spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Bank­ran i Lon­gye­ar­by­en: rans­mann dømt

Bank­ran i Lon­gye­ar­by­en: rans­mann dømt

Den 21. desem­ber i fjor var det førs­te bank­ra­net på Sval­bard et fak­tum. Rans­man­nen var en 29 gam­mel rus­sisk man som had­de kom­met til Lon­gye­ar­by­en noen dager tid­li­ge­re. Han truet de ansat­te med et gevær og tvun­get dem til å gi ham 70.000 kro­ner. Han skal ha brukt orde­ne «This is not a joke. This is a rob­be­ry» som han had­de lært seg på Goog­le før han dro til Spare­ban­ken, som er den enes­te ban­ken i Lon­gye­ar­by­en.

Man­nen ble snart arres­tert og vare­tekts­fengs­let i Trom­sø. Nå har Nord-Troms tin­g­rett avs­lut­tet saken ved å døm­me den til­t­al­te til 14 måne­ders ube­ting­et feng­sel, som NRK beret­ter. I til­legg må han beta­le 20.000 kro­ner til hver av de e bank­an­sat­te.

Bankran i Longyearbyen

Bank­ran i Lon­gye­ar­by­en: gjer­nings­man­nen dømt.

Det blir beret­tet at man­nen had­de alvor­li­ge psy­ko­lo­gis­ke pro­blemer som skal ha vært avgjø­ren­de for at han valg­te å rane ban­ken. Egent­lig skal han ha kom­met til Lon­gye­ar­by­en for å ta livet av seg selv, men det klar­te han ikke og så bestem­te han seg til et bank­ran for å tiltrek­ke opp­merksom­het. Det beret­tes også at han ville unn­gå å måt­te rei­se til­ba­ke til Russ­land.

Under ranet holdt han gevæ­ret mot de bank­an­sat­te, som alle beret­tet sene­re at de føl­te seg truet. Våpe­net var ladd med skarp ammu­nis­jon. Det var et repe­ter­vå­pen type Mau­ser, som er et van­lig leie­vå­pen i Lon­gye­ar­by­en.

Etter ranet gikk han med ladd våpen til butik­ken hvor han had­de leid gevæ­ret for å leve­re det til­ba­ke og deret­ter gikk han til­ba­ke til ban­ke for å gi pen­ger­ne til­ba­ke, men han fikk ikke slip­pe inn. Snart var poli­tiet tils­tede og arres­ter­te man­nen som ikke utret­tet mot­stand.

Dom­men er mind­re enn stats­ad­vo­ka­tens krav men høye­re enn hva fors­va­re­ren had­de håpet for. Den til­t­al­te kan fort­satt gå i revis­jon.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php