spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Store Nor­ske får bry­te råk til å frak­te die­sel til Svea

Store Nor­ske får bry­te råk til å frak­te die­sel til Svea

Store Nor­ske Spits­ber­gen Kul­kom­pa­ni (SNSK) har fått til­l­atel­se fra Sys­sel­man­nen til å bry­te isen i Van Mijenfjor­den.

Van Mijenfjor­den er den enes­ten fjor­den på Spits­ber­gens ves­t­kyst som fort­satt er islagt over stør­re are­a­ler, for­di fjor­den er nes­ten avs­tengt fra haved av Akseløya som lig­ger tvers i inn­gan­gen.

owner of the for­mer coal mining sett­le­ment of Sveagru­va, has got per­mis­si­on from the Sys­sel­man­nen to break the fjord ice in Van Mijenfjord to the har­bour of Svea. Isen er vik­tig for dyre­li­vet, spe­sielt på den­ne års­ti­den: snart vil ringse­ler hvi­le og føde der og isbjør­ner går og jak­ter.

Ice chart Van Mijenfjord, Sveagruva

Iskart: Van Mijenfjor­den er den enes­te fjor­den i områ­det som fort­satt er islagt over stør­re områ­der. Fjor­di­sen skal snart brytes hele vei inn til Sveagru­va (rødt punkt).
Kart © Norsk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt (punkt til­lagt).

Myn­di­ghe­te­ne vet hvor vik­tig isen er for dyre­li­vet og gir van­lig­vis ikke til­l­atel­se til å bry­te den. Til og med ikke-destrtuk­tiv ble nylig innes­kren­ket med for­bu­det mot moto­ri­sert ferd­sel på isen i Tem­pel­fjor­den for å for­hind­re fors­tyr­rel­ser av dyre­li­vet, noe som bare skjer i til­fel­ler av hen­syn­s­los oppfø­rel­se som uan­sett var for­budt aller­e­de før. Slikt ferd­sels­for­bud ble også vur­dert for Rin­ders­buk­ta som lig­ger innerst i Van Mijenfjor­den, men her ble det (hit­til) ikke inn­ført.

And­re reg­ler gjel­der til­syn­e­la­ten­de for and­re aktø­rer, eller de sam­me reg­le­ne får en anner­le­des inter­pre­tas­jon. Sys­sel­man­nen leg­ger i sin pres­se­mel­ding vekt på at «All ferd­sel på Sval­bard skal fore­gå på en måte som ikke ska­der, for­sø­p­ler eller på annen måte for­rin­ger natur­mil­jøet eller kul­tur­min­ner eller fører til unø­dig fors­tyr­rel­se av men­nes­ker eller dyre­liv. Av det­te føl­ger etter Sys­sel­man­nens vur­de­ring at bry­ting av is i utgangs­punk­tet er for­budt.» Men i det­te til­fel­let ble Store Nor­skes øko­no­mis­ke inter­es­ser gitt høye­re prio­ri­tet enn mil­jøet.

Back­grun­nen er at Sveagru­va er snart tom for die­sel. Lage­ret var ment å hol­de ut til som­me­ren 2019, men for­bru­ket den­ne vin­te­ren har vært høye­re enn plan­lagt. Det er ikke bare snakk om driv­stoff til biler og annet uts­tyr, men også bren­sel til kraft­ver­ket som går på die­sel og leve­rer elek­tri­si­tet og var­me til Svea.

Uten die­sel må Svea eva­kue­res og man fryk­ter ska­der på infra­struk­tu­ren, noe som kan fort bli vel­dig kost­bart. Der­for får Store Nor­ske lov til å bry­te isen og frak­te die­sel inn til Svea rundt måneds­skif­tet mars-april. Teknisk sett er det også mulig med trans­port over land fra Lon­gye­ar­by­en, men det­te ville kre­ve opp til 60 doser­tu­rer og Sys­sel­man­nen vur­der total­be­last­nin­gen og poten­sia­le for forur­ensing ved slik trans­port høye­re og foretrek­ker skips­trans­port.

Tid­li­ge­re var det ikke uvan­lig å bry­te isen i Van Mijenfjor­den om våren for å ski­pe ut kull. Men nå er det and­re tider: det er ikke lengre kull­pro­duks­jon i Sveagru­va og det er mind­re is i Spits­ber­gens fjor­der ellers og and­re får ikke en gang lov til å fer­des på isen noen steder uten å ødel­eg­ge den. Det kom­mer ikke som en over­ras­kel­se at til­l­atel­sen til å bry­te mer enn 30 kilo­me­ter av gjen­nom­gåen­de fjor­dis i Van Mijenfjor­den blir mot­tatt med kri­tikk.

Det blir spen­nen­de å føl­ge med været i dage­ne etter isbry­tin­gen: hvis det blir kalt og stil­le får isen leg­ge seg igjen gans­ke raskt. Blir det storm, er det fare for at stør­re områ­der av fjor­dis som er svek­ket blir brytt opp.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php