spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 1. mai 2024 − Nyheter og Reiseblogg


Engeløy-Bodø

Nå fikk vi ende­lig været som områ­det er vel bed­re kjent for, overs­ky­et med litt regn. Det var gans­ke fint med en liten for­f­ris­k­ning etter så mye sol­skinn de sis­te dage­ne.

Etter en ilands­tig­ning med små­bå­ten på Bøsan­den hvor en rev hils­te på oss spa­ser­te vi mot noen fjell­knau­ser i sør. Der møt­te vi først en havørn og så res­ter etter et mørkt kapit­tel i his­to­ri­en, nem­lig den and­re ver­dens­kri­gen. Den gang bygg­de tysker­ne en stor kanon­stil­ling her på Engeløya, kjent som «Bat­te­rie Dietl». Man kan fort­satt se bun­ker­an­legg og noen svæ­re fun­da­men­ter, og i seson­gen er det også et muse­um med utstil­ling.

Sene­re had­de vi fort­satt 48 mil å sei­le til Bodø, noe som gav oss tid til noen pre­sen­tas­jo­ner omg geo­lo­gie og kli­ma ombord. Og i Bodø gikk turen mot slut­ten. Det var en fan­tas­tisk tur med man­ge flot­te opp­le­vel­ser. En hjer­te­lig takk til alle som var med eller som bidro på den ene eller den and­re måten! Rei­se­dag­bo­ka og noen bil­de­gal­le­ri­er vil snart som van­lig fin­nes på siden «rei­se­dag­bøker og bil­der».

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Skip og stein …

… er ingen bra kom­bi­nas­jon, det vet man. Lik­e­vel skjer det at beg­ge møter.

Det skjed­de fak­tisk to gan­ger på Sval­bard i april, rett etter sesong­start. Hel­dig­vis før­te ingen av dis­se hen­dels­e­ne til alvor­li­ge ska­der.

Det frans­ke ski­pet Polar­front gikk på grunn ikke langt fra kys­ten ved Dia­ba­sod­den i Isfjor­den, ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. Ski­pet fikk snart hjelpt av Kyst­vak­ta som eva­kuer­te de 12 pas­sas­je­re­ne og sene­re dro ski­pet av grunn. Polar­front seil­te til Lon­gye­ar­by­en under egen mas­kin og ble sene­re fri­gitt etter inspeks­jon. Myn­di­ghe­te­ne under­søker saken, men det skal være snakk om uopp­merksom navi­ge­ring.

Polarfront

Polar­front (arkiv­bil­de).

Ogå i april gikk Viking­fjord på grunn tett inn på fjæra i Mag­da­le­nefjor­den, med 22 men­nes­ker ombord inklu­dert 12 pas­sa­ge­rer. Ski­pet kom av grunn med nes­te flo uten stør­re ska­der.

En annen hen­del­se skjed­de på ves­t­kys­ten nord for Horn­sund når det ble brann på seils­ku­ta Lin­den. Bran­nen ble bragt under kon­troll og Lin­den kun­ne fort­set­te til hav­na i Lon­gye­ar­by­en for inspeks­jon.

Kom­men­tar

Ingen som sei­ler skal si at han eller hun vil aldri gå på grunn. Lik­e­vel, når et skip går på grunn med en viss has­ti­ghet kloss inn på kys­ten i gener­elt godt kjent og godt kart­lagt far­vann, vil det ska­pe en viss forund­ring. Under­søkel­ser vil vise hva som gikk for seg, men tan­ken er nok ikke langt bor­te at man kan­skje kun­ne ha unn­gått beg­ge til­fel­ler med litt mer opp­merksom­het og god praks­is.

Hel­dig­vis kom ingen og intenting til ska­der, bort­sett fra de øko­no­mis­ke kon­sek­vens­e­ne for berør­te eie­re og tur­ope­ra­tø­rer. Men det som blir igjen er den poli­tis­ke ska­den for alle som sei­ler i Sval­bards far­vann. Det er alle som vil få leve med kon­sek­vens­e­ne hvis myn­di­ghe­te­ne skul­le bestem­me seg å stram­me regel­ver­ket inn på bak­grunn av slike hen­del­ser.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 01:51:57 (GMT+1)
css.php