spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 25. august 2020 − Nyheter og Reiseblogg


FHI anbe­fa­ler karan­te­n­e­plikt for tyske turis­ter

Fol­ke­hels­e­insti­tutt anbe­fa­ler at Tysk­land og Liech­ten­stein blir røde den­ne uka, basert på øken­de smit­te­tall.

Corona: Einreisebeschränkungen Norwegen

«Gjel­der hele Euro­pa» – advar­sel mot koro­na-virus­et.
(Bild­mon­tas­je. I vir­ke­li­ghe­ten står her «gjel­der hele Sval­bard» og skil­tet viser en isbjørn).

Reg­je­rin­gen vil ta en avg­jø­rel­se i løpet av den­ne uken. Det er rime­lig å anta at reg­je­rin­gen vil føl­ge FHI sine råd. Gren­sa lig­ger på 20 nye smit­te­til­fel­ler i løpet av to uker per 100.000 inn­byg­ge­re. Robert Koch Insti­tuttet i Ber­lin, ekvi­va­lent til Nor­ges FHI, opp­ly­ser at det­te tal­let lig­ger på 10,2 per i dag (tirs­dag, 25.8.) den sis­te uken (en uke), noe som lig­ger litt i over­kant av gren­sen FHI har satt, og noen regio­ner mel­der høye­re tall.

Hvis reg­je­rin­gen bestem­mer å inn­fø­re karan­te­n­e­plikt for inn­rei­sen­de turis­ter fra Tysk­land og Liech­ten­stein, vil den tre i kraft nat­ten til lør­dag. FHI har alle­re­de sendt ut tekstmel­din­ger til nor­ske mobil­numm­rer i Tysk­land med en var­sel at en even­tu­ell inn­rei­se i Nor­ge fra og med lør­dag kan med­fø­re en 10 dagers karan­te­n­e­plikt.

Isbjør­ner flyt­tet bort fra Lon­gye­ar­by­en-områ­det

Nok igjen ble det isbjørn­be­søk i Lon­gye­ar­by­en områ­det: først måt­te Sys­sel­man­nen skrem­me bort en bjørn som had­de prøvd seg på fle­re hyt­ter i Hior­th­hamn, på nordsi­den av Advent­fjor­den og bare 2,5 km bort fra Lon­gyear­ben.

Shopping Lompensenter Longyearbyen

Isbjørn på besøk i Hior­th­hamn ved Lon­gye­ar­by­en (arkiv­bil­de).

Sene­re kom ei bin­ne med unge inn i det sam­me områ­det. Den­ne gan­gen ble det raskt bes­temt at dyre­ne skul­le flyt­tes bort. Etter en isbjørn had­de dødd under en lignen­de ope­ras­jon tid­li­ge­re i år, noe som til­trakk mye kri­tikk både offent­lig og fra myn­di­ghe­ter, ble ruti­ne­ne end­ret den­ne gan­gen: nå var Jon Aars, Polar­in­sti­tuttets leden­de isbjørn­forsker, per­son­lig invol­vert – sam­men med en dyre­le­ge, noe som har hit­til ikke vært en van­lig ruti­ne i sli­ke til­fel­ler. Et annet medi­ka­ment ble brukt under bedø­vel­sen, bjør­ne­ne fikk oksy­gen under trans­por­ten og et anti­dot slik at de våk­net ras­ke­re, som Aars for­tal­te til Sval­bard­pos­ten.

Beg­ge isbjør­ner skal ha det bra. Mora er ei bin­ne på 15 år med fle­re hund­re kilo, men hun er i utgangs­punk­tet ganske tynn, de had­de nok fun­net noe mat før bedø­vel­sen. Ungen vei­er 49 og ser ut til å være i god form iføl­ge Aars.

Bin­na er kjent for å hol­de til i Isfjor­den. Der­for ble de bare flyt­tet til nordsi­den av Isfjor­den og ikke leng­re bort, til Nord­aus­t­land eller Edgeøya, som Sys­sel­man­nen ellers plei­er å gjø­re nå de flyt­ter isbjørn bort fra Lon­gye­ar­by­en.

Sval­bard-blog­gen 2020: Sas­sen­fjor­den

Sval­bard-seson­gen 2020, slik som vi kjen­ner den, gikk stort sett rett i vasken. Men isteden­for å hyle og jam­re er jeg hel­ler glad for at det uan­sett ble noen fine Sval­bard-opp­le­vel­ser. Litt anner­le­des, men fint. Båten var litt mind­re enn det som vi ellers plei­er å bru­ke, og ture­ne gikk ikke til Nord­aus­t­lan­det og Edgeøya, men til vak­re steder i Isfjor­den.

Så her er den førs­te blog­gen i en liten serie fra som­merens turer. Noen fer­s­ke Sval­bard­bil­der … vi begy­n­ner med en zodiac­tur inno­ver Sas­sen­fjor­den. Vak­kert lands­kap, still­het, nysgjer­ri­ge Sval­bard­rein, bloms­ter – inklu­dert noen av de mer sjeld­ne som øster­surt og polar­flokk og fos­si­ler som mus­lin­ger og ammo­nit­ter fra jurati­den. Og det hele kryd­dret med mye tid og fin­vær. Hva ellers skul­le man øns­ke seg 🙂

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.08.2022 klokken 23:27:20 (GMT+1)
css.php