spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → august, 2022

Måneds-Arkiv: august 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Sval­bard med SV Anti­gua: bil­der & rei­se­for­tel­ling

For en ukes tid siden kom vi til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en med SV Anti­gua etter en fan­tas­ti­sk opp­le­vel­ses­rik 18 (!) dagers tur på Sval­bard. Nå har jeg lagt ut sider med bil­de­gal­le­rier og kor­te for­tel­lin­ger som beret­ter om den­ne rei­sen. Det er et pri­vi­le­gi­um å være en del av slikt og det er abso­lutt ver­dt å føl­ge med online i (kort) tekst og (man­ge) bil­der. Trykk her for å kom­me i gang.

Antigua, Magdalenefjorden

Anti­gua i Mag­da­le­n­efjor­den, på en vak­ker kveld i mid­ten av juli.

God tur!

P.S. hvis du foretrek­ker å opp­le­ve noe sånt selv (hvem skul­le ikke øns­ke det?) kan du være med oss i sep­tem­ber – en lugar er tilg­jen­ge­lig igjen for­di noen måt­te avly­se. Trykk her for mer informas­jon eller ta kon­takt, gje­r­ne direk­te med rei­se­ar­ran­gø­ren Geo­gra­phi­sche Rei­se­ge­sell­schaft (tysk tal­en­de grup­pe, så du bør i det minds­te kun­ne føl­ge litt med på tysk).

Sis­te fly­tur til Sveagru­va

Reg­je­rin­gen bes­lut­tet i 2017 å ned­leg­ge Sveagru­va, den gam­le gru­ve­by­en i Van Mijen­fjor­den. Siden ble et stort opp­ryd­dings­pros­jekt begy­nt og det er nå i sin sis­te fase. En mile­pæl ble nådd på man­dag, 1. august, med den aller­sis­te flyv­nin­gen fra Lon­gye­ar­by­en til Sveagru­va og til­ba­ke. Den 20 minut­ters fly­tur had­de vært Sveagru­vas hove­d­for­bin­delse med ver­den i fle­re årtier, med omt­rent 40.000 flyv­nin­ger som ble operert uten stør­re ulykker.

Flyplass, Sveagruva

Fly­plas­sen i Sveagru­va i polarn­at­ten.

Nå vil sel­ve fly­plas­sen bli ryd­det og fje­r­net. Det er omt­rent 70 som vil gjø­re det­te arbei­det og and­re igjen­s­tåen­de deler av opp­ryd­dings­pros­jek­tet. Manns­ka­pet bor ikke leng­re i den gam­le gru­ve­by­en, men på for­sy­n­ings­skip.

Nes­te år vil en grup­pe på 8 avs­lut­te pros­jek­tet, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Den gam­le gru­ve­by­en Sveagru­va samt kull­gru­ve­ne Lunck­ef­jel­let og Svea Nord er doku­men­tert på den­ne hjem­mesi­den (trykk her).

Tilbake

Nyhetene er i fra 10.08.2022 klokken 08:47:56 (GMT+1)
css.php