spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Mør­ket­id på Sval­bard: kul­tur, isbjørn, storm og even­tyr på isen

Mør­ket­id på Sval­bard: kul­tur, isbjørn, storm og even­tyr på isen

På Sval­bard begyn­ner mør­ket­iden så tid­lig som sent i okto­ber og for­ri­ge søn­dag ble adventsti­den åpnet med det tra­dis­jo­nel­le juleto­get. Bar­na kas­ter brev med sine juleøns­ker inn i post­kas­sen under gruve 3 (jule­n­is­se­gru­va) ved Nyby­en og så ten­nes juletreet i sen­trum.

juletre Longyearbyen

Juletreet i Lon­gye­ar­by­en.

Det er mye kul­tur­elt som skjer i mør­ket­iden. Lit­teræ­re les­nin­ger på for­skjel­li­ge og del­vis litt spe­si­el­le steder i Lon­gye­ar­by­en under kunst­pau­sen er bare et av man­ge eks­emp­ler av det som fore­går på den­ne års­ti­den.

Kunstpause: Litteratur i Longyearbyen

Les­ning i den gam­le taub­a­ne­sen­tra­len i Lon­gye­ar­by­en under kunst­pau­sen:
Elke Morg­ner leser utd­rag av «Isens og mør­kets reds­ler» skre­vet av Chris­toph Rans­mayr på tysk og norsk.

Den pol­ske forsking­s­s­tas­jo­nen i Horn­sund ble pla­get av en vel­dig nær­gåen­de isbjørn. Bam­sen oppfør­te seg gans­ke aggres­sivt og så prøv­de beset­nin­gen på stas­jo­nen å skrem­me den bort, men uten hell. Bjør­nen gikk til og med til angrep på en hund som måt­te avli­ves sene­re av vete­rinæ­ren som kom sam­men med Sys­sel­man­nen fra Lon­gye­ar­by­en. Det er ingen over­ras­kel­se at fol­ke­ne på stas­jo­nen opp­lev­de hen­dels­en som skrem­men­de og dra­ma­tisk, og de had­de sky­te­vå­pen klar til bruk.

Det sam­me lav­trykket som også brag­de mye dår­lig vær til fast­lan­det opp­lev­des som en skikke­lig vin­ter­storm i Lon­gye­ar­by­en på tors­dag (05.12.). Vin­den fikk hus til å ris­te og skred­vars­lin­ger ble sendt ut. Hel­dig­vis gikk været over uten nevn­ever­di­ge hen­del­ser.

Ekspe­dis­jo­nen til Bør­ge Ous­land og Mike Horn fikk mye opp­merksom­het i nor­ske og internas­jo­na­le medier. Etter en lang og kre­ven­de ekspe­dis­jon over dri­vi­sen i pol­ha­vet ble de to møtt av Alek­san­der Gam­me og Bengt Rot­mo. Nå er laget på tur søro­ver for å møte forsking­s­spiket Lan­ce et sted ikke langt fra iskan­ten. Seil­bå­ten som slapp Ous­land og Horn ut i dri­vi­sen nord for Russ­land er til­syn­e­la­ten­de ikke en del av hen­tings­ek­spe­dis­jo­nen. Ekspe­dis­jo­nen set­ter pris på at det er ikke snakk om red­ning. I vers­te fall er Sys­sel­man­nens heli­kopt­re i Lon­gye­ar­by­en nok innen­for rek­ke­vi­de.

Mør­ket­iden er en tid med mye akti­vi­tet i skrive­stu­en hos spitsbergen-svalbard.no. Som hvert år had­de jeg en liten tur med offent­li­ge fored­rag for en uke siden – det var gøy, takk til alle som kom!

Så er det man­ge som spør hvor­for Sval­bard-gui­de­bo­ka fin­nes ikke som ebook. Det er jo fak­tisk en idé som jeg har gått med i fle­re år, men det er ikke så lett. Bort­sett fra en del tekt­nis­ke spørs­mål – jeg skal ikke pla­ge lese­ren med fle­re detal­jer her – må en ha et ame­ri­kansk skat­te­num­mer hvis en vil sel­ge på de store inter­nett­platt­for­me­ne, noe som er nok uun­gåe­lig i den­ne brans­jen. I teo­ri­en bør det være lett å søke om et slikt num­mer, og fak­tisk også å få det. Men i praks­is ble søk­na­den min nå avs­lått for and­re gang, til tross for at jeg had­de blan­det inn en advo­kat spe­sia­li­sert på slike søk­n­ader for å få det gjort. Det er jo også en måte å bren­ne en del tid, pen­ger og moti­vas­jon. Og sånt går tiden.

Mør­ket­iden er en god tid for å fremstil­le noen pan­ora­ma­bil­der og -sider med litt av mate­ri­al­et som jeg har sam­let de sis­te åre­ne. Det er bare så mye at det tar sin tid. Hvis du har lyst å rei­se litt rundt på Sval­bard så kan du lett og uten kost­n­ader set­te i gang med dis­se lin­ke­ne:

  • André­e­ne­set på Kvi­tøya. Stedet ble berømt etter res­te­ne til Andrée-ekspe­dis­jo­nen ble fun­net her i 1930. I 2018 fikk jeg ende­lig bil­der i pan­ora­ma­for­mat tatt på stedet. Det er jo ikke så ofte en kom­mer seg dit og så er det ikke hel­ler uvan­lig at en eller fle­re isbjør­ner rus­ler rundt der slik at man ikke kan gå i land …
  • Brat­lie­kol­len og Irgens­fjel­let på Blom­strand­hal­vøya. Fan­tas­tisk utsikt over Kongsfjor­den!
  • Seli­ger­breen (ved siden av Mona­co­b­reen) i Lief­defjor­den. Nytt land «tak­ket være» klima­en­drin­ger og min­ken­de isbre­er.
  • Ham­burg­buk­ta på ves­t­kys­ten, sør for Mag­da­le­nefjor­den. En fin liten bukt som ble brukt av hval­fan­ge­re på 1600-tal­let.
  • Kved­fjord­buk­ta lig­ger sør for Ham­burg­buk­ta. Et vak­kert stykke land som ikke får mye besøk.
  • Dunøya­ne og Isøya­ne er småøy­er, men samt­idig per­ler av ark­tisk natur på ves­t­kys­ten, nord for Horn­sund.
  • Die­sets­let­ta er en vids­trakt kyst­s­let­te nord for Kongfjor­den. Man skal være litt hel­dig med været for å kom­me seg til slike steder.
  • Den som er inter­es­sert i Sval­bards his­to­rie bør i alle fall ta en tur til Fin­nes­et sør for Barents­burg. Det var her den førs­te radiostas­jo­nen på Sval­bard ble oppret­tet på sam­me sted som en av to hval­fangst­s­tas­jo­ner på den­ne tiden.
  • Og litt mer his­to­risk, den­ne gan­gen fra and­re ver­dens­kri­gens mør­ke dager: det tyske flyv­ra­ket på Kapp Bor­then.
  • Lyst på en gans­ke lang tur på Ope­raf­jel­let til syven­de og sist?
Panorama Isøyane

Pan­ora­ma (skjerm­bil­de) fra Nord­re Isøya, på ves­t­kys­ten nord for Horn­sund. Det ekte pan­ora­ma­bil­det som du kan snu rundt i fin­ner du ved å klik­ke her.

Og selv­føl­ge­lig hol­der jeg all­tid på med å opp­da­te­re Sva­bard-gui­de­bo­ka eller gjob­be litt med and­re pros­jekter. Det er bare ikke nok tid for å få ting gjort på den­ne kan­ten, dess­ver­re.

Snart har vi for­res­ten nye skjæ­ref­jø­ler fra Lon­gye­ar­by­en og årets sam­ling av Sval­bard driv­ved bil­deram­mer på lage­ret til nett­bu­tik­ken! Det er en lang tur fra Sval­bard til nett­bu­tik­kens lager og logis­tik­kav­de­ling for alt som fin­ner ikke plass i ryggsek­ken … de nye bil­der­ram­mene vil snart være tilg­jen­ge­li­ge i nett­bu­tik­ken.

Longyearbyen skjærefjøl

Hva gjør stor­kob­ben i Lon­gye­ar­by­en? 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.12.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php