spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ny ener­gi­kil­de for Lon­gye­ar­by­en: avgjø­rel­se tatt

Ny ener­gi­kil­de for Lon­gye­ar­by­en: avgjø­rel­se tatt

En ny ener­gi­for­sy­ning for Lon­gye­ar­by­en har vært gjen­stand for debatt i man­ge år aller­e­de. Det gam­le kull­kraft­ver­ket har gått vel over sis­te bruks­da­to. En ny, solid og fors­var­lig ener­gi­for­sy­ning skal kom­me på plass så snart det lar seg gjø­re. En rek­ke for­skjel­li­ge ble dis­ku­tert gjen­nom åre­ne.

Nå ble ende­lig en avgjø­rel­se tatt. Resul­ta­tet vil kan­skje over­ras­ke noen, men når man ten­ker seg om vil det sik­kert over­be­vi­se for­di det fak­tisk er basert på meto­der brukt av natur­folk i hundre­vis av år, noe som pas­ser godt til den lil­le ark­tis­ke boset­nin­gen.

Det nye kraft­ver­ket vil være basert på bio­mas­se. Kne­pet er at det nye sys­te­met vil bli fôret med loka­le res­sur­ser, nem­lig med reins­dyr­møkk, net­to­pp som noma­de­ne som bru­ker kamel­møkk.

Longyearbyen: energi basert på reinsdyrmøkk

Lon­gye­ar­by­en vil få et nytt ener­gi­verk som vil fyres med reins­dyr­møkk.

Avgjø­rel­sen er basert på tel­lin­gen av Sval­bar­d­rein i 2019, hvor det kom fram at det fin­nes i over­kant av 22000 dyr, fle­re enn tid­li­ge­re antatt. Reins­dy­re­ne gjør nep­pe noe annet enn å fored­le tun­dra­ve­ge­tas­jon til kon­sen­trert ener­gi døg­net rundt, noe som betyr at det fin­nes mer enn nok av den­ne mil­jø­venn­li­ge og loka­le ener­gi­kil­den. I til­legg er det en for­e­del at møk­ken tør­ker raskt i det tør­re høyark­tis­ke kli­ma­et.

Tekno­lo­gi som kan bru­kes til å sam­le reins­dyr­møkk auto­ma­tisk er under utvi­k­ling, basert på auto­ma­tis­ke støv­su­ge­re som man­ge bru­ker hjem­me. Dis­se auto­ma­tis­ke møkk­samm­le­re skal være på plass når det nye ener­gi­ver­ket står klar til bruk.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.04.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php