spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Møte med isbjørn i Bol­terd­a­len

Møte med isbjørn i Bol­terd­a­len

Igjen ble en isbjørn sett i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en. Den­ne gan­gen var det et tur­føl­ge med 4 hun­de­spann som fak­tisk kom vel­dig tett på en isbjørn i Bol­terd­a­len. Grup­pen var på vei til­ba­ke fra Scott Tur­ner­breen til hun­de­går­den til Green Dog og turen nær­met seg slut­ten da bjør­nen plut­se­lig sto på brin­ken rett ved siden av ruten. Bjør­nen kom og snif­fet på hun­de­ne mens turis­tene i den førs­te sle­den, en kvin­ne og hen­nes 11 år gam­mel dat­ter, fulg­te med. Gui­den, Mar­cel Star­in­sky fra Slo­va­kia, skjøn­te at det var ikke tid til å få våpe­net klar, tok fatt i et stykke tau som ellers bru­kes som brem­se til sle­den og slo mot bjør­nens snu­te. Den trakk seg da litt til­ba­ke, gikk for­bi de and­re sle­de­ne for så å fors­vin­ne i mør­ket.

Iføl­ge gui­de­ne, som sene­re for­tal­te om opp­le­vel­sen til Sval­bard­pos­ten, var­te hen­dels­en kan­skje i ett minutt.

Deret­ter return­er­te grup­pen til hun­de­går­den og gui­de­ne og turis­tene tok seg tid til å for­døye opp­le­vel­sen. Iføl­ge Star­in­sky og kol­le­ga Dani­el Stil­ling Ger­mer fra Dan­mark var alle roli­ge under hen­dels­en selv om alle selv­føl­ge­lig kjen­te en del adre­na­lin gjen­nom åre­ne, og bjør­nen vis­te ingen tegn til aggres­jon.

Det skul­le vært spen­nen­de å høre mora og den 11 år gam­le jen­ta som sat­te i den førs­te sle­den fortel­le den sam­me his­to­ri­en. De har i alle fall noe å fortel­le om.

Polarnatt

På tur i mør­ke og snø.
Det kan fort bli vel­dig van­skel­ig å se hva som er i nær­he­ten.

Sene­re duk­ket isbjør­nen opp igjen i nær­he­ten av hun­de­går­den, men ble snart dre­vet bort med Sys­sel­man­nens heli­ko­pter inno­ver Bol­terd­a­len og mot Reind­a­len.

Det er van­skel­ig å si om det var det sam­me dyret som var på Lon­gye­ar­breen for noen dager siden. Spo­re­ne på Lon­gye­ar­breen gikk ves­to­ver til Kapp Lai­la i Coles­buk­ta, mens bjør­nen i Bol­terd­a­len antas å ha kom­met fra øst, gjen­nom Advent­da­len.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.01.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php