spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard­som­mer: hete­bøl­ge, crui­se­tu­ris­ter, sjam­pa­gne­glass, Pri­de, nye pan­ora­ma og bil­der fra sis­te Anti­gua-tur

Sval­bard­som­mer: hete­bøl­ge, crui­se­tu­ris­ter, sjam­pa­gne­glass, Pri­de, nye pan­ora­ma og bil­der fra sis­te Anti­gua-tur

Man kan nes­ten si at som­me­ren går slik man kan for­ven­te på Sval­bard. Hete­bøl­gen som lam­mer folk i store deler av Euro­pa brin­ger var­me som­mer­d­a­ger også oppe på 78 gra­der nord, men tem­pe­ra­tu­rene er klart mind­re dra­ma­tis­ke. Iføl­ge yr.no for­ven­tes opp til 13 gra­der på søn­dag. Fine som­mer­d­a­ger hvis du spør meg, men ingen dra­ma­tisk hete­bøl­ge. Ark­tisk høy­som­mer.

Det er crui­seskip­se­song, og selv­føl­ge­lig går dis­kus­jo­nen om crui­se­tu­ris­ter i Lon­gye­ar­by­en kon­tro­ver­sielt og del­vis høyt slik som man kan for­ven­te i en liten by med 2500 inn­byg­ge­re.

Folk gjet­ter når stet­ten på sjam­pa­gne­glas­set går. Ver­dens­berøm­te sjam­pa­gne­glas­set er et snø­felt på Ope­raf­jel­let øst for Lon­gye­aar­by­en. Dens form ligner påfal­len­de på et sjam­pa­gne­glass. Når så mye av snøen er bor­te at stet­ten er ikke mer gjen­nom­gåen­de sier man at der som­me­ren er kom­met til Lon­gye­ar­by­en, slik heter det. Sval­bard­pos­ten arran­ge­rer en årlig kon­kurran­se hvor man kan gjet­te når stet­ten går. Det skjer van­lig­vis mot slut­ten av juli.

Sjampagneglasset på Operafjellet, sett fra Longyearbyen

Sjam­pa­gne­glas­set på Ope­raf­jel­let øst for Lon­gye­ar­by­en.

Det førs­te initia­ti­vet å arran­ge­re en Pri­de day i Lon­gye­ar­by­en blir stort sett møtt med entus­i­as­me, men ikke ute­luk­ken­de. Det er noen kri­tis­ke kom­men­ta­rer på sosia­le media, til og med noen hate­kom­men­ta­rer. Slikt går ikke anner­le­des i Lon­gye­ar­by­en enn ellers i ver­den. Sånt er det nok, dess­ver­re.

Bran­nalar­men gikk på en liten seil­båt i Isfjor­den, men det skal ikke ha vært reell fare for fol­ke­ne ombord. Blant dem var også en ame­ri­kansk kjen­dis. Alle sam­men ble i hvert fall snart hen­tet av heli­ko­pter­et.

Natur- og fug­lein­ter­es­ser­te har mye å gjø­re i dis­se dager. En del hval ble sett både i Isfjor­den og and­re steder på Sval­bard, blant dem blåh­val, finnhval, knølh­val og hvith­val. En liten flokk på 7 rustand har for tiden slått seg ned i områ­det rundt Lon­gye­ar­by­en. Iføl­ge Wiki­pe­dia hek­ker den «i det sørøst­li­ge Russ­land og østo­ver til Sen­tral-Asia», det vil si langt bor­te fra Sval­bard. Den­ne gjen­gen som har nå blitt sett man­ge gan­ger mel­lom Bjørn­da­len og Advent­da­len har tyde­lig­vis tatt feil vei. Så langt vi vet er det snakk om den and­re gan­gen at rustand er blitt sett på Sval­bard. Dver­gs­va­nen i Advent­da­len skap­te gans­ke mye opp­merksom­het, men den er nok dratt sin vei siden. En topp­lun­de ble sett på Bjørnøya, den må ha kom­met hele vei­en fra det nord­li­ge stil­le­ha­vet! Iføl­ge eks­per­ter sier det øken­de antal­let obser­vas­jo­ner av sjel­den­he­ter mer om tet­the­ten av obser­va­tø­rer i fel­tet enn foran­drin­ger i natu­ren. Det er jo en bra sak. Vi er uten i natu­ren og vi lærer mens vi nyter livet.

Man kan si at livet går sin van­lig vei på Sval­bard. Mer eller mind­re.

Da er det også litt tid å snek­re and­re steder. Pan­ora­ma-sam­lin­gen har fått noen opp­date­rin­ger i det sis­te.:

Nye Sval­bard-pan­ora­ma­er

  • Fjor­ten­de Juli­buk­ta i Kross­fjor­den. Det­te pan­ora­ma­et ble tatt under seil­tu­ren med SV Anti­gua i juli. Det er et vak­kert og spen­nen­de sted med man­ge blom­s­ter, et fuglef­jell, en stor isb­re og flot­te omgi­vel­ser. Fjor­ten­de Juli­buk­ta er et populært sted for ekspe­dis­jon­s­crui­seskip.
  • Mark­ham­breen på Spits­ber­gens øst­kyst. Et impon­e­ren­de sted med en spen­nen­de lands­kapts­ut­vi­k­ling og defi­ni­tivt ikke på turis­tenes van­li­ge vei­er.
  • Grot­toen på kys­ten av Blom­strand­hal­vøya.
  • Nye gruve 2, også kjent som jule­n­is­se­gru­ven, i Lon­gye­ar­by­en.
Svalbard-panorama: Markhambreen

Mark­ham­breen på øst­kys­ten: et av fle­re nye pan­ora­ma­er i sam­lin­gen på den­ne webs­iden.

Og til syven­de og sist er nye sider tilg­jen­ge­lig nå med flot­te og spen­nen­de bil­der fra en 18 dagers seil­tur med SV Anti­gua!

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php