spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Skip og stein …

Skip og stein …

… er ingen bra kom­bi­nas­jon, det vet man. Lik­e­vel skjer det at beg­ge møter.

Det skjed­de fak­tisk to gan­ger på Sval­bard i april, rett etter sesong­start. Hel­dig­vis før­te ingen av dis­se hen­dels­e­ne til alvor­li­ge ska­der.

Det frans­ke ski­pet Polar­front gikk på grunn ikke langt fra kys­ten ved Dia­ba­sod­den i Isfjor­den, ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. Ski­pet fikk snart hjelpt av Kyst­vak­ta som eva­kuer­te de 12 pas­sas­je­re­ne og sene­re dro ski­pet av grunn. Polar­front seil­te til Lon­gye­ar­by­en under egen mas­kin og ble sene­re fri­gitt etter inspeks­jon. Myn­di­ghe­te­ne under­søker saken, men det skal være snakk om uopp­merksom navi­ge­ring.

Polarfront

Polar­front (arkiv­bil­de).

Ogå i april gikk Viking­fjord på grunn tett inn på fjæra i Mag­da­le­nefjor­den, med 22 men­nes­ker ombord inklu­dert 12 pas­sa­ge­rer. Ski­pet kom av grunn med nes­te flo uten stør­re ska­der.

En annen hen­del­se skjed­de på ves­t­kys­ten nord for Horn­sund når det ble brann på seils­ku­ta Lin­den. Bran­nen ble bragt under kon­troll og Lin­den kun­ne fort­set­te til hav­na i Lon­gye­ar­by­en for inspeks­jon.

Kom­men­tar

Ingen som sei­ler skal si at han eller hun vil aldri gå på grunn. Lik­e­vel, når et skip går på grunn med en viss has­ti­ghet kloss inn på kys­ten i gener­elt godt kjent og godt kart­lagt far­vann, vil det ska­pe en viss forund­ring. Under­søkel­ser vil vise hva som gikk for seg, men tan­ken er nok ikke langt bor­te at man kan­skje kun­ne ha unn­gått beg­ge til­fel­ler med litt mer opp­merksom­het og god praks­is.

Hel­dig­vis kom ingen og intenting til ska­der, bort­sett fra de øko­no­mis­ke kon­sek­vens­e­ne for berør­te eie­re og tur­ope­ra­tø­rer. Men det som blir igjen er den poli­tis­ke ska­den for alle som sei­ler i Sval­bards far­vann. Det er alle som vil få leve med kon­sek­vens­e­ne hvis myn­di­ghe­te­ne skul­le bestem­me seg å stram­me regel­ver­ket inn på bak­grunn av slike hen­del­ser.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php