spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 12. august 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Reg­je­ri­n­gen for­len­ger rei­seråd og skjer­per inn på inn­rei­se­re­striks­jo­nene; fle­re nor­ske turis­ter på Sval­bard i juli

Reg­je­ri­n­gen i Oslo har for­len­get rei­serå­det på grunn av økte smit­tetall i man­ge europei­s­ke land iføl­ge en pres­se­mel­ding. Reg­je­ri­n­gen frarå­der rei­ser til utlan­det som ikke er strengt nød­ven­dige. Rei­serå­det for­ven­tes til å gjel­de minst til og med 1. okto­ber. Samt­idig inn­fø­rer reg­je­ri­n­gen restriks­jo­ner for uten­lands­ke turis­ter fra man­ge europei­s­ke land. Far­gen grønn fin­nes ikke mer i Fol­ke­hels­e­insti­tuttet sitt nytt kart. Den ble erstat­tet med gul. Iføl­ge stats­mi­nis­ter Erna Sol­berg skjed­de det for å unn­gå mis­fors­tåel­ser og for å min­ne folk om at det fin­nes for tiden ingen tryg­ge land å rei­se til.

Folkehelseinstitutts korona-kart fra 12. august 2020

Fol­ke­hels­e­insti­tutts «koro­na-kart» for Nor­den og Euro­pa fra den 12. august 2020
(gel­der f.o.m. 15. august).

Kar­tet viser fle­re land enn før med rød far­ge. Det nye kar­tet trer i kraft på den 15. august. Da skal også turis­ter fra land som Neder­lan­de, Fran­ke­ri­ke og Island være i karan­te­ne i 10 dager ett sted på fast­lan­det (ikke Sval­bard). Også turis­ter fra land som er vist i ska­lert rød far­ge skal være i karan­te­ne etter inn­rei­se. Her fore­lig­ger ikke nok informas­jon eller den reg­nes som upå­li­te­lig. Kar­tet opp­da­te­res minst alle 14 dager eller tid­li­ge­re etter behov.

For rei­sen­de med and­re bak­grunn enn turis­me gjel­der and­re reg­ler.

Som man kun­ne for­ven­te har rei­se­livs­nærin­gen på Sval­bard en svært van­skel­ig sesong. I juni kol­la­ber­te tal­le­ne: da var antal­let turis­ter som kom til Lon­gye­ar­by­en 85 % lave­re enn i juni 2019. I juli ble situas­jo­nen litt bed­re, med et tap av «bare» 50 % turis­ter sam­men­li­gnet med året før. Det­te er for­di antal­let nor­ske turis­ter har økt. I tota­le tall kom 3448 turis­ter til Sval­bard i juli 2020 (i juli 2019 var det 8789). Over­nat­tings­stede­ne had­de et belegg på 35 %, mind­re enn halv­par­ten av det man kun­ne job­be med i juli 2019 hvor 77 % av kapa­si­te­ten ble solgt, som Sval­bard­pos­ten beret­ter iføl­ge sta­tis­tikk fra Visit Sval­bard.

Ian R. Stone (1943-2020)

Ian R. Stone ble satt stor pris på som venn, kol­le­ga og polar­his­to­ri­ker av man­ge, inklu­dert under­te­g­ne­de. Han dro på sin sis­te rei­se den 10. juli 2020. Noen lese­re vil min­nes ham som en bril­jant his­to­ri­ker og enes­tåen­de lek­tor på mind­re ekspe­dis­jons­skip, som de rus­sis­ke ski­pene sels­ka­pet Ocean­wi­de Expe­di­ti­ons bruk­te i tid­li­ge­re år, og i sene­re år litt stør­re crui­seskip, også i var­me­re far­vann – en opp­le­vel­se han ofte kun­ne dele med sin kone Olga. På en rek­ke rei­ser i Ark­tis og Ant­ark­tis had­de jeg anled­ning til å bli impo­nert av Ians omfat­ten­de viten og erfa­ring, all­tid frem­ført med humor; han nøl­te aldri med å dele sine man­ge kunn­s­ka­per med en ung kol­le­ga.

Ian R. Stone (1943-2020)

Ian R. Stone (1943-2020), her i 2005 på Orca­das-stas­jo­nen på Sør-Ork­ney­øyene.

Ian var gen­tle­man og aka­de­mi­ker, en lærd på en klas­sisk måte: den omfat­ten­de kunn­s­ka­pen om pola­re opp­dagel­ses­rei­ser (og mye annet) had­de han all­tid parat som det var, uten en kjapp kikk på Wiki­pe­dia eller and­re res­sur­ser. Han kun­ne det bare. Men han var også klar til å hånd­te­re en zodiac i brenn­in­gen eller en gret­ten isbjørn, om det treng­tes.

Det var bra å vite at der var noen som kun­ne gi et svar på eth­vert his­to­risk (eller annet) spørs­mål, noe som jeg, også som forfat­ter, ofte har benyt­tet meg av. Ian har all­tid vært moti­vert og kom­pe­tent til å hjel­pe. Jeg har man­ge gode min­ner om ham fra rei­sene som vi del­te.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 20:37:13 (GMT+1)
css.php