spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Isbjørn skutt på Phipp­søya i 2018: ikke fer­dig under­søkt

Isbjørn skutt på Phipp­søya i 2018: ikke fer­dig under­søkt

Saken med isbjør­nen som ble skutt på Phipp­søya i slut­ten av juli 2018 av en medar­bei­der av det tyske crui­se­ski­pet Bre­men til­trakk stor opp­merksom­het i media ver­den rundt.

Fle­re medar­bei­de­re had­de gått i land på Phipp­søya, som er en del av Sjuøya­ne lengst mot nord på Sval­bard, for å sjek­ke stedet før turis­tene skul­le gå i land. Hen­delsen end­te med en mann som fikk let­te ska­der på hodet og bjør­nen som ble skutt. Det var ingen turis­ter på øya under hen­delsen.

Isbjørn skutt på Phippsøya, Svalbard

Isbjørn på Phipp­søya, en van­lig ilands­ti­g­nigns­plass, i mid­ten av juli 2018. Det var mest sann­syn­lig den sam­me bjør­nen som ble skutt bare litt sene­re.

Nå er det snart to år sene­re og man kan lure på hva som har skjedd i mel­lomtiden. Men som Sval­bard­pos­ten har bragt i erfa­ring, lig­ger saken fort­satt på bor­det hos Sys­sel­man­nen. Det ble hen­delsen opprin­ne­lig kart­lagt innen noen få måne­der for så bli sendt vide­re til Arbei­dstil­syn­et på fast­lan­det. Der­fra gikk saken til­ba­ke til Sys­sel­man­nen i slut­ten av 2019. Og der lig­ger den fort­satt. Det sies at de store kapa­si­te­te­ne som ble invol­vert i hånd­te­rin­gen av koro­na-kri­sen har bid­ratt til den lan­ge bear­bei­delsest­iden.

Mens vi fort­satt ven­ter på rap­por­ten og bek­ref­tet informas­jon, er det like­vel lov til å spe­ku­le­re litt om noen fak­to­rer som kan ha bid­ratt til det tra­gis­ke utfal­let: det er fullt mylig å ikke se en isbjørn i nær­he­ten i de uje­v­ne ter­ren­get på stedet på Phipp­søya selv om man er opp­merksom. Og på den­ne tiden lå det en skrott på stran­da. I en peri­ode had­de bjør­nen man­ge gan­ger retur­nert til skrot­ten for å ete. Skrot­ten lå i det områ­det som blir gje­r­ne brukt under ilands­tign­in­ger i nær­he­ten av hyt­ta på Phipp­søya, men den var van­ske­lig å se på avstand.

Hvis det skjer at man går i land helt i nær­he­ten av skrot­ten så er det ikke over­ras­ken­de om en isbjørn som måt­te være i områ­det, ven­ten­de på at sul­ten skul­le mel­de seg igjen, reage­rer raskt og aggres­sivt.

Som sagt er det­te spe­ku­la­tivt, basert på kunns­kap til stedet og fle­re obser­verin­ger av isbjørn der, inklu­dert én i mid­ten av juli 2018 som var mest sann­sysn­lig den sam­me bjør­nen som ble skutt litt sene­re. Og uto­ver det­te er det nå bare å ven­te på rap­por­ten som Sys­sel­man­nen hol­der på med å skri­ve.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.06.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php