spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Tin­ge­nes til­stand

Tin­ge­nes til­stand

Det „nye“ året er nå snart 4 uker gam­mel. Så langt er det vel ikke så vel­dig mye som har skjedd lengst i nord av betyd­ning uten­for Sval­bard og fast­landsn­or­ge. Lik­e­vel er det jo all­tid noe som går for seg, og det er nok på tide å se på et lite utvalg av saker som har tiltruk­ket opp­merksom­het i det sis­te

K & o i Lon­gye­ar­by­en

K som i koro­na, o som i omi­kron – det er vel ingen som har lyst til å høre om det, men lik­e­vel er det dagens prat i hele ver­den, og det inklu­de­rer Sval­bard nå. Men er det noen som er over­ras­ket over at virus­et nå er kom­met til Lon­gye­ar­by­en for å bli? Nep­pe. Det er nå et godt tosi­fret antall posi­ti­ve test­re­sul­tater fra Lon­gye­ar­by­en, og antal­let kom­mer helt sik­kert til å øke. Og det er for lengst ikke bare snakk om imports­mit­te. Virus­et går rundt lokalt, inklu­dert sko­len.

koronavirus, Longyearbyen

🙁

Lik­e­vel er det fort­satt sånt at alle som rei­ser til Sval­bard med fly må tes­te seg på norsk jord innen­for 24 timer før avrei­se, noe som gjen­tat­te gan­ger har skapt uhyg­ge­li­ge opp­le­vel­ser for rei­sen­de inklu­dert fast­bo­en­de på hjem­rei­se. Mens man nyter ute­li­vet og drik­ker øl i baren and­re steder i Nor­ge, er det fast­bo­en­de som sit­ter på karan­te­ne­ho­tell eller må fin­ne seg over­nat­ting mens vi ven­ter på å kun­ne rei­se hjem. Det er noe som gjel­der ikke and­re steder i Nor­ge (bort­sett fra Jan May­en, kan­skje) og det er det man­ge i Lon­gye­ar­by­en som ikke liker, fra enkelt­per­soner til bedrift­er og poli­ti­ke­re. I mel­lomt­iden ven­ter rei­se­li­vet spent på den vik­ti­ge vin­ter­se­son­gen som er snart i ferd med å begyn­ne for fyllt. Det er man­ge bedrift­er som er nødt til å sat­se på at seson­gen fak­tisk skjer etter å ha stort sett tapt den i to år på råd.

Ingen sabo­tas­je på kabelen

Nei, der er ikke kabelen mel­lom Sval­bard og fast­lan­det som for­syner øyene i nord med kom­mu­ni­kas­jon som det er snakk om her. Det er fort­satt ingen som vet hva som fak­tisk har skjedd med den­ne, og det vil nok ta sin tid til å fin­ne ut av det.

Men i den­ne sam­men­hen­gen ble et kan­skje enda mer mys­te­riøs til­fel­le av en annen kabel på hav­bun­nen dis­ku­tert. Den­ne kabelen lig­ger på sok­kelen uten­for Ves­terå­len. Sabo­tas­je ble vur­dert – eller i det mins­te ikke ute­luk­ket – som mulig årsak i beg­ge til­fel­ler. Det er nes­ten van­skel­ig ikke å ten­ke på den store nabo­en i øst som ser ut til å ha gans­ke dår­lig humør for tiden (nei, ikke Sveri­ge). Men nå ser det ut som om sabo­tas­je kan ute­luk­kes, som NRK beret­ter: delen av kabelen som som fort­satt „man­glet“ etter at et stort stykke ble fun­net ble i mel­lomt­iden også fun­net – det vis­te seg fak­tisk at kabelen som ble rivet av og sene­re fun­net 11 km bor­te fra stedet var full­sten­dig, etter at man fikk målet leng­den skikke­lig.

En eva­lue­ring av skips­tra­fik­ken i områ­det har vist at det er vel en trå­ler som er ans­var­lig for hen­dels­en. Det­te ble opp­rin­ne­lig mer eller mind­re ute­luk­ket for­di man vur­der­te det som meget lite sann­syn­lig at en trå­ler kun­ne gjø­re en så stor ska­de uten å få mer­ke det (man kan anta at de fikk nok mer­ke at de had­de revet løst en 10 tonn kabel) og at de skul­le da rap­port­e­re om saken (men det skjed­de åpen­bart ikker).

I det mins­te er det vel nå én fak­tor mind­re som eller kun­ne stres­se for­hol­det til nabo­e­ne. Uto­ver det får vi bare ven­te til vi vet mer om hva som skjed­de med kabelen uten­for Spits­ber­gens ves­t­kyst. Men selv om det vil ta tid å få den repar­ert – man vet fort­satt enda ikke hvor nøyak­tig kabelen ble ska­det – var det mulig å gje­nop­pret­te funk­s­jo­na­li­te­ten igjen, slik at man igjen har red­undans i kom­mu­ni­kas­jo­nen mel­lom Sval­bard og fast­lan­det, og det tar sik­kert litt press bort fra dem som dri­ver med saken.

Polar Per­ma­cul­tu­re: ikke per­ma, ikke kul­tur

Bedrif­ten Polar Per­ma­cul­tu­re vis­te seg ver­ken å være „perma“(nent) eller å ha en vel­dig godt utvi­klet kul­tur angåen­de regnska­pet: virksom­he­ten som drev med øko­lo­gisk grønnsaks­dyr­king i Nyby­en gikk kon­kurs under koro­na­kri­sen til tross for støt­te fra offent­li­ge og pri­va­te aktø­rer. Så vis­te det seg at man had­de ingen over­sikt hvor det var blitt av mid­ler­ne som inves­to­re­ne had­de stilt til dis­po­sis­jon. Og her er det snakk om et beløp av godt 2 mil­li­on kro­ner, gitt blant annet Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re og pri­va­te inves­to­rer. Det ser ut som om regnska­pet i Polar Per­ma­cul­tu­re var kao­tisk, for å si det høf­lig. Nå er Sys­sel­mes­te­ren på saken og under­søker om stats­ad­vo­ka­ten skal oppret­te sak mot bedrif­ten, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.01.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php