spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Hur­tig­ru­ten og Ponant i gang med crui­se på Sval­bard

Hur­tig­ru­ten og Ponant i gang med crui­se på Sval­bard

Årets førs­te to crui­seskip har begynt å sei­le i Sval­bards far­vann, til tross for alle utfor­de­rin­ger og restriks­jo­ner som koro­na har ført med seg. I går (fre­d­ag, 17. juli) dro Hur­tig­ru­tens MS Spits­ber­gen fra kaia i Lon­gye­ar­by­en. Det er ingen stor over­ras­kel­se for­di turis­ter fra Nor­den unn­tatt Sveri­ge kun­ne rei­se til Nor­ge igjen fra medio juni og reg­je­ri­n­gen åpnet for fler­d­ag­s­crui­se på Sval­bard under en del beting­el­ser omt­rent på den sam­me tiden. Det­te gjel­der i utgangs­punk­tet alle tur­ope­ra­tø­rer men i rea­li­te­ten var det klart at Hur­tig­ru­ten var i en god posis­jon å bli den førs­te som kun­ne kom­me i gang med crui­se­tu­ris­me på Sval­bard.

Ponant-skipet Le Boreal i Longyearbyen

18. juli ble Ponant-ski­pet Le Bore­al ble årets førs­te uten­lands­ke i Lon­gye­ar­by­en.

Men det frans­ke sels­ka­pet Ponant fulg­te etter bare en dag sene­re med Le Bore­al, selv om reg­je­ri­n­gen åpnet Nor­ge inklu­dert Sval­bard for turis­ter fra EØS for bare en ukes tid siden: Lis­ten med «grøn­ne land» ble offent­liggjort den 10. juli.

Og sels­ka­pets tid­li­ge vers­jo­ner av en hel­se- og hygie­ne­plan ble ikke godkjent av myn­di­ghe­ter­ne: iføl­ge Sval­bard­pos­ten fant smit­tevern­le­gen i Lon­gye­ar­by­en kla­re ord til å uttrykke at han ble ikke fornøyd. Lik­e­vel fikk Ponant pla­nen godkjent av Sys­sel­man­nen noen dager sene­re og har nå fått lov til å ope­re­re fle­re crui­se i Sval­bards far­vann. Pas­sas­je­re­ne vil rei­se til og fra Lon­gye­ar­by­en med rutefly for­di det er for tiden ikke lov til å ope­re­re med sjar­ter­fly til Sval­bard luft­havn.

Men som alle sels­ka­per som vur­de­rer å sei­le på Sval­bard i dis­se tider må også Ponant for­hol­de seg til en del reg­ler. Blant annet er det ikke lov å bru­ke mer enn halv­par­ten enn ski­pets pas­sas­jer­ka­pa­si­tet, som i Le Bore­al‘s til­fel­le lig­ger på 264 sen­ger.

Pas­sas­je­re­ne som ankom Lon­gye­ar­by­en med Le Bore­al i går måt­te bli tes­tet nega­tivt på koro­na rett før avrei­se i Fran­ke­ri­ke og igjen før ombord­s­tig­ning i Reykja­vik. I til­fel­le det opps­tår en mistan­ke om Covid-19 infeks­jo­ner ombord må ski­pe dra direk­te til Trom­sø for­di Lon­gye­ar­by­en har ikke kapa­si­tet til å hånd­te­re situas­jo­ner som kan føl­ge et even­tuelt Covid-19 utbrudd ombord.

Det vil være spen­nen­de å føl­ge utvi­k­lin­gen samt and­re sels­ka­pers reaks­jo­ner, men det syner rime­lig å anta at det vil bli van­skel­ig å ope­re­re under dis­se for­hold, også ut fra et øko­no­misk per­spek­tiv, med tan­ke på 50 % maks kapa­si­tet.

Men det er all­tid noen som går fram. Det førs­te crui­seski­pet som sat­te i gang med fler­d­ags­tu­rer på Sval­bard var fak­tisk lil­le Ori­go – etter en ven­tet­id på fle­re måne­der i Lon­gye­ar­by­en.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.07.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php