spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der → Ark­tisk blogg: Jan May­en, Sval­bard

Arktisk blogg: Jan Mayen, Svalbard

Bli med på rei­ser til Jan May­en og Sval­bard fra din egen sofa! Rolf Stan­ge publi­se­rer inn­trykk og even­tyr fra sine pola­rek­spe­dis­jo­ner mer eller mind­re jevn­lig gjen­nom den ark­tis­ke som­me­ren. Små anek­do­ter, his­to­ri­er og før­stehånds­er­fa­rin­ger, rett fra lengst nord.

Sør­kapp – 21. august 2021

Sør­kap­pet kan være en gans­ke røff seil­as. Det er ikke Kapp Hoorn, men lik­e­vel er det en lang og vel­dig utsatt pas­sas­je i et ofte stormfullt hav. Vi had­de fulgt tett med på vær­mel­dinga de sis­te dage­ne og det­te skul­le løn­ne seg i dag. Ikke bare had­de vi den mest avs­lap­pe­te pas­sas­jen som en kun­ne bare ten­ke seg, uto­ver det­te kun­ne vi bru­ke en sund mel­lom øyene i Sør­kap­pom­rå­det som er bare farb­ar under meget guns­ti­ge for­hold. Og i til­legg fikk vi en ilands­tig­ning på Tokros­søya! Bed­re blir det jo ikke!

Vi ankom Horn­sund tid­lig nok til å gå en liten kveld­stur i Gås­ham­na.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Straums­land & Barent­søya – 20. august 2021

Straums­lan­det har i man­ge årt vært en et av mine favo­ritt­steder på Sval­bard. Vi bruk­te det mes­te av dagen på en tur rundt i det natur­skjøn­ne områ­det med sine man­ge fjellhau­ger, våtom­rå­der og den vak­re kyst­lin­jen. Også dyre­li­vet gjor­de sitt for å gjø­re dagen opp­le­vel­ses­rik, inklu­dert tre isbjør­ner som lå og sov mel­lom hau­ge­ne, uten å være inter­es­sert i oss.

Sene­re ble det også tid til å hop­pe i land på Barent­søya, og så sat­te vi kur­sen mot Sør­kap­pet.

210820a-Straumsland-55
210820b-Spjutneset-09

Hin­lo­pen (2) – 19. august 2021

Og en lang og god dag til i Hin­lo­pen. Dagen begyn­te med 4 (eller var det 5?) isbjør­ner som var i ferd med fro­kos­ten, åpen­bart så aller­e­de i en stund.

Så fulg­te en god fjell­tur i Lom­fjor­den. Vak­ker utsikt og bra med litt mos­jon.

Og så en sis­te avs­tik­ker til Nord­aus­t­lan­det. Fle­re enn 100 hval­ros­ser som var vel­dig sosia­le med hver­and­re.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pen (1) – 18. august 2021

Hin­lo­pens­tre­tet kan være helt magisk, i hvert fall hvis været er fint. Det kan jo være gans­ke røff også. Men i dag var den venn­lig mot oss. Hvor skal jeg begyn­ne … det er jo noe man må bare opple­ve selv. Det er van­skel­ig å skri­ve litt, det blir snart en hel bok (det har jeg tid­li­ge­re aller­e­de gjort), men det er jo bare en liten blogg her, skre­vet under­veis hvor det all­tid er en del å gjø­re.
Polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det, hva­ler i Hin­lo­pen, og en bre­tur sent på kvel­den på Ves­t­fon­na, en av Nord­aus­t­lan­dets store isbre­er … og det var jo bare én dag!

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Lågøya – 17. august 2021

Det er på tid å kom­me seg til Hin­lo­pens­tre­tet. Hein­richs man­ge års erfa­ring i Sval­bards far­vann gjør det mulig å ta pas­sas­jen gjen­nom Lady Fran­k­lin­fjor­den og Fran­k­lin­sun­det, hvor vi går i land på Lågøya, med blant annet et besøk til den gam­le fang­sthyt­ta i Moll­buk­ta (nr. 11 i „Sval­bardhyt­ter“) og den sjeld­ne Sabi­ne­måken.

210817c-Mollbukta-042
210817c-Mollbukta-053

Nord­aus­t­land – 16. august 2021

En his­to­risk eks­kurs­jon til noen av Sval­bards mør­kes­te år, den and­re ver­dens­kri­gen. Det er den berøm­te krigs­værst­as­jo­nen Hau­de­gen på Nord­aus­t­lan­det det er snakk om.

Sene­re ble det en eks­kurs­jon av den vak­res­te og mest spen­nen­de sor­ten en kan bare ten­ke seg. Det var fle­re enn en dusin isbjør­ner som spis­te på en død hval på en småøy på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. Jeg har ikke ord til å bes­kri­ve det, på ingen språk.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nor­dens­ki­öld­buk­ta – 16. august 2021

En kveld et eller annet sted i Nor­dens­ki­öld­buk­ta, på Nord­aus­t­lan­dets nordsi­de. En liten ilands­tig­ning sent på kvel­den for å hen­te fersk­vann (Arc­ti­ca II har en water­ma­ker, men den har for tiden tatt kvel­den. Ingen pro­blem, det er man­ge steder i natu­ren hvor en kan hen­te vann).

210816d-Ekstremfjord-093

Dri­vis under mid­natt­so­la.

210816d-Ekstremfjord-131

Nord­aus­t­land

En his­to­risk eks­kurs­jon til noen av Sval­bards mør­kes­te år, den and­re ver­dens­kri­gen. Det er den berøm­te krigs­værst­as­jo­nen Hau­de­gen på Nord­aus­t­lan­det det er snakk om.

Haudegen

Sene­re ble det en eks­kurs­jon av den vak­res­te og mest spen­nen­de sor­ten en kan bare ten­ke seg. Det var fle­re enn en dusin isbjør­ner som spis­te på en død hval på en småøy på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det. Jeg har ikke ord til å bes­kri­ve det, på ingen språk.

Nordaustland isbjørn
Nordaustland isbjørn

Nord­kapp og isen – 15. august 2021

Når det er snakk om Nord­kap­pet ten­ker de fles­te vel på Nor­ges berøm­te Nord­kapp. Men Sval­bard har sitt eget Nord­kapp. Også Sval­bards Nord­kapp lig­ger på en øy og den er hel­ler ikke den lands­pis­sen som lig­ger lengst mot nord i områ­det.

Å stå der oppe, i snø­by­ger og noen øye­b­likk her og der med utsikt på Sjuøya­ne, det er noe helt spe­sielt!
Og det sam­me kan man nok si over isbjør­nen som rus­let rundt på et isflak ikke langt bor­te fra oss, med Sjuøya­ne i bak­grun­nen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Mos­sel­buk­ta – 14. august 2021

Sjø­vei­en var litt hum­pe­te i går, så vi valg­te å kas­te anke­ren i Mos­sel­buk­ta. Egent­lig had­de vi aller­e­de satt kurs for Ver­le­gen­hu­ken og Nord­aus­t­lan­det, men det fikk ven­te litt til været had­de roet seg, noe som iføl­ge vær­mel­dinga skul­le skje i dag.

Så vi fikk en tur i nyde­li­ge omgi­vel­ser, med store stren­der mel­lom sel­ve buk­ten og noen store lagu­ner, med mye driv­ved og dess­ver­re også mye plast.

210814a-Mosselbukta-075

Lands­ka­pet blir mer vids­trakt og goldt her på øst­siden. Det er mye som har skjedd her i Mos­sel­buk­ta i gam­le dager, Nor­dens­ki­öld had­de hovedk­v­ar­ter­et sitt, Pol­hem, her i 1872-73 og i 1912 kom folk fra den ulykke­li­ge Schrö­der-Stranz-ekspe­dis­jo­nen gjen­tat­te gan­ger gjen­nom områ­det.

Nå har vi satt kurs for Nord­aus­t­lan­det.

210814a-Mosselbukta-185

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Opphavsrett: Rolf Stange
css.php