spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Coro­na-virus­et enda ikke påvist på Sval­bard, full stopp innen turis­me

Coro­na-virus­et enda ikke påvist på Sval­bard, full stopp innen turis­me

Etter en gans­ke hel­dig hjem­tur fra Ant­ark­tis, den enes­te kon­ti­nen­ten som ikke er direk­te påvir­ket av Coro­na-virus­et (men indi­rek­te!), er jeg nå på plass igjen og vil fort­set­te med å skri­ve på dis­se side­ne her. Ting fort­set­ter jo å skje i nord. Til å begyn­ne hvor jeg lik­som stop­pet for fle­re uker siden: kull­gru­ven Svea Nord ble offi­sielt stengt med en liten seremo­ni på stedet den 4. mars. Det betyr slut­ten på godt 100 år av gru­ve­his­to­rie i Sveagru­va.

And­re emner vil jeg kom­me til­ba­ke til de nes­te dage­ne. Nå først og fremst det som ver­den er mest opptatt av for tiden: Coro­na-virus­et. Det ble så langt hel­dig­vis ikke påvist på Sval­bard. Men det blir nok ikke mulig å hol­de øygrup­pen isol­ert i all fremt­id og der­for er det nok bare et spørs­mål om hvor mye tid det tar til virus­et fin­ner vei­en opp til 78 gra­der nord. Lon­gye­ar­by­en Syke­hu­set gjør alt for å være for­be­redt.

I mel­lomt­iden prø­ver man selv­føl­ge­lig å hol­de virus­et bor­te fra Sval­bard i lengst mulig tid. Mars og april er van­lig­vis høy­se­song innen turis­me, men for tiden er det ingen turis­ter på Sval­bard i det hele tatt. Alle som rei­ser opp fra fast­lan­det har plikt til 14 dager i karan­te­ne. Bedrift­er og insti­tus­jo­ner kan i vis­se til­fel­ler søke unn­tak, men det vil bare bli gitt under stren­ge bestem­mel­ser. Det er kun virksom­he­ter som kan søke unn­tak; hen­ven­del­ser ret­tes til Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re hvis det gjel­der Lon­gye­ar­by­en og til Sys­sel­man­nen i til­fel­le det gjel­der Sval­bard ellers, inklu­dert de rus­sis­ke boset­nin­ge­ne.

Snow mobiles Longyearbyen, Corona-virus

Snøs­ku­te­re i Lon­gye­ar­by­en: stan­set av Coro­na-virus­et.

Den nåvæ­ren­de situas­jo­nen vil klart ha alvor­li­ge kon­sek­ven­ser for nær­lings­li­vet, spe­sielt innen turis­me og ser­vice­yr­ket. Mens hotel­le­ne og akti­vi­te­ter er van­lig­vis boo­ked fullt i mars og april er det nå uvan­lig taus i Lon­gye­ar­by­en. Man­ge bedrift­er ser alvor­li­ge risi­koer foran seg og man­ge sesong­ar­bei­de­re har aller­e­de reist hjem, hvor de fles­te vil kun­ne leve rime­li­ge­re, i påven­te av bed­re tider.

Det­te gjel­der nå til og med 13. april, men kan for­lenges.

This is now in force until 13 April but may be exten­ded. The future deve­lo­p­ment remains to be seen, also with regards to the sum­mer ship­ping sea­son.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.03.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php