spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Sol­fest­u­ke i Lon­gye­ar­by­en

Sol­fest­u­ke i Lon­gye­ar­by­en

Det var jo bare for noen uker siden at Sval­bard var fort­satt under full kon­troll av polar­nat­ten, men nå kom­mer sola og lys­et til­ba­ke i full fart. Dag etter dag sti­ger sola høye­re på him­melen. Hiorth­fjel­let står i full prakt og sol­skinn midt på dagen.

Solas til­ba­ke­komst blir fei­ret i Lon­gye­ar­by­en i en hel uke, den tra­dis­jons­ri­ke Sol­fest­u­ken som inne­bæ­rer en rek­ke for­skjel­li­ge arran­ge­men­ter. Pro­gram­met begyn­te med gans­ke impon­e­ren­de fyr­ver­ke­ri på nat­tehim­melen 🙂

Nordlys i Adventdalen

Nord­lys i Advent­da­len.

Selv om sola måt­te hol­de seg usyn­lig under begi­ven­he­ten, var den nok godt opp­lagt og send­te flam­men­de hil­ser inn i magne­tos­fæ­ren. Det hele gikk for seg i en god stund, så det var nok tid til å skif­te posis­jon og per­spek­tiv.

Nordlys over Sarkofagen, Longyearbyen

Nord­lys over Sar­ko­fa­gen ved Lon­gye­ar­by­en.

Ellers er det jo Spits­ber­gen­re­vy­en som tra­dis­jo­nelt åpner Sol­fest­u­ka. Revy­en tar opp emner som lokal­be­fol­knin­gen var opptatt av i året som gikk og brin­ger dem på sce­nen i gam­le Huset. Det hele fore­går med en god del sati­re og humør og selv­føl­ge­lig mye musikk.

Spitsbergenrevye in Huset, Sun festival week, Longyearbyen

Spits­ber­gen­re­vy­en i Huset. Sol­fest­u­ke, Lon­gye­ar­by­en.
Isbjørn og gru­ve­drift plei­er å være med.

En annen tra­dis­jon under Sol­fest­u­ka er ute­gudstje­nes­ten ved Tel­el­in­ken på Hiorth­fjel­let, hvor du har sjan­sen å få se sola tid­li­ge­re enn i Lon­gye­ar­by­en. Hvis him­melen er klar. Det var det jo, stort sett, men det blås­te, og det var kalt … mer enn 20 kul­de­gra­der.

Solfestuke, Longyearbyen: Utegudstjenesten ved Telelinken

Ute­gudstje­nes­ten ved Tel­el­in­ken (I). Sol­fest­u­ke, Lon­gye­ar­by­en.

Solfestuke, Longyearbyen: Utegudstjenesten ved Telelinken

Ute­gudstje­nes­ten ved Tel­el­in­ken (II). Sol­fest­u­ke, Lon­gye­ar­by­en.

Offi­sielt kom­mer sola til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en 08. mars. Fak­tisk er den aller­e­de her som det nes­te bil­det viser.

Svalbard Snøskuterutleie i solskinn

Sval­bard Snøs­ku­te­rut­leie i full sol­skinn – 05. Mars!

Det var sol­skinn i Sjøom­rå­det øst, rundt Sval­bard Snøs­ku­te­rut­leie, nederst i Lon­gye­ar­by­en. På tirs­dag, 05. mars!

Lik­e­vel er 08. mars datoen som fei­res i Lon­gye­ar­by­en. Bak­grun­nen har med his­to­ri­en å gjø­re: i Lon­gye­ar­by­ens tid­li­ge tider eksis­ter­te Sjøom­rå­det ikke som bydel. Da var det bare Skjæringa, Lon­gye­ar­by­ens elds­te del, hvor blant annet Sval­bard Kir­ken står. Og dit når sola ikke før 08. mars. Det er på fre­d­ag, og da blir det sol­fest!

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php