spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 28. april 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Begren­set turis­me fra og med juli?

Sval­bard er for tiden prak­tisk stengt for turis­ter, selv om nor­ske turis­ter kan i teo­ri­en fort­satt rei­se til Lon­gye­ar­by­en, men da gjel­der det 14 dagers karan­tene­plikt. Situas­jo­nen går hardt over det loka­le nærings­li­vet. Arbei­ds­le­di­ghe­ten øker fort­satt og mind­re bedrift­er med polar­hun­der har frem­met opprop til kro­ne­rul­le­ring, noe som i det minds­te del­vis har vært suk­sessfullt så langt.

Ingen vet når turis­tene vil begyn­ne å ven­de til­ba­ke til Sval­bard, men lokals­ty­re­le­der Arild Olsen sa nå til Sval­bard­pos­ten at han satser på at man kan set­te i gang igjen i juli: «Det må even­tuelt være begren­set og man må for­hol­de seg til at det kun vil være nor­ske turis­ter, men det bur­de ikke være et urea­lis­tisk mål.»

Turister i Longyearbyen

Turis­ter i Lon­gye­ar­by­en: det er for tiden ingen som vet når de vil kom­me til­ba­ke.

Det er klart at det å åpne avsi­des­lig­gen­de plas­ser med begren­set hel­se­ve­sen kre­ver begrens­nin­ger, men fores­la­get med å begren­se turis­me med bak­grunn i nas­jo­na­li­tet kan være en utford­ring med tan­ke på Sval­bard­trak­ta­ten. Men uan­sett er det nok mye som må skje før turis­tene kan kom­me til­ba­ke.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:07:20 (GMT+1)
css.php