spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Radio­ak­tiv cesi­um tapt på Brein­osa ved gruve 7

Radio­ak­tiv cesi­um tapt på Brein­osa ved gruve 7

Radioc­tiv? Cesi­um? Tapt? Det kan muli­gens få blod­trykket til å sti­ge. Men vi kan slap­pe av, det er ingen fare.

Ligner på sak i Aus­tra­lia

Saken ligner på en hen­del­se i Aus­tra­lia i janu­ar 2023 hvor en liten kap­sel med cesi­um gikk tapt under vei­trans­port over 1400 kilo­me­ter. Hvis man hånd­te­rer slike mate­ria­ler på feil måte så er det fak­tisk stor fare for hel­se og mil­jø. Der­for sat­te man straks i gang med en stor leteaks­jon og kap­sel­sen ble fak­tisk fun­net etter to dager.

Cesi­um-kap­sel på Brein­osa gikk tapt i 1984

En lignen­de cesi­um-kap­sel gikk tapt på Brein­osa i nær­he­ten av gruve 7 øst for Lon­gye­ar­by­en på Sval­bard. Det skjed­de aller­e­de i 1984, for snart 40 år siden. Nå ble saken tatt opp igjen i sam­men­h­eng med for­ber­edel­se­ne for å sten­ge gruve 7 i 2025. Saken ble også omtalt i Sval­bard­pos­ten.

For­skjel­len til saken i Aus­tra­lia: kap­se­len på Sval­bard ble aldri fun­net og den er fort­satt hvor den gikk tapt i 1984. Og den vil bli der i alle tider.

Breinosa, gruve 7: cesium-kapsel tapt

Gruve 7 og Brein­osa: cesi­um-kap­se­len lig­ger under 300 meter fjell
(bil­det ble tatt fra rutefly­et til Lon­gye­ar­by­en).

Radio­ak­tiv cesi­um 137 i gru­ve­drift

Hva skjed­de? En radio­ak­tiv kil­de som en kap­sel med cesi­um 137 blir i sam­men­h­eng med gru­ve­drift eks­em­pel­vis brukt under leting av nye fore­kom­s­ter. Tan­ken er at inten­sit­e­ten til strå­lin­gen regis­trert av måleutstyr plas­sert i en viss avstand er avhen­ging av kil­dens inten­sit­et, dens avstan­den til måle­ren og tet­the­ten til fjel­let mel­lom beg­ge to. Der­som både kil­den og avstan­den er kjent kan man bru­ke resul­ta­tet for å bereg­ne tet­the­ten til fjel­let, noe som fortel­ler geo­lo­ger noe om berg­ar­te­ne som fin­nes i områ­det inklu­dert fore­kom­s­ter som eks­em­pel­vis kull.

Men det er ikke en del av den van­li­ge pro­se­dy­ren å la cesi­um­kil­den fors­vin­ne i et bore­hull på 314 meters dyp­de. Og det var det som skjed­de på Brein­osa i 1984. Og kap­se­len lig­ger fort­satt i dyp­den nederst i bore­hul­let.

Cesi­um-kap­se­len vil få lig­ge i fred

Det er ikke mulig å nå frem til kap­se­len nederst i bore­hul­let uten vel­dig store kost­n­ader. På den and­re siden er det mer enn rime­lig å ann­ta at kap­se­len lig­ger godt og sik­kert i sin posis­jon uten fare for mil­jøet med over 300 m fjell over seg. Eks­per­ter sier at det er ingen fare for at grunn­vann kom­mer til å vas­ke cesi­um ut og det vil ta man­ge tusen år før eros­jo­nen vil kla­re å fjer­ne så mye som 300 meter fjell.

På den and­re siden står hal­ve­ring­s­ti­den for radio­ak­ti­vi­te­ten i cesi­um som angis med 30,1 år. Det betyr at akti­vi­te­ten har aller­e­de mer enn hal­vert seg siden 1984. Etter 10 hal­ve­ring­s­ti­der kan man gener­elt anta at even­tuelt res­teren­de meng­d­er av radio­ak­ti­ve mate­ria­ler nep­pe er påvi­selig og langt fra ska­de­lig. Alt i alt har myn­di­ghe­ter og gru­ve­sels­ka­pet kon­klu­dert med at cesi­um­kap­se­len skal få lig­ge i fred i bore­hul­let. Men det ble bes­lut­tet å doku­men­te­re saken slik at dens eksis­tens og posis­jon vil være kjent i lang tid fre­mo­ver. I til­fel­le noen skul­le kom­me på å dri­ve en tun­nel i fjel­let net­to­pp der.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.03.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php