spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → august, 2019

Måneds-Arkiv: august 2019 − Nyheter


Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Reket­rå­le­ren North­gui­der som grunn­s­tøt­te ved Spar­ren­e­set sør for Murch­ison­fjor­den på Nord­aus­t­lan­det lig­ger fort­satt på grunn tett inn på fjæra. Vra­ket skal nå fjer­nes.

Nå er fle­re spe­si­alskip i områ­det og de har begynt med den­ne kre­ven­de operas­jo­nen. Sjøom­rå­det rundt vra­ket er stengt for offent­lig tra­fikk innen­for en sjø­mil fra kys­ten.

Bergung Krabbentrawler Northguider

Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Manns­ka­pet på North­gui­der gjen­nom­gikk noen dra­ma­tis­ke timer etter at trå­le­ren had­de gått på grunn, men alle ble ber­get i godt behold tak­ket være inn­sat­sen til manns­ka­pe­ne på de to red­nings­he­li­koptre­ne som kom fra Lon­gye­ar­by­en. Nå får man håpe at arbei­det med å fjer­ne vra­ket går like bra.

Sval­bard skjæ­ref­jøl på lager igjen

Våre flot­te Sval­bard skjæ­ref­jøl er på lager igjen. Et lite antall fant vei­en fra verks­teded i Lon­gye­ar­by­en til for­sen­del­ses­av­de­lin­gen til web­bu­tik­ken vår.

Svalbard skjærefjøl

Sval­bard skjæ­ref­jøl fra Lon­gye­ar­by­en, i Lon­gye­ar­by­en.

Skjæ­ref­jø­le­ne er lagd av robust eikt­re på verks­tedet til Wolf­gang Zach i Lon­gye­ar­by­en. De for­skjel­li­ge sor­tene er inspi­rert av for­skjel­li­ge ark­tis­ke dyre­ar­ter: det fin­nes en isbjørn (selv­føl­ge­lig!), en hval­ross, Sval­bar­d­rein, hval og stor­kob­be. Den sis­te dyre­ar­ten som kom­plet­ter­te sam­lin­gen er fjell­re­ven, som kan kjø­pes her for førs­te gang uten­for Lon­gye­ar­by­en. Og selv­føl­ge­lig fin­nes det den sor­ten med Sval­bard­kar­tet – min favo­ritt, jeg er da geo­graf!

Svalbard skjærefjøl

Sval­bard skjæ­ref­jøl Lon­gye­ar­by­en: den hele sam­lin­gen.
Må man bare ha! 🙂

Mer informas­jon fin­ner du på nett­bu­tik­ken vår.

Skjæ­ref­jø­le­ne våre på en liten visitt til Advent­da­len 😉

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Skjæ­ref­jø­le­ne våre på en liten visitt til Lon­gye­ar­by­en 😉

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 19:59:51 (GMT+1)
css.php