spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nye reg­ler for dro­ner

Nye reg­ler for dro­ner

Det er nye reg­ler for bruk av dro­ner i Nor­ge inklu­dert Sval­bard siden 1. janu­ar 2021. Nå kre­ves regis­tre­ring og nett­ba­sert kurs samt eksa­men for dro­ner som vei­er mer enn 250 g eller som har kame­ra. Se Luftf­art­stil­syn­sets hjem­mesi­der for mer informas­jon.

Drohnen auf Spitzbergen: Regeln und Flugverbotszone

Fly­for­bud rundt om Lon­gye­ar­by­en og de vik­tigs­te reg­le­ne for dro­ner på Sval­bard (Sys­sel­man­nen. Trykk på lin­ken for å få en fil med stør­re opp­løs­ning).

Sys­sel­man­nens hjem­mesi­der fin­ner du en sam­men­fat­ning av de vik­tigs­te reg­le­ne. Dis­se inklu­de­rer blant annet:

  • Regis­tre­ring, kurs og eksa­men.
  • Fly­for­bud innen 5 km rundt fly­plas­se­ne i Lon­gye­ar­by­en og Sveagru­va. Det­te inklu­de­rer nes­ten hele Lon­gye­ar­by­en!
  • Fly­for­bud innen 20 km rundt Ny-Åle­sund (det­te er hovedsak­lig for å unn­gå fors­tyr­rel­se av viten­ska­pe­li­ge instru­men­ter). Det­te betyr i praks­is at det er ikke lov å bru­ke dro­ne i hele Kongsfjor­den.
  • Det er for­budt å fors­tyr­re dyr eller men­nes­ker. Det fin­nes reg­ler om foto­graf­e­ring og film­ing av men­nes­ker (bl.a. mini­mum avstand på 150 meter fra men­nes­ker, bygn­in­ger, båter etc).
  • Mak­si­mal til­latt fly­høy­de over baken er 120 m.
  • Du må kun­ne se dro­nen hele tiden under flyv­nin­gen.
  • Det er ikke lov å fly i mør­ket.
Nye regler for bruk av droner på Svalbard

Siden 1. janu­ar gjel­der nye reg­ler for bruk av dro­ner på Sval­bard.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php