spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Toll­kon­troll på Sval­bard på grunn av den rus­sis­ke kri­gen i Ukrai­na

Toll­kon­troll på Sval­bard på grunn av den rus­sis­ke kri­gen i Ukrai­na

Toll­kon­trol­ler er hit­til ukjent på Sval­bard. Sval­bard­trak­ta­tens spe­si­el­le reg­ler med­fø­rer at skatt og tol­lav­gif­ter er mye lave­re på Sval­bard enn på fast­lan­det. Det fin­nes ingen moms og ingen impor­tav­gif­ter, og der­med er det hel­ler ingen grunn for å ha toll­kon­trol­ler.

Men er vil det bli foran­drin­ger snart.

Svalbard lufthavn, tollkontroll

Sval­bard luft­havn: ingen toll­kon­troll, bare en isbjørn.
Men toll­ve­se­net vil snart være på plass.

Det har med den rus­sis­ke kri­gen mot Ukrai­na å gjø­re og med de internas­jo­na­le sanks­jo­nene som man­ge land reager­te med etter angre­pet. Reg­je­ri­n­gen i Oslo øns­ker å sik­re at Russ­er­ne ikke bru­ker Sval­bard som smut­t­hull for å import­e­re varer til Russ­land som står på sansk­jons­lis­ter. Det er så langt mulig for­di det fin­nes ingen kon­troll på import på Sval­bard og det er skip­tra­fikk mel­lom den rus­sis­ke boset­nin­gen Barents­burg og Rus­sia.

Der­for vil reg­je­ri­n­gen få toll­kon­troll på plass så snart som mulig. Iføl­ge NRK fikk Toll­ve­se­net oppd­rag og mid­ler til å eta­ble­re en lokal tils­tede­væ­rel­se. Toll­kon­trol­ler skal være en rea­li­tet på Sval­bard så tid­lig som 1. mai.

Det opp­ly­ses at til­ta­ket skal ikke være per­ma­nent, men toll­ve­se­net skal bli på plass så len­ge det trengs.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.04.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php