spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 15. januar 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Ver­dens gang i nord

Ingen nyhe­ter på den­ne siden i en ukes tid eller kan­skje mer – er det ingen­ting som skjer på Sval­bard? Kan­skje ingen­ting som forand­rer ver­dens gang, men selv­føl­ge­lig er det all­tid noe som skjer. Ikke bare koro­na. Det er en lang side! 😉

Koro­na, koro­na, koro­na

Koro­na er selv­føl­ge­lig den store saken, det gjel­der også Sval­bard. Selv om det har hit­til ikke vært påvis­te infeks­jo­ner i Lon­gye­ar­by­en eller and­re steder, bort­sett fra Hur­tig­ru­tens MS Roald Amund­sen i fjor som­mer. Men det ble for sikk­her­he­ts skyld hel­dig­vis ingen kon­takt mel­lom ski­pet og boset­nin­ge­ne den­ne gan­gen, så virus­et reis­te til­ba­ke til fast­lan­det uten å bli satt i land.

Korona, Svalbard

Gjel­der forstatt Sval­bard og hele ver­den: Koro­na har oss under kon­troll.

Det er fort­satt litt turis­me i Lon­gye­ar­by­en. Noen rei­sen­de kom­mer fra fast­lan­det. Som kjent gjel­der stren­ge hygie­ne­reg­ler. Men også fast­bo­en­de som retur­ne­rer fra fast­lan­det kan gi skyss til virus­et. Det var aller­e­de et til­fel­le hvor det vis­te seg at noen som kom hjem had­de hatt kon­takt med en smit­ted per­son, men så langt ser det ut som om alt har gått bra. Og det fin­nes aller­e­de noen få eld­re folk i Lon­gye­ar­by­en som har fått den førs­te dosen av vak­sinen. Så også her vil lys­et ven­de til­ba­ke etter en lang og mørk polar­natt.

Det er klart at stren­ge reg­ler gjel­der fort­satt for internas­jo­na­le rei­sen­de, med karan­tene­plikt, krav til test­ing osv., noe som gjør internas­jo­nal turis­me fak­tisk umu­lig for tiden.

Koro­na: bedrif­te­ne sli­ter

Kon­sek­vens­e­ne for loka­le bedrift­er er dra­ma­tis­ke. Det gjel­der først og fremst turis­me, men sels­ka­per sli­ter også i and­re brans­jer. Og det kom­mer i til­legg at offent­lig støt­te har vært en van­skel­ig sak i man­ge til­fel­ler, også for­di Sval­bard er under­lagt Sval­bard­trak­ta­ten og det er ikke alle lover og reg­ler som gjel­der auto­ma­tisk her. Men mye er blitt gjort de sis­te ukene. Lik­e­vel er det man­ge som får bare håpe at situas­jo­nen blir bed­re om ikke alt­for len­ge, før koro­na tar knek­ken på job­ber og bedrift­er. Vin­ter­se­son­gen som er så vik­tig for man­ge bedrift­er kan nep­pe for­ven­tes å kjø­res som van­lig.

Korona, Svalbard: turisme

Sku­ter­grup­pe på øst­kys­ten: ingen vet når det vil bli mulig igjen. Det er man­ge som ven­ter.

Kull og strøm

Spørs­må­let om ener­gi­for­syn­in­gen i Lon­gye­ar­by­en har vært dis­ku­tert i man­ge år. Saken er fort­satt sånt som beret­tet i desem­ber. Kort sagt: det er klart at dagens ener­gi­verk sli­ter med å for­sy­ne den vok­sen­de stor­by­en med strøm og var­me. En ny løs­ning skal på plass, og det er nep­pe sann­syn­lig at den vil ute­luk­ken­de bli basert på kull. Nå blir det etter hvert klart at det vil få kon­sek­ven­ser for drif­ten i gruve 7, den enes­te nor­ske kull­gru­ven som fort­satt er i drift på Sval­bard. Det er klart at Lon­gye­ar­by­en har sin his­to­rie som gru­ve­by stort sett bak seg. Så langt har man reg­net med å kun­ne fort­set­te å dri­ve kull i gruve 7 til omt­rent 2030, men det kan hen­de at det blir enda tid­li­ge­re.

Gruve 7 ved Longyearbyen

Gruve 7 ved Lon­gye­ar­by­en: har fort­satt noen år foran seg, men slut­ten nær­me­rer seg.

(Mini)banken

Det er ikke bare kull­drif­ten som avvi­k­les på Sval­bard. Også fin­ans­brans­jen er i van­skel­ig far­vann. Sval­bards enes­te bank ble stengt i desem­ber, noe som man ser svært kri­tisk i Lon­gye­ar­by­en. Og mini­ban­ken had­de aller­e­de vart ute av drift i en god stund. Noe er det et åpent spørs­mål hvor­dan man kla­rer å for­sy­ne Lon­gye­ar­by­en med kon­tan­ter. Pro­ble­mene rundt det­te spørs­må­let for­ven­tes å øke når internas­jo­na­le besøken­de ven­der til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en, som er mer vant til å bru­ker kon­tan­ter enn man­ge nord­menn i dag. Det er snakk om en løs­ning i sam­ar­bei­de med Coop Sval­bard (Sval­bard­bu­tik­ken).

I egen sak (I): «Den ark­tis­ke ons­da­gen» er i gang

Online-fored­rags­se­ri­en «Den ark­tis­ke ons­da­gen» har begynt sis­te ons­dag med en vak­ker og spen­nen­de pre­sen­tas­jon om Jan May­en og Bjørnøya. Tea­m­et fikk man­ge gode til­b­ak­e­mel­din­ger. Bir­git Lutz og jeg vil fort­set­te med den­ne seri­en i fle­re uker framo­ver og det er fort­satt mulig å kjø­pe bil­let­ter til fored­ra­ge­ne som fort­satt står i kalen­de­r­en – klikk her for mer info. Fored­ra­ge­ne er på tysk.

Den arktiske onsdagen

Fored­rags­se­ri­en «Den ark­tis­ke ons­da­gen» med Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge er i gang.

I egen sak (II): Bok og pos­ter «Sval­bardhyt­ter»

Det er fle­re pros­jekter som jeg hol­der på med, men en av dem er nes­ten fer­dig: pros­jek­tet «Sval­bardhyt­ter» var opp­rin­ne­lig tenkt å bli et pos­ter, men det er nå blitt til en kom­bi­nas­jon av et pos­ter og en bok. Det er en pre­sen­tas­jon av 60 vak­re hyt­ter på Sval­bard. Boka inne­hol­der litt bak­grunn om hver av de på tysk, engelsk og norsk.

Svalbardhytter: Hammerfesthuset

Ham­mer­festhu­set på Bjørnøya ble byg­get i 1822. Det gjør det til det elds­te huset på Sval­bard som fort­satt står. Det er en av 60 hyt­ter som blir pre­sen­tert i boka og pos­ter­et «Sval­bardhyt­ter».

Snart vil «Sval­bardhyt­ter» være tilg­jen­ge­lig i web­bu­tik­ken knyt­tet til den­ne hjem­mesi­den.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 19:45:25 (GMT+1)
css.php