spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Ferd­sels­for­bud for snøs­ku­te­re på isen i Tem­pel­fjor­den

Ferd­sels­for­bud for snøs­ku­te­re på isen i Tem­pel­fjor­den

Sys­sel­man­nen har inn­ført ferd­sels­for­bud på fjor­di­sen i Tem­pel­fjor­den for moto­ri­sert tra­fikk, dvs snøs­ku­te­re. Det har aller­e­de vært debatt om det­te i en stund, og nå er det i kraft fra ons­dag (13.03.) som Sys­sel­man­nen opp­ly­ser på hjem­mesi­den.

Isbjørn vand­rer ofte på fjor­di­sen i Tem­pel­fjor­den, den hvi­ler og jak­ter på sel der. For tiden er det ei bin­ne med to unger og en ens­lig bam­se som hol­der til i Tem­pel­fjor­den. Snart vil også ringselen begyn­ne med å kas­te der.

traffic ban Tempelfjord

Ferd­sels­for­bud for snøs­ku­te­re i Tem­pel­fjor­den: moto­ri­sert tra­fikk er ikke til­latt i den røde sonen. Len­ger vest er det til­latt å krys­se på den kor­tes­te farb­a­re ruten.
Kart: Sys­sel­man­nen på Sval­bard).

Det har vært fle­re til­fel­ler både i år og tid­li­ge­re da dyr ble fors­tyr­ret av sku­ter­bøl­ler. Det fles­te oppfø­rer seg pent og hol­der avstand og kon­troll på gas­sen når situas­jo­nen kre­ver det. Det­te gjel­der både fast­bo­en­de og turis­ter, som flest (men ikke ute­lykken­de) fer­des i orga­nis­er­te tur­opp­legg i det­te områ­det. Det har funket bra i man­ge år, bort­sett fra hen­syn­s­løs atferd av indi­vi­duer her og der. Men det er dess­ver­re all­t­i­de noen som ikke har kon­troll på seg selv.

Sys­sel­man­nen ser seg åpen­bart ikke i stand til å gjen­nom­set­te regel­ver­ket som gjel­der i til­strek­ke­lig omfang og har der­for valgt å sten­ge områ­det for alle: nå gjel­der det full­sten­dig ferd­sels­for­bud for moto­ri­sert traf­fik i Tem­pel­fjor­den øst for lin­jen mel­lom Kapp Schoultz og Kapp Mur­doch. Vest for den­ne lin­jen er det lov å krys­se fjor­den på kor­tes­te farb­ar rute, men det ikke lov å stan­se med mind­re det er nød­ven­dig av sik­ker­he­ts­mes­si­ge eller teknis­ke årsa­ker. Kryss­nin­gen av isen i Tem­pel­fjor­den mel­lom Fred­heim i Sas­send­a­len (eller Kapp Schoultz) og Kapp Mur­doch er en del av en hyp­pig brukt snøs­ku­ter­ru­te nord­o­ver, eks­em­pel­vis til Pyra­mi­den.

Gletscherfront des Tunabreen, Tempelfjord

Bre­fron­ten av Tunab­reen i Tem­pel­fjor­den er nå uten­for rek­ke­vi­de for de fles­te.

Det­te gjør bre­fron­ten til Tunab­reen umu­lig å nå for de fles­te. Før had­de det vært et vel­dig populær turm­ål for både fast­bo­en­de og til­rei­sen­de.

Ferd­sels­for­bu­det gjel­det inn­til vide­re opp­ly­s­nin­ger kom­mer fra Sys­sel­man­nen, men ikke uto­ver 01 juni.

Ikke moto­ri­sert tra­fikk (skilø­pe­re, hun­de­sle­der) er ikke berørt. Skips­tra­fikk vil også være mulig i Tem­pel­fjor­den så snart isen er gått.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php