spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 12. oktober 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Fjer­ning av North­gui­der tar enda mer tid

Fjer­nin­gen av vra­ket til North­gui­der, reket­rå­le­ren som gikk på grunn i Hin­lo­pens­tre­tet nord på Sval­bard i fjord, blir enda mer for­sin­ket. Operas­jo­nen har vist seg å være enda van­skel­i­ge­re enn man had­de tenkt, for­di skro­get er enda mer ska­det enn antatt, og der­med kan ikke operas­jo­nen gjen­nom­fø­res som plan­lagt.

North­gui­der lig­ger fort­satt på stei­ner nes­ten i fjæra ved Spar­ren­e­set sør for Murch­ison­fjor­den. Rede­riet er påleg­get å fjer­ne vra­ket innen utgan­gen av 2019. Men det blir mer og mer tvil­somt om det er mulig i det hele tatt for­di polar­nat­ten er ikke langt unna.

Northguider

North­gui­der på grunn ved Spar­ren­e­set Hin­lo­pen i august 2019.

Det var ikke før august at far­tøyene til sels­ka­pet Smit Sal­va­ge kom til stedet, noe som ble møtt med offent­lig kri­tikk. Deret­ter har van­skel­i­ge is- og vær­for­hold ført til for­sin­kel­ser slik at det var ikke før nå i okto­ber at man klar­te å set­te vra­ket i en mer oppret­tet posis­jon. Da vis­te det seg at skro­get er lang mer ska­det enn for­ven­tet. Det er en over­fla­te på 5×12 meter som er ram­met og der­med er det umu­lig å føl­ge den opp­rin­ne­li­ge frem­gangs­må­ten for å fjer­ne vra­ket.

Nå må kyst­vak­ta, kyst­ver­ket, rede­riet Opi­lio AS, for­sik­rings­sels­ka­pet og bergings­sels­ka­pet Smit Sal­va­ge kom­me opp med en ny plan. Men man kan tvi­le på om det blir mulig å få vra­ket fjer­net i det hele tatt. Å utset­te operas­jo­nen til nes­te år ble aller­e­de nevnt som en muli­ghet fra offi­si­ell side. Men om North­gui­der fort­satt vil lig­ge tilg­jen­ge­lig etter man­ge måne­der med mye is og vær er et åpent spørs­mål.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.07.2024 klokken 23:41:22 (GMT+1)
css.php