Schen­gen- og EØS-områ­det) fra 15. juli. Men det er ikke bare fritt fram: iføl­ge en pres­se­mel­ding føl­ger fle­re beting­el­ser med. Reg­je­ri­n­gen vil føl­ge nøye med og bare turis­ter fra land uten et for høyt smit­teni­vå kan rei­se inn uten å være karan­tene­plikt­ig. Også for turis­ter fra land eller regio­ner som «ikke kan gi til­strek­ke­lig doku­men­tas­jon på smit­tesi­tuas­jo­nen, vil det gjel­de reg­ler om inn­rei­se­ka­ran­te­ne … etter 15. juli.»

Fol­ke­hels­e­insti­tutts kart som så langt viser bare Nor­den vil inklu­de­re Euro­pa f.o.m. 10. juli og opp­da­te­res minst hver 14. dag.

Corona-Kart Folkehelseinstitutt

Fol­ke­hels­e­insti­tutts kart vil avgjø­re hvem som får rei­se inn fra 15 juli uten karan­te­ne. Euro­pa inklu­de­res i kar­tet fra 10. juli.

Så langt er det bare turis­ter fra skan­di­na­vis­ke land som oppf­yl­ler kra­ve­ne som får rei­se inn. Rei­sen­de fra and­re land må ha spe­si­el­le grunn for å bli slup­pet inn i Nor­ge, eks­em­pelsvis nære slekt­nin­ger i Nor­ge, jobb eller eien­dom. Her gjel­der egne reg­ler.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.06.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php