spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Isbjørn­spor på Lon­gye­ar­breen

Isbjørn­spor på Lon­gye­ar­breen

Isbjørn­spor har blitt fun­net på Lon­gye­ar­breen i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en iføl­ge Sval­bard­pos­ten. Det har vært en del vind og snø siden og det betyr at spo­re­ne på Lon­gye­ar­be­en mest sann­syn­lig er av yng­re dato, og det betyr igjen at det nok en gang har vært en isbjørn i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en og den kan fort­satt være i områ­det.

Både Sys­sel­man­nen og sunn for­nuft oppford­rer oss til å være obs og for­sik­tig.

Isbjørnspor

Isbjørn­spor (arkiv­bil­de fra lys­e­re års­ti­der).

Som man kun­ne for­ven­te har dis­kus­jo­nen rundt isbjør­nen som ble skutt i Hanas­kog­da­len, 10 km nord for Lon­gye­ar­by­en, utvi­klet seg gans­ke kon­tro­ver­sielt. Sys­sel­man­nen bekref­ter at man var nødt til å sky­te bjør­nen for å garan­te­re den offent­li­ge sik­ker­he­ten i byen spe­sielt i mør­ket­iden for­di dyret had­de ved fle­re anled­nin­ger besøkt byen. Blant dem som har and­re menin­ger er den rus­sis­ke isbjørn­spe­sia­lis­ten Niki­ta Ovsyani­kov som har vel­dig mye erfa­ring med isbjørn fra Russ­lands ark­tis­ke områ­der.

I et lese­rinn­legg til Sval­bard­pos­ten bru­ker Ovsyani­kov fle­re gan­ger ordet «mord» og han pås­tår at Sys­sel­man­nen ikke har prøvd alle muli­ghe­ter som fin­nes for å skrem­me bjør­nen bort. Ovsyani­kov nev­ner spe­sielt pep­per­spray som så langt man vet i praks­is ikke blir brukt av Sys­sel­man­nen i slike til­fel­ler, noe som blir gjort and­re steder med suk­sess. Her fin­nes det kan­skje muli­ghe­ter som kan utvi­de Sys­sel­man­nens han­dings­rom i slike til­fel­ler uten å dre­pe bjør­nen. Iføl­ge Ovsyani­kov kan det også være en muli­ghet for enkelt­per­soner, i hvert fall ut fra den rela­ti­ve sik­ker­he­ten som en hyt­te kan gi eller i noen til­fel­ler også et telt. Noe som kre­ver nok fer­di­ghe­ter og ner­ver som ikke alle har til rådi­ghet.

Men så langt er pep­per­spray uan­sett ikke lov­lig i Nor­ge.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.01.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php