spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → september, 2020

Måneds-Arkiv: september 2020 − Reiseblogg


Tur i sko­gen ved Pyra­mi­den

Til­ba­ke til Spits­ber­gens vak­re sider, som syner enda mer avsi­des­lig­gen­de i år enn ellers. Det tok fle­re anløp til vi kom oss til Pyra­mi­den den­ne gan­gen. Været skal pas­se hvis båten er på den­ne stør­rel­sen. Sjø­vei­en til Pyra­mi­den er mer enn 50 kilo­me­ter. Men den ret­te dagen kom og etter en kort lunsj­pau­se i Skans­buk­ta var vi alle­re­de i Bill­efjor­den.

Pyra­mi­den

I Pyra­mi­den kun­ne vi nyte litt luksus i Hotel Tuli­pan, som har fått en bety­de­lig oppus­sing de sis­te åre­ne: baren er stør­re nå men fort­satt vel­dig fin og maten er vel­dig bra. Bare litt synd at de gam­le rom­me­ne – «Sov­jet style» – fin­nes ikke mer. Men det er vel tidens gang. Og de hol­der på og pus­ser her og der i den gam­le byen. Litt liv er kom­met til­ba­ke til kul­tur­huset, hvor de har alle­re­de hatt film­fes­ti­va­ler. Vi får være spent hvor­dan det blir i frem­tiden.

Pyramiden: den gamle kantinen

Mye gjø­res i Pyra­mi­den. Her får den gam­le kan­ti­nen en oppus­sing.

Sko­gen fra devon­ti­den i Mun­inda­len

Men det var natu­ren som fris­tet. Vi vil­le gjø­re en skogstur. Det er noe som du fak­ti­sk kan gjø­re i Pyra­mi­dens omgi­vel­ser! I Mun­inda­len, ret­te­re sagt. Du kan ikke gå inne i sko­gen, men du kan gå til sko­gen og se den. Den­ne sko­gen grod­de i devon­ti­den, for mer enn 350 mil­lio­ner år siden! Da var lands­ka­pet nok en elves­let­te (litt som i dag!). En flom begra­vet trær­ne med sand og lei­re og så ble de til stein i etterti­den. Og sånt står de fort­satt i dag, lodrett som den­ne gan­gen («in situ», som geo­lo­ge­ne sier). En av ver­dens elds­te sko­ger.

Tre fra devontiden, Munindalen

Avtrykk av et tre fra devon­ti­den i Mun­inda­len.

Det fan­tes ingen trær før devon­ti­den. Og i til­fel­le du har sett lignen­de fos­si­ler i Pyra­mi­den: de stammer fra kar­bon­ti­den (som kul­let der), noe som betyr at de er mye yng­re enn den fors­te­ne­te sko­gen i Mun­inda­len. Da løn­ner det seg å få våte og vel­dig kal­de føt­ter (eller ta gum­mi­støv­ler med, men det had­de vi dess­ver­re glemt) for­di du kan see den fos­si­le sko­gen i en liten fjell­ve­gg rett ved siden av elva.

Pyramiden: Mimerdalen, hester

Til og med reins­dy­re­ne var stør­re i Pyra­mi­dens omgi­vel­ser enn and­re steder 😉
Seriøst: de had­de hes­ter.

Og så kom tåka og skjæ­ret Lon­gye­ar­by­en av fra omver­den i fle­re døgn uten flyt­ra­fikk, og GPS’en ble truk­ket frem under til­ba­ke­tu­ren til Lon­gye­ar­by­en.

I til­fel­le du har lyst på en online tur til Pyra­mi­den: det er mas­se stoff på Pyra­mi­den-pan­ora­ma-siden her på den­ne hjem­mesi­den.

Gal­le­ri: Pyra­mi­den og Mun­inda­len

Noen inn­trykk fra turen til Pyra­mi­den og Mun­inda­len.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tur­blogg: Svens­ke­hu­set ved Kapp Thord­sen

Etter så man­ge dår­li­ge og til og med for­fer­de­li­ge nyhe­ter i de sis­te uke­ne kun­ne man nes­ten glem­me at Sval­bard fort­satt er et vel­dig vak­kert sted, og det vil det jo all­tid være. Det er kanskje på tid med noen fine bil­der.

Det var nå alle­re­de for fle­re uker siden, men det gjør jo kanskje ingen­ting. Det var blikkstil­le på Isfjor­den så det var bare å ta anled­nin­gen for en tur med gum­mi­bå­ten fra Lon­gye­ar­by­en til Svens­ke­hu­set på Kapp Thord­sen.

Gal­le­ri: Svens­ke­hu­set

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Det er ikke noe vits i å gjen­gi hele his­to­ri­en til Svens­ke­hu­set her en gang til. Jeg har en side spe­sielt tileg­net Svens­ke­hu­set (så langt bare på engelsk, men snart også på nor­sk) og der står hele his­to­ri­en (sam­men med en del pan­ora­ma­bil­der slik at du kan ta en tur gjen­nom hele huset). Jeg kan bare anbe­fa­le å ta en titt på den­ne siden. Blant grun­nene å ta den­ne turen net­topp til Kapp Thord­sen var at jeg øns­ket å sam­le bil­de­ma­te­ri­al­et til den­ne siden. Så nå fikk jeg det ende­lig gjort.

Men uto­ver det­te er det jo bare en flott opp­le­vel­se å være ute på et vak­kert sted, med uts­ikt over store deler av Isfjor­den og man­ge fine inn­trykk og opp­le­vel­ser.

Vi bruk­te også litt tid på å ta bil­der av blom­stre­ne. Jeg har ofte opp­levd det som litt skuf­fen­de for­di på grunn av den begren­se­te dyb­des­kar­phe­ten er det jo bare en liten del av bloms­ten som er fokus­sert. Men her kun­ne vi nå gå et stykke vide­re tak­ket dagens tekno­lo­gi. Nøk­kel­or­det heter «focus stacking». Det kre­ver litt uts­tyr, inn­sa­ts i fel­tet og behand­ling av bil­de­ne på data­en sene­re, men jeg syn­es at det løn­ner seg:

Kantlyng, Svenskehuset

Kant­lyng ved Svens­ke­hu­set.
Focus stacking gjør det mulig å få nes­ten hele blomst i fokus.

Tilbake

Nyhetene er i fra 08.12.2021 klokken 00:20:31 (GMT+1)
css.php