spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Fle­re unn­tak for fører­kort

Fle­re unn­tak for fører­kort

Fører­kortsa­ken har skapt van­skel­i­ghe­ter for man­ge i Lon­gye­ar­by­en siden det ble opp­daget at ser­ti­fi­ka­ter fra en rek­ke land ikke gjel­der på Sval­bard. Bak­grun­nen lig­ger i juri­disk small print: for å være gyl­dig på Sval­bard må fører­kort tils­va­re Wien­kon­vens­jo­nen om vei­t­ra­fikk fra 1968. Den­ne trak­ta­ten ble rati­fi­sert av 85 land – men det er man­ge som ikke er med, og blant dem er store land som USA, Kana­da, Filip­pi­ne­ne og man­ge fle­re.

Det er gans­ke man­ger stats­bor­ge­re fra dis­se lan­de­ne som bor i Lon­gye­ar­by­en, og man­ge av dem er avhen­gig av å kun­ne kjø­re bil både i jobbsam­men­h­eng og pri­vat. Det heter at det fin­nes folk som aller­e­de har tapt jobb og lei­li­ghet på grunn av fører­kortspørs­må­let.

I desem­ber sa Sys­sel­mes­te­ren at det vil gjø­res unn­tak for en del fører­kort. Det var nok en lettel­se for noen, men ikke for alle.

Bil og førerkort, Longyearbyen

Det er gans­ke mye tra­fikk og gans­ke man­ge biler i Lon­gye­ar­by­en.
Blant dem er noen bemer­kel­ses­ver­di­ge eks­em­pla­rer.

Myn­di­ghe­te­ne har nå gått ett skritt vide­re som man kan lese på Sys­sel­mes­ter­ens hjem­mesi­de per i dag: nå skal også fører­kort gjel­de som ble utstilt i land som er med i Genè­ve-kon­vens­jo­nen av 1949 om vegtra­fikk. Det vi inklu­de­re fle­re land som ikke er med i Wien­kon­vens­jo­nen, som Cana­da og USA. Det vil hjel­pe fle­re fast­bo­en­de såvel som turis­ter som øns­ker å leie bil eller kjø­re snøs­ku­ter på Sval­bard.

Den­ne ord­nin­gen er mid­lert­idig og skal gjel­de til og med 31.12.2023. I løpet av året vil myn­di­ghe­te­ne ta fatt i saken for å fin­ne en per­ma­nent løs­ning.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.01.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php