spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Lan­ce ute av isen, Ous­land-Horn-ekspe­dis­jon over

Lan­ce ute av isen, Ous­land-Horn-ekspe­dis­jon over

Even­ty­rer­ne Bør­ge Ous­land og Mike Horn kom til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en med forsking­s­ski­pet Lan­ce på lør­d­ag og der­med tok ekspe­dis­jo­nen deres tvers over pol­ha­vet slutt. Den begynn­te med turen ombord Horns seil­båt Pan­gaea til 85 gra­der nord ut fra Bering­st­re­det, hvor Horn og Ous­land sat­te i gang over isen i sep­tem­ber. Nord­po­lom­rå­det ble pass­ert i okto­ber. Sel­ve kry­s­nin­gen tok 87 dager, ikke med­reg­net pas­sas­je­ne på Pan­gaea og Lan­ce.

Hen­tin­gen fra iskan­ten vis­te seg å være van­skel­i­ge­re enn for­ven­tet. Det var det kraft­i­ge forsking­s­ski­pet Lan­ce som måt­te et godt stykke inn i dri­vi­sen og bru­ke heli­ko­pter­et for å hen­te tea­m­et det sis­te stykket. Deret­ter sat­te til og med Lan­ce fast i isen i omt­rent 3 uker før ski­pet kom seg ut. Ankomst til Lon­gye­ar­by­en, opp­rin­ne­lig for­ven­tet omt­rent 10. desem­ber, var på lør­d­ag (28. desem­ber). Av 22 per­soner ombord var da bare 19 igjen, 3 ble hen­tet med heli­ko­pter. Her spil­te medis­ins­ke grun­ner en rol­le.

Til­syn­e­la­ten­de gam­mel­dagse, men lik­e­ve­vel effek­ti­ve meto­der ble brukt for å få Lan­ce litt ras­ke­re ut av isen igjen: mye manuelt arbei­de med å sage og å bære is. Til og med dyna­mitt ble bestilt med heli­ko­pter­et som kom for å hen­te folk ut, men trans­por­ten ble nek­tet på grunn av sik­ker­he­ts­vur­de­rin­ger. Til syven­de og sist var det nok den sør­gåen­de hav­strøm­men som var avgjø­ren­de i å få Lan­ce hjem før nyt­tår­saf­ten, etter en jul fast i isen.

Lance i isen

Lan­ce i isen. Bil­de © Eti­en­ne Cla­ret.

Ekspe­dis­jo­nen og ikke minst den van­skel­i­ge hen­tin­gen fikk mye opp­merksom­het i media, både lokalt og internas­jo­n­alt. I Lon­gye­ar­by­en har Sval­bard­pos­ten tatt saken opp gjen­tat­te gan­ger.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.01.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php