spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → SAR-heli­koptre­ne opp­grade­res: skal bli mulig å loka­li­se­re mobil­te­le­fo­ner

SAR-heli­koptre­ne opp­grade­res: skal bli mulig å loka­li­se­re mobil­te­le­fo­ner

Nei, poen­get er ikke at Sys­sel­mes­ter­ens SAR-enhe­ter vil hjel­pe deg å fin­ne mobi­len som du har glemt et ukjent sted på tur. Det drei­er seg om sik­ker­het og inklu­de­rer tipps som tur­folk bør få med seg!

Som kjent blir utly­ses drif­ten av heli­ko­ptert­je­nes­ten på Sval­bard regel­mes­sig. Så langt ble tje­nes­ten levert av Air­luft og Luft­trans­port. Nå er det CHC Heli­ko­pter Ser­vice som har tatt over på heli­ko­pter­ba­sen, et dat­ter­sels­kap at det kana­dis­ke sels­ka­pet CHC Heli­c­op­ter.

Per­so­nell og rele­van­te deler av uts­ty­ret, først og fremst heli­koptre­ne, ble over­tatt fra Luff­trans­port slik at det er kon­ti­nui­tet. Der­med var det mulig å fly SAR-oppd­rag til og med i han­do­ver-fasen uten pro­blemer.

SAR helikopter

Sys­sel­mes­ter­ens SAR heli­ko­pter (Super Puma):
opp­grade­res nå med nyes­te tekno­lo­gi. (Arkiv­bil­de, 2015).

Heli­koptre­ne skal etter hvert opp­grade­res med det nyes­te av SAR-tekno­lo­gi som fin­nes på mark­edet, etter det Sval­bard­pos­ten fikk opp­lyst. Beg­ge to vil få infrarød­ka­me­ra som kan bru­kes i søke­oppd­rag, og de vil få tekno­lo­gi som kan bru­kes for å loka­li­se­re en mobil­te­le­fon – uav­hen­gig av mobil­de­k­ning, som ikke fin­nes i store deler av Sval­bards lan­dom­rå­der og far­vann.

Men det for­ut­set­ter – og det er det som tur­folk bør mer­ke seg – at mobi­len ikke er slått av eller satt på fly­mo­dus. Så len­ge den er på og aktiv vil den sen­de et signal som kan fan­ges opp av heli­ko­pter­et slik at tele­fo­nen kan loka­li­se­res. Det­te skal fun­ge­re på opp til 35 kilo­me­ter avstand så len­ge det ikke er noe mel­lom sen­so­ren og mobi­len som svek­ker eller blok­ke­rer for­bin­dels­en.

Det er nød­ven­dig at SAR-sys­te­met kjen­ner til mobil­te­le­fon­num­me­ret til den sav­ne­de. Der­med blir det enda mer vik­tig at tur­folk har en kon­takt i byen som er kjent med tur­pla­nen og som har mobil­num­me­ret til den som drar ut på even­tyr.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.05.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php