spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → 15.000 kro­ner i bot for fors­tyr­rel­se av isbjørn

15.000 kro­ner i bot for fors­tyr­rel­se av isbjørn

En mann fra Lon­gye­ar­by­en fikk 15.000 kro­ner i bot for å ha fors­tyr­ret isbjørn. Hen­dels­en skjed­de den 10. mars 2018 under en pri­vat snøs­ku­ter­tur i Tem­pel­fjor­den. Han skal ha nær­met seg fire isbjør­ner inn­til 70 meter slik at dyre­ne ble fors­tyr­ret og trakk seg unna.

Hen­sel­sen ble sett av tur­folk på Fjord­nib­ba, et fjell på sør­si­den av Tem­pel­fjor­den. Man­nen ble snart stop­pet av Sys­sel­man­nens felt­in­spek­tø­rer. En annen mann som skal også ha vært invol­vert ble aldri iden­ti­fi­sert.

Med hen­syn til den økte sku­ter­tra­fik­ken har Sys­sel­man­nen vars­let om skar­pe reaks­jo­ner på slike hen­del­ser. Boten ble ilagt man­nen av stats­ad­vo­ka­ten i Troms og Finn­mark og ble straks aksep­tert, med­del­te Sys­sel­man­nen.

Hen­dels­en før­te til dis­kus­jo­ner i sosia­le medier i Lon­gye­ar­by­en. Bare noen dager sene­re inn­før­te Sys­sel­man­nen et vidt­gåen­de ferd­sels­for­bud for moto­ri­sert tra­fikk på isen blant annet i Tem­pel­fjor­den, et områ­de som tid­li­ge­re had­de vært et populært turm­ål for både fast­bo­en­de og turis­ter.

Isbjørn, Tempelfjorden

Isbjørn i Tem­pel­fjor­den: Sys­sel­man­nen prio­ri­te­rer ver­ne­for­skrif­te­ne høyt.

I Sval­bard­mil­jøl­oven (kapit­tel IV § 30) står det at «Det er for­budt å lok­ke til seg, for­føl­ge eller ved annen aktiv hand­ling oppsøke isbjørn slik at den blir fors­tyr­ret eller det kan opps­tå fare for men­nes­ker eller isbjørn.»

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php