spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 11. mars 2024 − Nyheter og Reiseblogg


Bin­na «Frost»: bedø­vel­se var ikke død­sår­sak

Den velk­jen­te isbjørn­bin­na «Frost» døde i fjor på lang­f­re­d­ag sam­men med ungen sin ved Vin­dod­den i Sas­senfjor­den. Saken had­de tiltruk­ket mye opp­merksom­het (trykk her for å lese mer om hen­dels­en). Den lil­le isbjørn­fa­mi­li­en had­de kom­met til et hytteom­rå­de på Vin­dod­den og ble skremt bort av folk som opp­holdt seg der på van­lig måte, som gener­elt gjer­ne inklu­de­rer var­sels­kudd med signal­pis­tol og, hvis for­hol­de­ne til­la­ter det, bruk av kjø­re­tøy som snøs­ku­ter eller heli­ko­pter som ska­per en del støy. Bjør­nene lå ut på svøm i fjor­den men bin­na ble snart sett dri­ven­de død i van­net. Sys­sel­mes­te­ren ble til­kalt og sik­ret krop­pen til Frost. Ungen begyn­te å oppfø­re seg aggres­sivt og måt­te der­for skytes av Sys­sel­mes­te­ren.

Det ble snart kjent at Frost og ungen sin had­de blitt bedø­vet 2 dager tid­li­ge­re av polar­in­sti­tuttets viten­skaps­folk, noe som led til spe­ku­las­jo­ner at bedø­vel­sen kun­ne ha bidratt til at bin­na døde. Det er meget uvan­lig at isbjørn dør etter kort tid i van­net; van­lig­vis kan de svøm­me store avstan­der i iskaldt vann uten van­skel­i­ghe­ter.

Nå fin­nes det en obduks­jons­rap­port som Sval­bard­pos­ten fikk se på kon­to­ret til Sys­sel­mes­te­ren. Iføl­ge rap­por­ten kun­ne man fast­slå at bedø­vel­sen ikke var død­sår­sa­ken. Det vis­te seg at Frost had­de pådratt seg bety­de­li­ge ind­re ska­der inklu­dert bru­kne rib­ber, punkt­ert lun­ge og blod­tap i i buken. Frost skal ha dødd som føl­ge av dis­se ind­re ska­dene.

Det er ukjent hvor­dan Frost pådro seg ska­dene, men et fall fra en bratt fjells­i­de kan være en muli­ghet. Det fan­tes fak­tisk ryk­ter om at noen kun­ne ha kjørt med snøs­ku­ter inn til siden på bin­na, men det er ingen­ting som fak­tisk tyder på det og det er en sce­na­rio som gener­elt vir­ker vel­dig lite sann­syn­lig.

Viten­ska­per­ne had­de fore­tatt bedø­vel­sen godt 2 dager før Frost og ungen døde i Tem­pel­fjor­den, 6-7 kilo­me­ter øst for Vin­dod­den. Etter bedø­vel­sen had­de viten­ska­per­ne ven­tet en stund og obser­vert hvor­dan isbjør­nene våk­net og begyn­te å bli akti­ve igjen. Adfer­den deres skal ha vært nor­mal og der­med blir det fra offi­si­ell side ute­luk­ket at bedø­vel­sen kan ha bidratt til døden til Frost, inklu­dert en indi­rek­te vir­k­ning ved å bidra til et fall.

Isbjørnfamilie i Isfjorden, muligens Frost

En isbjørn­fa­mi­lie i Isfjor­den.
Det er mulig men ukjent om bin­na i bil­det er Frost.

Hvert år blir et to- til tre­si­fret antall isbjør­ner på Sval­bard bedø­vet for å ta prø­ver, vekt og stør­rel­se og for å plas­se­re en mar­ke­ring og del­vis også sen­de­re. Frost, kjent til viten­ska­pet under det litt mer nøk­ter­ne nav­net N23992, had­de vært gjen­nom den­ne pro­se­dy­ren fle­re gan­ger i sitt 18 år lan­ge liv. Isbjørn­for­sker Jon Aars og kol­leg­aer har vært med på å omt­rent 1000 bedø­vel­ser og man kjen­ner til 3 til­fel­ler hvor bjør­ner døde som føl­ge av bedø­vel­sen. I til­legg fin­nes det et til­fel­le til hvor det fin­nes en tids­mes­sig sam­men­h­eng uten at bedø­vel­sen kun­ne fast­slås som død­sår­sak. Den­ne typen forsk­ning blir kri­ti­sert av mil­jøak­ti­vis­ter som mener at den med­fø­rer stor stress for dyre­ne.

Bin­na Frost var godt kjent til man­ge, blant annet for­di hun had­de gjort det til en vane å opp­hol­de seg ved hyt­ter og boset­nin­ger. Hun ble også fle­re gan­ger omtalt i medier inklu­dert doku­men­tar­fil­men «Dron­ning uten land» av Asge­ir Hel­ge­land. Fil­men ble også over­satt til engelsk og tysk. Trykk her for å lese litt mer om Frosts even­tyr­lig og del­vis tra­gisk liv på den­ne hjem­mesi­den.

Hen­nes vane å besøke hyt­ter og boset­nin­ger, noe som i man­ge til­fel­ler før­te til bety­de­li­ge ska­der på hyt­te­ne, var ikke vel­dig populær blant lokal­be­fol­knin­gen, og det var ikke fritt for at noen tok nyhe­ten om hen­nes død med lettel­se.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 19:34:20 (GMT+1)
css.php