spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → MS Vir­go grunn­s­tøt­te i Fuglefjor­den

MS Vir­go grunn­s­tøt­te i Fuglefjor­den

Det kan være en mare­ritt-sce­na­rio: et crui­seskip grunn­s­tøt­ter slik at far­tøy­et og til og med driv­stoff­tan­ken blir skadd

Det er, i skri­ven­de stund, ikke offent­lig kjent hva nøyak­tig skjed­de i går (tirs­dag, 14.6.) i løpet av fore­mid­da­gen og hva kon­sek­vens­e­ne vil bli. Men vi vet at det lil­le svens­ke ekspe­dis­jons­f­ar­tøy­et MS Vir­go grunn­s­tøt­te ca. kl. 10.

Det syner sann­syn­lig at far­tøy­et grunn­s­tøt­te under pas­sas­jen inn i Fuglefjor­den fra nord. Her pas­se­rer man Fug­le­hol­ma­ne, et områ­de med man­ge småøy­er og grun­ner.

Pas­sas­jen tas rutine­mes­sig av mind­re far­tøy under gode for­hold (is, vær) og kre­ver for­sik­tig navi­gas­jon, men van­lig­vis er det ikke noe pro­blem å pas­se­re. Forfat­te­ren har gjort det man­ge gan­ger på for­skjel­li­ge skip uten van­skel­i­ghe­ter. Far­van­net er godt kart­lagt og det fin­nes fle­re muli­ge ruter, avhen­gig av skips­stør­rel­se. Sel­ve Fuglefjor­den er gans­ke stor og dyp (unn­tatt en 7,5 m grun­ne i inn­gan­gen, men til og med den er ikke far­lig for små far­tøy som Vir­go). Den inners­te delen av fjor­den, ved breen, er ikke kart­lagt.

Fugleholmane, Fuglefjorden

Pas­sa­ge mel­lom Fug­le­hol­ma­ne ved seil­a­sen inn i Fuglefjor­den.

Men så langt har Sys­sel­mes­te­ren ikke offent­liggjort hva som egent­lig skjed­de i Fuglefjor­den og hvor­for ski­pet grunn­s­tøt­te.

Men det er kjent at skro­get ble skadd, inklu­dert minst en driv­stoff­tank, og der­med er det fare for die­selsøl. MS Polar­sys­sel, Sys­sel­mes­ter­ens tje­nes­teskip som har olje­ver­nuts­tyr ombord, var på plass innen noen timer og sat­te straks i gang med til­tak for a hind­re søl.

Ingen men­nes­ker ble skadd. Det var 13 pas­sas­je­rer og et manns­kap på 7 ombord.

I nas­jo­nal­par­kene og natur­re­ser­va­te­ne er det ikke lov å ha tungol­je ombord. Fuglefjor­den lig­ger innen­for Nord­vest Spits­ber­gen Nas­jo­nal­par­ken. Som alle mind­re far­tøy, bru­ker MS Vir­go marin die­sel. Det­te er en stor for­del i slike situas­jo­ner for­di kata­stro­fa­le og lang­va­ri­ge oljesøl invol­verer tungol­je, mens marin die­sel fors­vin­ner gans­ke raskt i mil­jøet, til og med i kald vann. Men lik­e­vel er det fare for die­selsøl i kort­e­re peri­o­der – dager eller til og med uker – og det kan ha kata­stro­fa­le øko­lo­gis­ke kon­sek­ven­ser. Områ­det har fle­re store fugle­ko­lo­nier, først og fremst med alke­kon­ger på fle­re øyer i nær­he­ten som Fug­le­son­gen og Nor­skøya­ne.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php