spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sanks­jo­ner vil ram­me Barents­burg

Sanks­jo­ner vil ram­me Barents­burg

Internas­jo­na­le sanks­jo­ner som inn­fø­res som kon­sek­vens av den angreps­kri­gen mot Ukrai­na vil også ram­me Russ­lands nor­d­om­rå­der inklu­dert Barents­burg.

Mur­mansk er Russ­lands vik­tigs­te havn for kul­l­ek­s­port. Iføl­ge Barents Obser­ver ble så mye som 16 mil­lio­ner tonn kull eks­por­tert fra Mur­mansk i 2019 etter fle­re år med vekst. Det mes­te ble frak­tet til EU og der først og fremst til Tysk­land, ved siden av Stor­bri­tan­nia og Isra­el. Veks­ten før­te til og med til pla­ner for en ny kull­havn i Lav­na på Kola­hal­vøya. Det er sann­syn­lig at dis­se pla­ne­ne må nå skrin­leg­ges.

Sam­men­li­gnet med Mur­mansk er både pro­duks­jon og eks­port av kull i Barents­burg av mye mind­re omfang. Det er litt i over­kant av 100.000 ton kull som pro­du­se­res hvert år i Barents­burg. Derav bru­kes omt­rent 30.000 ton i byens eget kull­kraft­verk, mens res­ten eks­port­e­r­es. Volu­met er ikke av betyd­ning for ver­dens­mark­edet, men sal­get er vik­tig for den rus­sis­ke gru­ve­by­en i Grønfjor­den, både øko­no­misk og for arbei­ds­plas­se­ne. Av nes­ten 400 men­nes­ker som bor i Barents­burg job­ber omt­rent 150 i gru­ven. Det er man­ge Ukrai­ne­re blant dis­se.

Kullgruvedrift, Barentsburg

Gru­ve­drif­ten og rela­tert indus­tri i Barents­burg vil ram­mes av de internas­jo­na­le sanks­jo­nene.

Kull fra Barents­burg ble først og fremst solgt til Stor­bri­tan­nia, men der vil man nep­pe fort­set­te med den­ne han­delen. Det­te vil med­fø­re alvor­li­ge kon­sek­ven­ser for Barents­burgs øko­no­misk drifts­grunn­lag. Byen har i alle år vært en kull­gru­ve­by. I yng­re år ble i til­legg turis­me utvi­klet, men den­ne brans­jen er i stor grad kol­lap­set først på grunn av pan­de­mien og nå i sam­men­h­eng med den rus­sis­ke kri­gen og dens kon­sek­ven­ser på internas­jo­n­alt nivå. Der­med står kull­gru­ve­drift igjen som den enes­te indus­trien i Barents­burg.

Et irri­ter­en­de inter­v­ju med kon­su­len i Barents­burg

Sis­te uke – før de bru­ta­le bil­de­ne av gru­som­he­te­ne i But­cha gikk ver­den rundt – gav den rus­sis­ke kon­su­len i Barents­burg et inter­v­ju til nettavisen.no hvor han kom med irri­ter­en­de utta­lel­ser. Kon­su­len sa at bil­de­ne som viser øde­leg­gel­ser i Mariu­pol i noen til­fel­ler var fals­ke eller fin­ger­te («staged»). Iføl­ge kon­su­len viser de i and­re til­fel­ler øde­leg­gel­ser gjort av Ukrai­nas egne styr­ker. Vide­re bete­g­net han nor­ske media gener­elt som «fake news» og at offi­si­el­le rus­sis­ke kana­ler, hvor han hen­ter informas­jo­nen sin fra, for­mid­ler sann­he­ten. I net­ta­vi­sens artik­kel kan du se en video med inter­v­juet.

Barents­burgs inn­byg­ge­re ser ut til å unn­gå poli­tis­ke dis­kus­jo­ner både blant hver­and­re og med media, som NRK fant ut under et besøk til den rus­sis­ke byen.

Inns­am­ling av bid­rag: et hjer­te for Ukrai­ne – hånd­la­get i Lon­gye­ar­by­en

For å bidra til en inns­am­ling som støt­ter ukrains­ke krigsof­re kan du kjø­pe et hjer­te i ukrains­ke far­ger i spitsbergen-svalbard.no nett­bu­tik­ken. Hjer­te­ne er hånd­la­get i Lon­gye­ar­by­en og over­s­kud­det går full­sten­dig til ukrains­ke krigsof­re. Trykk her for mer informas­jon.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.04.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php